Οἱ πόλεμοι μαζί μέ ἂλλα τοῦ ἲδιου μεγέθους κακά ἀποτελοῦν προπομπούς τοῦ τέλους. Ἀλλά δέν σημαίνουν τό τέλος. Ὁ Κύριος ὑπῆρξε σαφής καί στό θέμα αὐτό. “μελλήσετε ἀκούειν πολέμους καί ἀκοάς (=φῆμες) πολέμων…Δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’οὓπω ἐστί τό τέλος” (Ματθ.κδ΄6). Μήν περιμένουμε λοιπόν νά ἒρθη ἡ βασιλεία τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ ἢ νά ἐγκατασταθῆ κάποιος ἐπίγειος παράδεισος, ἐφόσον ὑπάρχει ἡ ἁμαρτία.Ὃσες προσπάθειες καί ὃσοι άγῶνες, εὐγενικοί καθ’ἑαυτούς, κι ἂν γίνουν δέν πρόκειται νά ἐγκατασταθῆ μόνιμα ἡ εἰρήνη στή γῆ καί ἡ ἁρμονική συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων, ἂν δέν λείψη ἡ ἀρχική αἰτία τῆς κακοδαιμονίας τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἁμαρτία, μέ τή μορφή πρῶτα τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό καί τίς χίλιες δυό ἂλλες ἐκδηλώσεις της στήν καθημερινή ζωή καί πράξη, εἲτε ὁμαδικά εἲτε ἀτομικά, ἂν δέν καταστήση ὁ ἂνθρωπος ὁδηγόν τῆς ζωῆς του τό ἃγιο Εὐαγγέλιο.
Ἱερομ. Εὐσεβίου,Ὁμιλίες Πνευμ. Οἰκοδομῆς στήν Ἀποκάλυψη, Τόμος Β΄
 
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/01/blog-post_373.html