ΟΜΙΛΙΑ 2η

 π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου

Λόγοι Ἀφυπνίσεως

 «Χριστιανοί… ἐπί γῆς διατρίβουσιν,

ἀλλ᾿ ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται.»

 (Πρός Διόγνητον, ΒΕΠΕΣ 2, V, 9)

    Ὁ Χριστιανός εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ Χριστοῦ.

 Ὁ ἀληθινός Χριστιανός, ἀγαπητοί μου, αἰσθάνεται πολύ μεγάλη τιμή καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό, γιατί γνώρισε τόν Χριστό καί γιατί εἶναι ἕνας ἐκλεκτός Του. Βέβαια εἶναι ἐκλεκτός μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁ Χριστός τόν διάλεξε γιά νά γίνει πιστός· ἀλλά καί ὁ πιστός, ὄχι λιγώτερο, ὅπως λέγει ὁ Μωϋσῆς στό Δευτερονόμιο, διάλεξε τόν Χριστό γιά Θεό του1. Ἔτσι λοιπόν ὅσοι ἀκολουθοῦν τόν Χριστό λέγονται «κλητοί»2, καλεσμένοι, «ἐκλεκτοί»3, διαλεγμένοι, καί «πιστοί»4.  Τό δίλημμα τοῦ Χριστιανοῦ.

 Ὅμως γιά πολλούς Χριστιανούς, πού δέν ἔχουν βαθύνει σ᾿ αὐτήν τήν κλίση τοῦ Χριστοῦ καί πού δέχονται τήν ἐπίδραση τοῦ κόσμου, αὐτή τή γοητεία –γοητεία ἀπό τό γόης, μάγος– αὐτή τή μαγεία τοῦ κόσμου, μέ τά χρυσόχαρτά του –ὁπωσδήποτε γυαλίζει ὁ κόσμος, ἔχει μιά λαμπερότητα· ἄλλο βέβαια ὅτι εἶναι χρυσόχαρτα καί δέν εἶναι ἀληθινός χρυσός– γιά πολλούς Χριστιανούς ὅλα αὐτά εἶναι ἄγνωστα, μέ ἀποτέλεσμα νά μαγεύονται ἀπό τόν κόσμο, νά γοητεύονται. Ἀλλά ἀπό τήν στιγμή πού ὁ Χριστιανός θά ἀρχίσει νά γοητεύεται ἀπ᾿ αὐτά πού προσφέρει ὁ κόσμος, αὐτομάτως βρίσκεται μέσα σέ ἕναν προβληματισμό· καί ὁ προβληματισμός αὐτός εἶναι: πῶς μπορῶ ἐγώ ὁ Χριστιανός νά σταθῶ σάν Χριστιανός μέσα σ᾿ ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ διαρκῶς ἐπάνω μου ἕλξη καί γοητεία;

  Ἔτσι λοιπόν βλέπουμε νά τίθεται ἕνα δίλημμα· γιατί πράγματι πολλές φορές εἴμαστε μοιρασμένοι ἀνάμεσα στόν Χριστό καί τόν κόσμο. Πολλές φορές φθάνουμε σ᾿ ἐκεῖνο τό φοβερό –ἀκρότητα φυσικά– νά εἴμαστε μόνο κατ᾿ ὄνομα Χριστιανοί, ἐνῶ στήν πραγματικότητα ζοῦμε καί πολιτευόμαστε κατά κόσμον, ἔχοντας δυστυχῶς ἕνα βαθύ κοσμικό φρόνιμα. Εἶναι δέ γνωστό ὅτι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει κοσμικό φρόνημα δέν μπορεῖ νά λέγεται Χριστιανός. Λέγεται σαφῶς ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης «μή ἀγαπᾶτε τόν κόσμον μηδέ τά ἐν τῷ κόσμῳ»5,μήν ἀγαπᾶτε τόν κόσμο λέει, οὔτε ὅ,τι ὑπάρχει μέσα στόν κόσμο . Καί ὅταν λέει κόσμον, δέν ἐννοεῖ ἐδῶ τό σύνολο τῶν ἀνθρώπων, οὔτε ἐννοεῖ τό σύμπαν, ἀλλά ἐννοεῖ τούς ἀνθρώπους, τόν κόσμο, ἐν ἐννοίᾳ ἠθικῇ.

  Συνεχίζεται….

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

   Ἐκδόσεις:«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἱ.Μ.Κομνηνείου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου»

400.07ΣτόμιονΛαρίσης.

Τηλ.&Fax.:24950.91220.

1Βλ. Δευτ. 26 : 16-19.

2Βλ. Ρωμ. Α΄ : 6-7. Η΄ : 28. Α΄ Κορ. Α΄: 2· 24. Ἰουδ. Α΄ : 1. Ἀποκ. ιζ΄ : 14.

3Βλ. Ψαλμ. 88 : 4. 104 : 6. Σ. Σολ. 3 : 9. Ἡσ. 65 : 9· 14. Ματθ. Κ΄ : 16.

4Βλ. Σ. Σολ. Γ΄ : 9. Ἐφεσ. Α΄ : 1. Α΄ Τιμ. Δ΄ : 3. Ἀποκ. Ιζ΄ : 14 κ.ἀ.

5Ἰωάνν. Β΄ : 15.