2)Φωνή ἐκ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ

Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

Τό σοβαρώτερο γεγονός σέ μία χώρα εἶναι ἡ ἐκλογή τῶν ἀρχόντων πού θά την κυβερνήσουν.Οἱ λαοί ἀκολουθοῦν τούς ἀρχηγούς των, τούς ὁποίους ἀγαποῦν καί μιμοῦνται. Δέν εἶναι δύσκολο νά ἀντιληφθεῖ κανείς τήν τεράστια σημασία πού ἔχει ἡ ἐκλογή καλῶν ἤ κακῶν ἀρχόντων.

Ὅμως ὀλίγοι σκέπτονται στά σοβαρά τήν ἀξίαν τῆς ψήφου των καί τήν εὐθύνην των ἀπέναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων,τήν ὥρα πού ψηφίζουν.

Σέ λίγες μέρες θά κληθεῖ καί ὁ λαός μας για ἄλλη μιά φορά νά ἐκλέξει τούς ἄρχοντας πού θά τον διοικήσουν.

Θά ξεπεταχτοῦν πολλοί καί διάφοροι ὑποψήφιοι, παλαιοί καί νέοι, γνωστοί καί ἄγνωστοι.

Θά τούς ἀκούσωμε νά ὁμιλοῦν ἀπό τό ραδιόφωνον καί τούς ἐξῶστες στίς πλατεῖες. Θά γράφουν στίς ἐφημερίδες, θά ἐξαγγέλλουν προγράμματα, θά σκορποῦν ὑποσχέσεις, θά περιέρχονται τίς συνοικίες καί τά χωριά, θά περιστοιχίζωνται ἀπό τούς φίλους των καί θά ποζάρουν χαριτωμένα στά διαφημιστικά ἔντυπα, κολλημένοι στούς τοίχους καί στά ὀχήματα.

Ἡ Ἱστορία διδάσκει πώς οἱ λαοί εὔκολα παρασύρονται καί δημαγωγοῦνται.

Καί ὁ λαός μας ἔχει μιά πλούσια πεῖρα ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια, πού δέν τή χρησιμοποιεῖ ὅσο πρέπει, γι’ αὐτό καί ἀπέχει πολύ ἀκόμη ἀπό μιά σωστή και σωτήρια τοποθέτηση τῆς ψήφου του.

Ἡ «Ἀναγέννησις» ἀπό καθῆκον καί ἀπό ἀγάπη στό λαό μας, ἔξω ἀπό κάθε πολιτική καί κομματική ἀνάμειξη, θά χαράξει μερικές γραμμές πάνω στίς βασικές προϋποθέσεις ἑνός σωστοῦ ἐκλογικοῦ προσανατολισμοῦ.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, οἱ ἄρχοντες μας πρέπει νά εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, πραγματικά πιστοί καί εἰλικρινά ἀφοσιωμένοι στήν θρησκεία τῶν πατέρων μας. Χριστιανοί ὄχι στούς τύπους καί Ὀρθόδοξοι ὄχι στά χαρτιά. Εἴμεθα λαός φαινόμενο θρησκευτικῆς ὁμοιογενείας. Δέν εἶναι ἀνεκτόν οἱ ἄρχοντές μας νά ἀνήκουν σέ ἀντιχριστιανικές ἰδεολογίες καί ἄλλες θρησκεῖες καί αἱρέσεις. Μασσῶνοι καί Χιλιασταί καί ἄθεοι πρέπει νά καταψηφισθοῦν ἀνελέητα μέ την ψῆφον τοῦ εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου λαοῦ μας.

Οἱ ἄρχοντές μας πρέπει νά εἶναι πατριῶτες. Μέσα στήν ψυχή των πρέπει νά εἶναι θρονιασμένη ἡ αἰωνία Ἑλλάδα μέ ὅλο τό μεγαλεῖο της. Πατριῶτες σωστοί καί ὁλόκληροι, ὄχι ἀπ’ αὐτούς πού τάχα κόπτονται γιά τήν πατρίδα και τά ἰδανικά, χωρίς νά τά πιστεύουν καί ὑποκριτικά τά βάζουν σάν προκαλύμματα ἀνόμων συμφερόντων καί φρικτῆς ἐκμεταλλεύσεως. Χρειάζονται ἁγνοί πατριῶτες πού ξέρουν νά τιμοῦν καί μέ τό ἴδιο τό αἷμα των τή χώρα τῆς δόξης, τοῦ θρύλου, τοῦ μαρτυρίου καί ἀγωνίζονται νά προσθέσουν δόξα στή δόξα καί τιμή στήν τιμή τῆς πατρίδος.

Ὁ λαός μας θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ὄχι ἀπό ἐκείνους πού μιλοῦν γιά τό λαό καί δέν ἔχουν ἄλλη σχέση μαζί του, παρά νά τόν ἀπατοῦν καί νά τόν ἐκμεταλλεύονται. Ἄρχοντες ἄνθρωποι μέ ἀνθρωπιά, πού θά σκύψουν σάν καλοί Σαμαρεῖτες νά δέσουν τίς πληγές, νά βοηθήσουν καί νά σώσουν τον ἡμιθανῆ καί πάντα ἀδικημένο λαό μας. Νά ἀκούσουν τούς στεναγμούς καί τά παράπονα. Νά βρίσκονται πάντα κοντά του, νά ἀντιμετωπίζουν τά προβλήματα, νά ἀγωνίζονται γιά τή βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ του ἐπιπέδου, νά βοηθοῦν, να προστατεύουν, νά θυσιάζονται, γιά νά κλείνουν τά στόματα τῶν ἐχθρῶν καί τῶν ὑπονομευτῶν, πού ἐκμεταλλεύονται τή δυστυχία καί τά βάσανα τοῦ λαοῦ.

Ὁ λαός μας θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, γιατί γνωρίζει πολύ καλά πώς χωρίς τήν εὐσέβεια καί τήν προσήλωση στήν Ἐκκλησία, ὁ ἄνθρωπος ἀποχαλινώνεται καί παρασύρεται σέ κάθε κακό. Δέν θέλει νά τους βλέπει μόνο στίς ἐπιδεικτικές Δοξολογίες καί παρελάσεις, μέ τίς φανταχτερές ἐμφανίσεις. Τούς θέλει εὐλαβεῖς καί προσευχομένους, νά ἐκκλησιάζονται, να ἐξομολογοῦνται καί νά Κοινωνοῦν, νά πιστεύουν στόν Θεόν, νά ἀγαποῦν τον Κύριον.

Γιά τόν λαό μας καί τήν πατρίδα μας εἶναι μέγα δυστύχημα ὅτι ἀπό τήν ἀνασύσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἐλάχιστα φωτεινά παραδείγματα πολιτικῶν μέ ἐκκλησιαστικήν συνείδηση συναντοῦμε. Οἱ περισσότεροι ἦσαν ξένοι πρός την Ἐκκλησία, ἀδιάφοροι καί ἐχθρικοί.

Ὁ λαός μας, τέλος, θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξεως, ἱκανούς, μορφωμένους, μέ ἦθος, χαρακτῆρα καί ψυχικό μεγαλεῖο.

Σήμερον κατήντησε πολιτικός νά σημαίνει ἕναν ἐπαγγελματία κακῆς μορφῆς. Ἄνθρωπος ἀρχηγός εἶναι μέγα εὐτύχημα.

Ἡ ἐκλογή ἀληθινῶν ἀνθρώπων ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ προϋποθέτει τό ξεδιάλεγμά τους, ὅπου κι ἄν βρίσκονται καί πάνω ἀπό κόμματα καί προσωπικές ἐπιδιώξεις. Γι’ αὐτό, ὅμως, χρειάζεται ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πολιτικοῦ αἰσθητηρίου τοῦ λαοῦ, γιά νά μή μπαίνει ἡ ψῆφος του στή ζυγαριά τοῦ κεράσματος, τῆς κουμπαριᾶς, τοῦ προσωπικοῦ ρουσφετιοῦ, τῆς τυφλῆς ἰδεολογίας.

Πρέπει νά νοιώσει ὁ λαός μας πώς τό παντοδύναμο ὅπλο, ἡ ψῆφος, μπορεῖ νά δημιουργήσει τήν εὐτυχία ἤ τή δυστυχία. Ὑπάρχει μεγάλη ἠθική κρίσις παντοῦ καί στήν πολιτική ἡγεσία. Ἡ ψῆφος μας μπορεῖ νά ἀναζητήσει καί νά τιμήσει τούς ἀνθρώπους μέ τά παραπάνω προσόντα καί νά τούς καταστήσει κυβερνῆτες μας. Οἱ Ἐκλογές πού ἔρχονται, ἄς δείξουν πώς εἴμαστε ἄξιοι καλύτερης τύχης, σάν ἄνθρωποι καί σάν ἔθνος.

Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Τιμόθεος

(μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης)

(Ἀπό τό Περιοδικό «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», Ἀρ. Φύλλου 12, Σεπτέμβριος 1963. Τό Περιοδικό μᾶς τό θύμισε ὁ π. Στυλιανός Μαγκουφάκης, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστοῦμε πολύ).

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ , ΤΕΥΧΟΣ 118