Οἱ ἔπαινοι εἶναι δυστυχῶς πάντα εὐπρόσδεκτοι καί εὐκολοπαράδεκτοι· ἰδιαίτερα ἀπό ὅσους δέν ἀγωνίζονται πνευματικά. Εἶναι πολύ δύσκολο νά μήν δεχόμαστε τούς ἐπαίνους εἴτε ἀπό τούς ἀνθρώπους εἴτε ἀπό τόν κακό ἑαυτό μας, πού ἐπηρεάζεται ἀπό τούς δαίμονες.

«Εἶναι μεγάλο πράγμα», διδάσκει ὁ Ὅσιος Ἰωάννης στόν 21ο Λόγο του «τὸ νὰ ἀποδιώξης ἀπὸ τὴν ψυχή σου τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Μεγαλύτερο ὅμως εἶναι τὸ νὰ ἀποδιώξης τὸν ἔπαινο τῶν δαιμόνων»10.Ὁ ἔπαινος ἀλλοιώνει τόν ἄνθρωπο καί τοῦ δίνει μία ψεύτικη προσωρινή στήριξι. Εἶναι τό ναρκωτικό, πού ὅταν τό παίρνει ὁ ναρκομανής κάπως εὐχαριστεῖται. Σέ λίγο ὅμως θά πέσῃ καί πάλι σέ νέο σύνδρομο στέρησης.

«Πολλοί τόν πλοῦτον ἐμίσησαν ἀλλά τήν δόξαν οὐδείς».

Σπάνια ὁ ἄνθρωπος νά μείνῃ ἀλώβητος άπό τήν κενοδοξία, τήν αὐταρέσκεια, τήν ὑπερηφάνεια, τήν αὐτοΰψωσι καί τόν αὐτοέπαινο, ὅταν ἀκούει καλά λόγια εἴτε ἀληθινά εἴτε καί ψεύτικα.

συνεχίζεται…

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/


10Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Κλῖμαξ,Λόγος Περί Κενοδοξίας. στ. 14.