Δεῖτε ἐδῶ:Οἱ ἔπαινοι εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτοι καί πολύ ἐπικίνδυνοι

Οἱ κολακεῖες καί οἱ ἀνθρώπινες τιμές εἶναι μέγιστες δαιμονικές παγίδες. Μᾶς παραπλανοῦν ἀπό τήν «εὐθεῖα ὁδό τοῦ Κυρίου».

« Ἐκεῖνος ποὺ κολακεύει», παρατηρεῖ ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος στόν Λόγο του Περί κενοδοξίας11, «εἶναι ὑπηρέτης τῶν δαιμόνων, ὁδηγὸς πρὸς τὴν ὑπερηφάνεια, ἐξολοθρευτὴς τῆς κατανύξεως, ἀφανιστὴς τῶν καλῶν ἔργων, ἀποπλανητὴς ἀπὸ τὸ σωστὸ δρόμο. «Οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς, λέγει ὁ προφήτης, πλανῶσιν ὑμᾶς» (Ἡσ. γ´ 12)».

Διά τῶν ἐπαίνων, ἀνθρωπίνων τιμῶν καί κολακειῶν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τίς ἀποδέχεται, πέφτει στό βδελυρό ἁμάρτημα τῆς κενοδοξίας καί ἀκολούθως τῆς ὑπερηφανείας.

Κλέβει ἐπίσης τήν δόξα ἡ ὁποία ἀνήκει μόνον στόν Θεό. «Σοί», δηλαδή σ’ Ἐσένα Θεέ μου «πρέπει πᾶσα δόξα τιμή καί προσκύνησις». Αὐτό ὁμολογοῦμε στήν Θεία Λατρεία.

 συνεχίζεται…

 Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/

 11Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Κλῖμαξ,Λόγος Περί Κενοδοξίας στ. 9.