2.Οἱ ἱδρυτές τῶν θρησκειῶν 

Θά ἀναφέρουμε κάποια στοιχεῖα ἀπό τίς ὑπόλοιπες θρησκεῖες, γιά νά τά συγκρίνουμε στή συνέχεια μέ τό χριστιανισμό.
Τά σχολικά βιβλία θρησκευτικῶν δέν βοηθοῦν στή σύγκριση αὐτή. Δέν τολμοῦν νά κάνουν σύγκριση μεταξύ τῶν θρησκειῶν. Παρουσιάζουν τό χριστιανισμό σάν μία θρησκεία ὅπως ὅλες τίς ἄλλες.
Αὐτά πού θά ἀναφέρουμε τώρα γιά τίς θρησκείες αὐτές καί τούς ἱδρυτές τους, δέν εἶναι τά ὅσα ὑποστηρίζουμε ἐμεῖς γι’ αὐτούς, ἀλλά αὐτά πού δέχονται οἱ ἴδιοι γιά τούς ἑαυτούς τους. Δέν θά κάνουμε μιά νοσηρή κριτική τῶν θρησκειῶν, ἀλλά θά παρουσιάσουμε κάποια στοιχεῖα πού οἱ ἴδιοι δέχονται. Δέν κάνουμε μιά ρατσιστική ἤ φονταμενταλιστική θρησκευτική πολεμική ἐναντίον τῶν θρησκειῶν αὐτῶν. Ἀλλά χρησιμοποιοῦμε στοιχεῖα ἀπό τά δικά τους ἱερά βιβλία.
Ἄς δοῦμε ὅμως ξεχωριστά κάποια στοιχεῖα ἀπό τήν προσωπική ζωή τῶν ἱδρυτῶν τῶν μεγαλυτέρων θρησκειῶν.
Ζωροαστρισμός  (σελ.50-52)

Ζωροάστρης (περ. 630-553 π.χ.)
Ὁ Ζωροάστρης γεννήθηκε γύρω στό 630 π.χ. στίς ἀνατολικές περιοχές τῆς Περσίας. Ἄλλοι ἐρευνητές θεωροῦν τόν Ζωροάστρη ὡς πρόσωπο βασιλικῆς οἰκογένειας πού συγγενεύει μέ τούς βασιλικούς οἴκους τῆς Μηδίας καί τῆς Περσίας καί ὑπογραμμίζουν τήν προσπάθειά του νά κερδίσει μιά πολιτική θέση γιά νά ἀλλάξει τήν κοινωνική καί ἀγροτική δομή τοῦ τόπου του . Ἀλλοι  ἐρευνητές τόν βλέπουν ὡς ἕνα ἰατρό-μάγο μέσα σέ μία ἀρχέγονη κοινωνία.
Ὁ ἴδιος ὁ Ζωροάστρης θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἱερέα καί ὑποστήριζε ὅτι διδάχθηκε τό φῶς καί τή γνώση μέσα σέ ἕνα σπήλαιο ὅπου ἔζησε ἐπί 7 χρόνια. Στά πρῶτα βήματα τῆς δράσεῶς του παραπονεῖται διότι ἀντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες στό ἔργο του ἀπό διάφορους ἡγεμόνες (Κάβι, Σαστάρ) καί ἱερεῖς (Καραπάν, Οὐσίγ).  Ὅλη ἡ πορεία τῆς θρησκείας του ὅμως ἀλλάζει ριζικά ὅταν κατορθώνει νά μεταστρέψει στή θρησκεία του τόν ἡγεμονα Βιστάσπα (Ὑστάσπη, πατέρα τοῦ Δαρείου τοῦ Α΄)  καί τούς ὑπουργούς τοῦ παλατιοῦ Φρασοάστρα καί Γιαμάσπα. Ἔτσι παίρνει ὡς σύζυγο τήν κόρη τοῦ πρώτου καί δίνει στόν δεύτερο τόν δική του κόρη, Πουρισίστα. Μόλις παντρεύθηκε τήν κόρη του ὑπουργοῦ, ὁ Ζωροαστρισμός ἔγινε ἡ ἐπίσημη θρηκσεία τῆς Περσίας!…. Ὅταν ὁ Ζωροάστρης ἔγινε 77 ἐτῶν, σκοτώθηκε ἀπό τούς ἐχθρούς του, οἱ ὁποῖοι τόν φθονοῦσαν. Πολλά χρόνια μετά τόν θάνατό του οἱ Πέρσες τόν ἀνήγαγαν σχεδον σέ ἐπίγειο Θεό καί ὑποστήριζαν ὅτι ὅσο ζοῦσε ἔκανε θαύματα καί εἶχε ἐκπληκτικές ὁπτασίες καί ὁράματα. Ἐντούτοις, στήν ἀρχαιότερη πηγή τοῦ ζωροαστρισμοῦ, στούς Γκατάς τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀβέστα, ἀναφέρεται κατηγορηματικά πώς ὁ Ζωροάστρης δέν ἦταν Θεός,ἀλλά ἄνθρωπος καί προφήτης.
Τί διδάσκει ὁ Ζωροάστρης
Ὁ Ζωροάστρης περιέχει πολλές ἀντιφατικές διδασκαλίες, πού ἐξελίχθηκαν μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου. Ὁ πυρήνας τῶν διδασκαλιῶν τοῦ Ζωροάστρη θεωρεῖται ὅτι ἐμπεριέχεται στίς Γκαθά (ὕμνους) τῆς Ἀβέστα, τοῦ ἱεροῦ Βιβλίου τοῦ ζωροαστρισμοῦ. Σύμφωνα μέ τούς μελετητές ὁ Ζωροάστρης παρέλαβε μιά πολυθεϊστική ἰνδοϊρανική ἀρχαία θρησκεία καί προσπάθησε νά περιορίσει τόν ἀριθμό τῶν θεοτήτων σέ δύο.
Ὁ Ζωροάστρης ὑποστηρίζει ὅτι ὑπάρχουν δύο θεοί.
1.Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ ὑπέρτατος θεός τοῦ καλοῦ, ὁ Ἀχούρα Μάζντα (σοφός Κύριος), πού εἶναι δημιουργός τοῦ κόσμου.
2.Ὁ δεύτερος θεός εἶναι ὁ θεός τοῦ κακοῦ Ἄγκρα Μανγιοῦ (κακοποιό Πνεῦμα) ἤ Ἀριμάν.
Ἔτσι στο ζωροαστρισμο κυριαρχεῖ ἡ δυαρχία
ὄχι μόνο μεταξύ τῶν δύο θεῶν, ἀλλά καί
μεταξύ τῶν ἀγαθῶν καί τῶν κακῶν πνευμάτων,
ἀλλά καί καί μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στόν ζωροαστρισμό ὁ Θεός ἐγκρίνει τόν ἱερό πόλεμο ἐναντίον τῶν ἀπίστων καί ἐπιτρέπει τό γάμο μεταξύ συγγενῶν. Τέλος, σύμφωνα μέ τήν ἐσχατολογία τοῦ  ζωροαστρισμοῦ, στό τέλος τοῦ κόσμου οἱ ἁμαρτωλοί θά ὑποβληθοῦν στό μαρτύριο τοῦ λιωμένου μετάλλου καί θά καίγονται. Αὐτό ὅμως τό μαρτύριο τῶν ἁμαρτωλῶν θά διαρκέσει μόνο γιά τρεῖς μέρες. Μετά ἀπό τίς τρεῖς αὐτές μέρες ἡ κόλαση θά σφραγισθεῖ γιά πάντα καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καί οἱ ἁμαρτωλοί καί οἱ καλοί, θά ἀπολαμβάνουν τήν αἰώνια εὐτυχία καί τίς ἡδονές τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς!
Ἡ θρησκεία αὐτή πρήκμασε τελείως, ὅταν ὑπέκυψε στόν ἰσλαμισμό.
Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
(σελ.49-52)
Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013