Ἰσλαμισμός

Μωάμεθ (570-632 μ.Χ.)
Ὁ Μωάμεθ γεννήθηκε στή Μέκκα τό 570 μ.Χ. Εἶχε μητέρα Ἑβραία καί ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα σέ ἡλικία 6 ἐτῶν. Ἦταν ἀμόρφωτος, ὅμως πανοῦργος καί ἱκανός. Μεγάλωσε δουλεύοντας ὡς βοσκός μαζί μέ βεδουίνους. Κατόπιν ἔγινε ἔμπορος. Ὁδηγώντας καμῆλες συναναστρεφόταν μέ χριστιανούς ἐμπόρους, πού τούς ἀγαποῦσε ἰδιαιτέρως. Ἀπό ἐκείνους διδάχθηκε τήν Ἁγία Γραφή. ἡ ζωή του ἄλλαξε τελείως ὅταν ἔγινε 25 χρονῶν καί παντρεύθηκε μιά πάμπλουτη χήρα 40 ἐτῶν, τήν Hatice. Ἀπέκτησε παιδιά, τά ὁποῖα ὅμως ἐγκατέλειψε καταφεύγοντας σέ μιά σπηλιά τῆς ἐρήμου κοντά στή Μέκκα.
Ἐκεῖ τό 610 μ.Χ., ὅταν ὁ Μωάμεθ ἦταν 40 ἐτῶν, λέει ὁ ἴδιος, τοῦ παρουσιάσθηκε στόν ὕπνο του ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, πού ἤθελε νά τόν πνίξει ἐπειδή ἦταν ἀγράμματος καί δέν μποροῦσε νά διαβάσει τά χειρόγραφα πού τοῦ ἔδινε. Τελικά, λέει ὁ ἴδιος, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ τοῦ διάβασε μερικούς στίχους τοῦ «Κορανίου» καί ὁ Μωάμεθ πίστεψε ὅτι ὁ ἴδιος ἦταν ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τότε, ἰσχυρίζεται ὁ Μωάμεθ ὅτι δεχόταν πολλές προφορικές ἀποκαλύψεις ἀπό τόν ἄγελλο σέ μικρές ἑνότητες γιά νά μπορεῖ νά τίς ἀπομνημονεύει. Ὅλες αὐτές καταγράφτηκαν καί ἀποτέλεσαν τό Κοράνιο καί θεωρήθηκαν ἀντίγραφο τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τοῦ Ἀλλάχ πού τό ἔστειλε στόν Μωάμεθ.
Στήν πραγματικότητα ὁ Μωάμεθ συμβουλευόταν Ἑβραίους ἀστρολόγους καί μάγους ἀποκρυφιστές. Κορυφαῖος ἀπό αὐτούς ἦταν ὁ Οὐάρακας. Ἡ διδαχή του εἶναι ἕνα συμπίλημα ἀπό στοιχεῖα τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀπό πεποιθήσεις τῶν πυρολατρῶν καί ἀπό προϊσλαμικές παραδόσεις τῆς Ἀραβίας. Στή συνέχεια πραγματοποιεῖ τό κήρυγμά του στή Μέκκα ἐπί 10 χρόνια χωρίς κανένα ἀποτέλεσμα. Ἔτσι καταφεύγει τελικά στή Μεδίνα.
Ὁ ἴδιος ἀνάμεσα στά ἄλλα δηλώνει ὅτι λατρεύει τίς γυναῖκες καί τά ἀρώματα. Γι’ αὐτό μετά τό θάνατό τῆς πρώτης του γυναίκας παντρεύτηκε ἄλλες 8 ἤ 12 κατά τήν παράδοση νόμιμες γυναῖκες, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 3 τουλάχιστον ἦταν Ἑβραῖες. Προσέλαβε ὅμως ταυτόχρονα καί πλῆθος ἀπό παλλακίδες. Ἔταξε στούς πιστούς του ὅτι στόν παράδεισο τούς περιμένουν σαρκικές ἀπολαύσεις. ἐάν πετύχουν μεγάλες νίκες σέ ἱερούς πολέμους μέ διάφορους «ἄπιστους» λαούς. Ἔτσι ὁ Μωάμεθ κατάφερε νά ἑνώσει τούς Ἄραβες πρίν πεθάνει τό 632 μ.Χ.
Ἀπό τούς ὀπαδούς του θεωρήθηκε «ἅγιος», «τέλειος», «φῶς», «ἀναμάρτητος» (!), ἐνῶ ἀπό διαφόρους βιογράφους τῆς ἐποχῆς του θεωρεῖται φιλήδονος καί ἐπιληπτικός. Διότι σύμφωνα μέ μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς του κάθε τόσο ὁ Μωάμεθ εἶχε ὀπασίες πολύ συγκλονιστικές, ἔβγαζε ἀπό τό στόμα του ἀφρούς, γινόταν κάθιδρος, σπαρταροῦσε σάν δαιμονισμένος κάτω στό ἔδαφος. Τό βασικότερο ὅμως στοιχεῖο πού τονίζουν οἱ βιογράφοι τῆς ἐποχῆς του εἶναι ὅτι ἦταν γυναικάς καί ἄνθρωπος τῶν ἡδονῶν. Γι’  αὐτό δέν προτίμησε τόν χριστιανισμό, πού τόν γοήτευε ὅταν ἦταν νέος· διότι ἡ πίστη στό Χριστό ἀπαιτοῦσε θυσίες καί ὄχι ἀπολαύσεις καί ἡδονές.
Καί μάλιστα δίδασκε ὅτι οἱ ἄνδρες μποροῦν νά ἔχουν ὡς συζύγους τους ταυτόχρονα μέχρι 4 μουσουλμάνες γυναῖκες καί ὅσες σκλάβες θέλουν (Κοράνι 4:3), ἀκόμη κι ἄν αὐτές εἶναι παντρεμένες (Κοράνι 4:24). Παράλληλα ἔδινε τό δικαίωμα στούς ἄνδρες νά χωρίζουν τήν καθεμιά γυναίκα τους μέχρι τρεῖς φορές (Κοράνι 2:230), προκειμένου στή θέση της νά παίρνουν κάποια ἄλλη (Κοράνι 4:20). Ἔτσι οἱ 4 μουσουλμάνες σύζυγοι μποροῦν νά γίνουν δέκα, εἴκοσι, τριάντα… Χώρια οἱ ἀμέτρητες σκλάβες. Αὐτή εἶναι ἡ ἠθική τοῦ μωαμεθανισμοῦ, αὐτή τή ζωή εἶχε καί ὁ Μωάμεθ.

Σήμερα ὁ Μωάμεθ ὀνομάζεται ἀπό τούς μουσουλμάνους ἀπόστολος τῆς εἰρήνης.
Αὐτό ὅμως εἶναι πέρα γιά πέρα ψευδές.
 Διότι ὁ Μωάμεθ διέπραξε πολλές σφαγές.
Κάθε φορά πού ὁ «προφήτης» διέπραττε μιά σφαγή, πάντοτε τή δικαιολογοῦσε λέγοντας πώς εἶχε μιά «θεϊκή ἀποκάλυψη» πού τόν καλοῦσε νά διαπράξει τή συγκεκριμένη σφαγή.
Ἄς ἀναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές τέτοιες σφαγές:
1.Σφαγή τεσσάρων ἄοπλων ἐμπόρων κατά τή διάρκεια τοῦ ἱεροῦ μήνα στά τέλη Ἰανουαρίου (Rejeb) τοῦ 623 μ.Χ. στή Nakhla. Οἱ ἔμποροι αὐτοί ἀνῆκαν στή φυλή Quraysh, στήν ὁποία ἀνῆκε καί ὁ Μωάμεθ.
2.Δολοφονία δύο ποιητῶν πού ἄσκησαν κριτική στίς δολοφονίες πού ἔκανε ὁ Μωάμεθ καί ἡ συμμορία του, στά τέλη τοῦ Μαρτίου μέ ἀρχές Ἀπριλίου τοῦ 623 μ.Χ., στή Μεδίνα.
3.Σφαγή τῆς ἑβραϊκῆς φυλῆς Banu Qaynuqa, πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τεχνίτες (κυρίως χρυσοχόους), τόν Ἀπρίλιο τοῦ 623 μ.Χ., στή Μεδίνα.
4.Σφαγή κατοίκων τῆς Μέκκας πού ὑπεράσπιζαν τά καραβάνια τους, στίς 17 Μαρτίου (Ramadan)  τοῦ 624 μ.Χ. στό πηγάδι τοῦ Badr. Τότε ἔσφαξε 70 ἐμπόρους ἀπό τή φυλή Quraysh καί τό στρατό πού ἦρθε νά τούς ὑπερασπιστεῖ.
5.Τό 627 μ.Χ. ὁ Μωάμεθ διέπραξε ἕνα φοβερό ἀνοσιούργημα ἐναντίον τῆς τελευταίας μεγάλης φυλῆς τῶν Ἑβραίων Qurayza στή Μεδίνα. Ἀπεκεφάλισε τούς ἄνδρες καί τά ἔφηβα ἀγόρια καί ἔκανε σκλάβες τίς γυναῖκες καί τά παιδιά. Ἔσβησε μιά ὁλόκληρη φυλή ἀπό τό χάρτη.


Τί διδάσκει ὁ μωαμεθανισμός;

Ἕνα μεῖγμα ἰουδαϊκῶν, χριστιανικῶν καί ἀραβικῶν ἀντιλήψεων.
Ὁ Μωάμεθ ἔκανε ἕνα μεῖγμα ἀπό ἰουδαϊκές ἀντιλήψεις, ἀραβικές παραδόσεις καί μονοφυσιτικές χριστιανικές δοξασίες. Καί δημιούργησε μιά θρησκεία γιά ὅλα τά γοῦστα. Γιά νά μπορέσει ἔτσι νά ἑνώσει ὅλους τούς ἀραβικούς καί ἄλλους πληθυσμούς πού ἤθελε νά κατακτήσει. Ὁ ἴδιος ὁ Μωάμεθ δέν εἶχε θεολογικές γνώσεις. Ἀλλά ἔκανε μιά πολύ ἔξυπνη κίνηση. Χρησιμοποίησε ἀστρολόγους Ἑβραίους, φανατικούς μονοφυσίτες χριστιανούς μοναχούς καί Ἄραβες διανοουμένους τῆς ἐποχῆς του, τούς συγκέντρωσε, καί μέσα ἀπό ὅλλη αὐτή τή μείξη δημιουργήθηκε τό Κοράνι καί μιά εὔκολη θρησκεία πού λέει:
Ζῆσε μιά εὔκολη ἠθική καί θά ’χεις ὑλικές ἀπολαύσεις στόν παράδεισο.
Μπορεῖς νά ἔχεις ὅσες γυναῖκες θέλεις, νά τούς δίνεις πολύ εὔκολα διαζύγιο. Οἱ μουσουλμάνοι προσδοκοῦν καί αὐτοί ἀνάσταση νεκρῶν, ὅπου οἱ καλοί στόν παράδεισο θά γεύονται ἕνα ὁλόκληρο πιλάφι καί θά πίνουν κρασί ἀπό ἕναν ποταμό, παρέα μέ γυναῖκες. Ὁ Μωάμεθ τούς ὑπόσχεται καί ἄλλες διαστροφικές ἀπολαύσεις στόν παράδεισο πού εἶναι ντροπή ἀκόμα καί νά τίς ἀναφέρουμε.
Λέει ἀκόμη ὁ Μωάμεθ: Ἄν θέλεις νά ἔχεις μεγαλύτερες ἀπολαβές στόν παράδεισο, πολέμησε μέ ζῆλο γιά τόν Ἀλλάχ. Αὐτός εἶναι ὁ ἱερός πόλεμος, «τζιχάντ». Αὐτός ὁ πόλεμος ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά βασικότερα ἱερά καθήκοντα τῶν μωαμεθανῶν ἐναντίον κάθε ἀλλοθρήσκου, πού θεωρεῖται ἄπιστος. Ἡ ἁρπαγή, ἡ λεηλασία, τό ξίφος εἶναι τό κλειδί τοῦ οὐρανοῦ. Στόν ἱερό πόλεμο μπορεῖς νά ἁρπάζεις τήν περιουσία τῶν ἀπίστων, νά λεηλατεῖς, νά βιάζεις, νά ἀσκεῖς κάθε εἴδους βία.
Τό καθεστώς τῆς δουλείας ἀναγνωρίζεται ἀπερίφραστα στό Κοράνιο καί συνδέεται μέ τόν ἱερό πόλεμο. Κατά τήν ἰσλαμική νομοθεσία δοῦλος εἶναι ὁ αἰχμάλωτος πολέμου, ὁ ἄπιστος. Στήν τάξη τῶν δούλων παραμένουν μόνο οἱ μή μουσουλμάνοι.
Συνοπτικά τό ἰσλάμ βασίζεται στήν ὁμολογία πίστεως, στήν ἐλεημοσύνη, σέ  5 προσευχές τήν ἡμέρα, στήν νηστεία- ραμαζάνι καί στό προσκύνημα στή Μέκκα. Οἱ μουσουλμάνοι νηστεύουν αὐστηρά ἐπί ἕνα μήνα (στό ραμαζάνι), ἀλλά μόνο τή μέρα. Μετά τή δύση τοῦ ἡλίου ἐπιτρέπονται ὅλα τά φαγητά. 
Στό τζαμί προσεύχονται μόνο οἱ ἄνδρες· καί ὁ ἰμάμης, πού θεωρεῖται ἀλάθητος, λέει τήν προσευχή.
Τό Κοράνι θεωρεῖται ἱερό βιβλίο, ἔχι 114 κεφάλαια καί κάθε λόγος του πού ἐμπεριέχεται ἔχει 7 διαφορετικές ἑρμηνεῖες. Ἀναφέρεται συχνά σέ γυναῖκες, σέξ, φαγοπότι! Ἐάν μία γυναίκα μοιχεύσει, σύμφωνα μέ τό Κοράνι πρέπει νά τήν κλείσουν σ’ ἕνα δωμάτιο μέχρι νά πεθάνει (σύμφωνα μέ μεταγενέστερα ἰσλαμικά βιβλία πρέπει νά λιθοβοληθεῖ)· ἐνῶ ὁ ἄνδρας δέν τιμωρεῖται, διότι ἡ γυναίκα σύμφωνα μέ τό Κοράνι εἶναι κατώτερη ἀπό τόν ἄνδρα. Ἐπίσης σ’ ὅποιον κλέβει, τοῦ κόβουν τό χέρι.
Στό μουσουλμανισμό ἐπιτρέπεται νά χτυπᾶς τή γυναίκα του, νά τήν πουλᾶς, νά τῆς δίνεις διαζύγιο ὅποτε θέλεις. Μπορεῖς νά ἔχεις ἀκόμη καί δούλους.

Μήπως ὑπερβάλουμε;
Ὅλα τά στοιχεῖα αὐτά πού ἀναφέραμε μπορεῖ νά φανοῦν σέ κάποιους ὑπερβολικά. Καί φαίνονται ἔτσι ἀπίθανα, διότι σήμερα οἱ μουσουλμάνοι τά κρύβουν. Ποιός τολμᾶ νά τά πεῖ ὅλα αὐτά σήμερα;

Γιά νά γίνουν πιστευτά, θά ἀναφέρουμε μέ παραπομπές συγκεκριμένα κείμενα μέσα ἀπό τά ἱερά βιβλία τοῦ μωεμαθανισμοῦ.

Ἡ θέση τῆς γυναίκας
«Οἱ ἄνδρες εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τίς γυναῖκες» (Κοράι 4:34)

Ξυλοκόπημα τῆς συζύγου
«Στήν περίπτωση πού (οἱ γυναῖκες σας) εἶναι ἀπείθαρχες, μπορεῖτε… νά τίς δέρνετε» (Κοράνι 4:34).

Ἡ ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν
«Προφήτη, παράγγειλε στίς γυναῖκες σου, τίς θυγατέρες σου καί τίς γυναῖκες τῶν πιστῶν νά ἀφήνουν νά κρέμεται ἡ καλύπτρα τους μέχρι τά πόδια τους» (Κοράνι 33:59).

Ἡ πολυγαμία
«Ἐάν φοβάσθε μήπως ἀδικήσετε τά ὀρφανά, μήν παίρνετε συζύγους παρά δύο, τρεῖς ἤ καί τέσσερις ἀπό τίς γυναῖκες τῆς ἀρεσκείας σας» (Κοράνι 4:3).

Βιασμός αἰχμαλώτων
Στόν μουσουλμανισμό ἐπιτρέπεται νά ἔχεις σκλάβους, νά αἰχμαλωτίζεις καί νά βιάζεις γυναῖκες. Ἐκτός ἀπό τίς νόμιμες γυναῖκες ὁ μουσουλμανισμός μπορεῖ νά ἔχει ἀπεριόριστο ἀριθμό παλλακίδων:
«Δέν ἐπιτρέπεται νά παίρνετε γιά γυναίκα σας ἀπό τίς ἐλεύθερες ἔγγαμες γυναῖκες, ἐκτός ἐάν τίς κατακτήσατε «διά τῆς δεξιᾶς» (δηλαδή ἦταν αἰχμάλωτες καί τίς ἐξαγοράσατε)» (Κοράνι 4:28)
«Εὐδαίμονες εἶναι οἱ πιστοί… ἐκεῖνοι πού κατανικοῦν τά σαρκικά πάθη τους καί περιορίζονται μόνο στίς γυναῖκες τους καί σ’ ἐκεῖνες  πού ἀπέκτησαν μέ τό δεξί χέρι (τίς αἰχμάλωτες πού ἀγόρασαν)» (Κοράνι 23:5-6).
«Ὅσοι εἶναι ἐγκρατεῖς καί ἔχουν σχέση μόνο μέ τίς γυναῖκες τους καί τίς σκλάβες  δοῦλες τους δέν εἶναι ἀξιοκατάκριτοι» (Κοράνι 70:29-30).

Τά εἰδικά δικαιώματα πολυγαμίας τοῦ Μωάμεθ
Ὁ Μωάμεθ ἦταν ἰδιοκτήτης σκλάβων καί δουλέμπορος. Αἰχμαλώτιζε σκλάβους στή μάχη. Βιάζε σκλάβους. Καί διέταζε τούς ἄνδρες το νά κάνουν τό ἴδιο. Ἀναφέρουμε παραπομπές:
«Προφήτη, σοῦ ἐπιτρέπεται νά πάρεις γυναῖκες σου ἐκεῖνες πού προικοδότησες, τίς γυναῖκες τῶν αἰχμαλώτων πού ἐξαγόρασες, τίς θυγατέρες τῶν θείων σου καί ὅσων σέ ἀκολούθησαν, καθώς καί κάθε εὐσεβή γυναίκα πού ἀφιέρωσε τήν ψυχή της σέ σένα ὡς προφήτη. Αὐτό εἶναι προνόμιο πού δέν τό ἔχουν οἱ ἄλλοι πιστοί»(Κοράνι 33:49-50).
«Μπορεῖς (προφήτη) νά δεχθεῖς στό κρεβάτι σου ὅποια θελήσεις, ἀκόμη καί κείνη πού θά τήν ξαναθελήσεις, ἔστω κι ἄν τήν παραμέλησες. Δέν ἁμαρτάνεις ὅταν τό κάνεις αὐτό» (Κοράνι 33:51).
«Μπορεῖς ὅμως νά πάρεις ὡς γυναῖκες σου ἐκεῖνες πού ἔχεις ἀγοράσει ὡς δοῦλες» (Κοράνι 33:52).

Ὁ ἴδιος ὁ Μωάμεθ ἄλλωστε παντρεύτηκε μία ἀπό τίς γυναῖκες του σέ ἡλικια 6 ἐτῶν:
Hadith (8:3310). Ἡ Ἄϊσα ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἀπόστολος τοῦ Ἀλλάχ τήν παντρεύτηκε ὅταν ἦταν 6 ἐτῶν καί τήν πῆρε στό σπίτι του ὅταν ἔγινε 9 ἐτῶν.

Γάμοι μεταξύ συγγενῶν
Οἱ γάμο μεταξύ συγγενῶν ἀπαγορεύονται στό Κοράνιο. Ὑπάρχει ὅμως μιά … ἐξαίρεση, πού ἀφήνει περιθώρια αἱμομιξίας…
«Ἀπαγορεύεται νά νυμφευθεῖτε μέ τή μητέρα σας, τίς θυγατέρες σας, τίς ἀδελφές σας, τίς θεῖες ἀπό τόν πατέρα καί τή μητέρα σας, τίς ἀνεψιές σας, θυγατέρες ἀδελφοῦ ἤ τῆς ἀδελφῆς σας, τίς τροφούς πού σᾶς θήλασαν, τίς ὁμογάλακτες ἀδελφές σας, τίς πεθερές σας, τίς κοπέλες πού σᾶς ἐμπιστεύθηκαν νά τίς κηδεμονεύσετε καί ὅσες γεννήθηκαν ἀπό γυναῖκες πού ζήσατε μαζί. Ἄν δέν ζήσατε μαζί τους, δέν διαπράττετε ἁμάρτημα ὅταν τίς νυμφευθεῖτε. Ἐπίσης μή νυμφευθεῖτε μέ τίς ἐγγονές καί μήν παίρνετε γυναῖκες σας δύο ἀδελφές. Ἄν ὅμως ἁμαρτήσετε μαζί τους πρῶτα καί ὕστερα τίς νυμφευθήκατε, ὁ Θεός νά εἶναι ἐπιεικής ἀπέναντί σας» (Κοράνι 4:27).

Διαζύγιο
Διαζύγιο μπορεῖ νά πάρει ὁ ἄνδρας μέ ἐκπληκτική εὐκολία. Ἀρκεῖ νά ἀνακοινώσει ἐπίσημα: «Ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς σέ χωρίζω». Ἄν τολμήσει ὅμως νά ζητήσει διαζύγιο ἡ γυναία, ὁ μουσουλμάνος διακοῦται νά τήν δείρει. (Κοράνι 4:34).

Τιμωρία κλοπῆς
«Κόψτε τά χέρια τοῦ κλέφτη καί τῆς κλέφτρας γιά τιμωρία τους. Αὐτήν τήν ποινή ὅρισε γι’ αὐτο΄ςυ ὁ Θεός, πού εἶναι ἰσχυρός καί σοφός» (Κοράνι 5:42).

Ἡ τιμωρία τῆς μοιχείας
«Ἄν κάποια ἀπό τίς γυναῖκες σας διαπράξει ἀτιμία, προσκαλέστε τέσσερις μάρτυρες καί ἄν μαρτυρήσουν τήν πράξη της, κλεῖστε τήν στό σπίτι, ὥσπου νά πεθάνει ἤ ὥσπου νά τῆς δώσει ὁ Κύριος κάποιο μέσο σωτηρίας» (Κοράνι 4: 19).
«Στή μοιχαλίδα καί τόν μοιχό ἐπιβάλλεται ποινή ἑκατό μαστιγώσεων στόν καθένα. Δέν πρέπει νά εἶστε ἐπιεικεῖς στήν ἐφαρμογή τῆς ποινῆς, πού ἀποτελεῖ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ, ἄν βέβαια πιστεύεται στήν ἔσχατη ἡμέρα. Ἡ ποινή νά ἐκτελεῖται μπροστά σέ ἕναν ἀριθμό πιστῶν» (Κοράνι 24:2).
Τά ἑρμηνευτικά βιβλία τοῦ Ἰσλάμ ὅμως γιά τίς γυναῖκες πού ἔχουν μοιχεύσει, διατάζουν λιθοβολισμό:
Bukhari(83:37): Σύμφωνα μέ τόν Μωάμεθ ἡ μοιχία εἶναι ἕνας ἀπό τούς τρεῖς λόγους πού δικαιολογοῦν τήν καταδίκη σέ θάνατο.
Muslim(17:4206): Μία ἔγκυος γυναίκα ὁμολογεῖ στόν Μωάμεθ ὅτι εἶναι ἔνοχη μοιχείας. Ὁ Μωάμεθ τῆς ἐπιτρέπει νά γεννήσει τό παιδί καί μετά διατάζει τό λιθοβολισμό της.
Muslim (17:4209): Μιά γυναίκα πού ὁμολογεῖ μοιχεία λιθοβολεῖται μέ διαταγή τοῦ Μωάμεθ.
Ibn ishaq (970): «Ὁ μοιχός πρέπει νά λιθοβολεῖται». Αὐτά τά λόγια εἶναι τοῦ Μωάμεθ πρίν ἀπό τό τελευταῖο του προσκύνημα στή Μέκκα.

Φόνος
Ὁ φόνος μεταξύ μουσουλμάνων ἀπαγορεύεται. Ὁ φόνος ὅμως ἀπό μουσουλμάνο σέ κάποιον ἄπιστο ἐπιβάλλεται. Σέ μιά χαντίθ ὁ Μωάμεθ συνιστᾶ: «Ἐάν φονεύετε, κάντε ἕναν καλό φόνο·  ἐάν σφάζετε, κάντε μιά καλή σφαγή· ὁ καθένας ἀπό σᾶς ἄς ἀκονίσει καλά τό μαχαίρι του καί ἄς κάνει τό θύμα του νά πεθάνει γρήγορα» (An Nawawi, Al- Abra’ in, 17η παράδοση, Jeffery, Reader [1962], 150).

Ἱερός πόλεμος-φόνος ἀπίστων
«Πολεμῆστε τους σκοτώνοντάς τους μέχρις ὅτου νά μήν ὑπάρχει πειρασμός καί νά εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ Ἀλλάχ ἡ μοναδική» (Κοράνι 8:39).
«Ἡ τιμωρία ἐκείνων οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τόν Ἀλλάχ, καί τόν Ἀπόστολό Του καί διαβοῦν στή γῆ ἄσχημα, εἶναι νά ἐκτελοῦνται ἤ νά σταυρώνονται ἤ νά κοβονται τά χέρια καί τά πόδια ἀντίπλευρα, ἤ νά ἐξορίζονται ἀπ’ αὐτή τή γῆ» (Κοράνι 5:33).
«Θά κάνω νά φρίξουν οἱ ἄπιστοι, τούς ὁποίους χτυπᾶτε στόν τράχηλο καί στίς ἄκρες τῶν δακτύλων τους» (Κοράνι 8:12).

Φόνος ὅσων ἀποστατοῦν ἀπό τό ἰσλάμ
«Στή περίπτωση πού θά παραβοῦν τή συνθήκη πού ἔκλεισαν μαζί σας, παραβοῦν τόν ὄρκο τους καί προσβάλουν τήν πίστη σας, μπορεῖτε νά τούς σκοτώνετε, γιά νά σταματήσουν οἱ ἀτιμίες τους»(Κοράνι 9:12) .
«Ἄν ἐπανέλθουν στήν ἀπιστία, μπορεῖτε νά τούς πιάστε ὅπου τούς βρεῖτε, καί νά τούς σκοτώσετε» (Κοράνι 4:91).

Μποροῦν νά σταθοῦν ὅλα αὐτά σήμερα;
Θά ἀπαντήσετε:
Μά δέν λένε τέτοια πράγματα σήμερα οἱ μωαμεθανοί. Δέν τολμοῦν νά ποῦν αὐτά τά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἐξευτελίζουν τή θρησκεία τους. Γι’ αὐτό προσπαθοῦν νά τό ἐξηγήσουν ἀλλιῶς, γιά νά μήν γελοιποποιοῦνται.


Κρύβουν τά τρωτά τους σημεῖα

Αὐτό κάνουν καί οἱ ἄλλες θρησκεῖες. Στά κείμενά πού κυκλοφοροῦν στό διαδίκτυο οἱ θρησκεῖες αὐτές παρουσιάζουν μιά ἐντελῶς διαφορετική εἰκόνα.
Οὔτε ὁ βουδισμός τολμᾶ νά πεῖ ὅτι χρησιμοποιεῖ δαιμονικές θαυματουργικές δυνάμεις, οὔτε ὁ ἰνδουισμός τολμάει νά πεῖ ὅτι εἶναι πολυθεϊστική θρησκεία, πιστεύει στόν ἥλιο, τή σελήνη, τά ἀστέρια, τά ζῶα, τά μοσχάρια, τίς γάτες…. Δέν τά λένε αὐτά. Καί ὁ μωαμεθανισμός προσπαθεῖ σήμερα μέ ἕνα πολύ καλά ὀργανωμένο «think tank”  μουσουλμάνων θεολόγων τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης νά ἁπαλύνει τά τρωτά σημεῖα του, νά ἑρμηνεύσει διαφορετικά τά ἐπικίνδυνα στοιχεῖα τῶν ἀντιλήψεών του καί νά παρουσιάσει τό μωαμεθανισμό ὡς μιά θρησκεία τῆς εἰρήνης. Κρύβει τά τρωτά του σημεῖα γιά νά μή φανεῖ ἡ ἀλήθεια’.
Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
(58-68)
 Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013
 
 http://makkavaios.blogspot.gr/2016/01/blog-post_53.html#more