Ἅγιον Ὄρος (2/15-4-2024)
 
Σᾶς ἐνημερώνω ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ γιὰ τὴν ἐπίσκεψιν Οὐκρανῶν Σχισματικῶν στὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεγίστης Λαύρας. Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες Μοναχῶν καὶ λαϊκῶν προσκυνητῶν.
 
• Ἐπισκέφθησαν τὴν Μονὴ τὴν περασμένη Παρασκευή. Ἦσαν: 1 ἐπίσκοπος, 2 ἱερεῖς καὶ 5 λαϊκοί.
 
Πρὶν ἐπισκεφθοῦν τὴν Μονή, 3 Ἱερομόναχοι εὐλαβέστατοι καὶ εὐσεβέστατοι, ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Μονῆς, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴ συμπροσευχηθοῦν μὲ τοὺς Σχισματικούς, γιὰ νὰ μὴ ἀσπασθοῦν αὐτοὺς καὶ ν’ ἀποφύγουν κάθε πειρασμὸν τοῦ Σχίσματος.
 
• Τὴν Παρασκευὴν ἑσπέρας στὸ τέλος τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καὶ τῆς ἐπιτελέσεως τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ τῆς Δ΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Θεοτόκον, πῆραν εὐχὴν ὅσοι ἦσαν στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, ἀντὶ ἀπὸ τὸν ἡγούμενον, ἀπὸ τὸν Οὐκρανὸν ἐπίσκοπον. Εὐτυχῶς οἱ περισσότεροι Πατέρες ἀνεχώρησαν χωρὶς νὰ πάρουν εὐχήν. Πῆγαν πολὺ λίγοι καὶ ἀπ’ αὐτοὺς οἱ περισσότεροι δὲν γνώριζαν ὅτι ἦταν σχισματικὸς ὁ ἐπίσκοπος καὶ κάποιοι λαϊκοὶ προσκυνητές, ποὺ δὲν γνώριζαν γιὰ τὸ σχίσμα.

 
• Τὸ Σάββατο πρωΐ κοινώνησαν κάποιοι ἀπὸ τοὺς Σχισματικοὺς ἔξω στὴν Ὡραίαν Πύλην καὶ πάλιν ὅσοι κοινώνησαν (ἐλάχιστοι Πατέρες) πῆραν εὐχὴν ἀπὸ τὸν Σχισματικὸν Ἐπίσκοπον πρὶν κοινωνήσουν. Οἱ περισσότεροι πατέρες ἀπουσίαζαν, οἱ πλῆστοι ἐσκεμμένως. Κάποιοι μάλιστα δὲν κατέβησαν καθόλου στὴν Ἀκολουθία.
 
• Στὴν Τράπεζαν, ὡς ἤκουσα, εὐλόγησε «τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν» καὶ πατέρων καὶ λαϊκῶν ὁ Σχισματικὸς Ἐπίσκοπος.
 
• Στὴν Τράπεζαν 5-6 Πατέρες ἦσαν καὶ Προσ­­κυνητές, ὡς εἶπεν αὐτόπτης μάρτυς λαϊκός.
 
Εὐτυχῶς δὲν συλλειτούργησαν οἱ Κληρικοὶ μὲ τὸν Ἱερομόναχον Λαυριώτην ποὺ ἐπιτέλεσε τὴν θείαν Λειτουργίαν. Ὁ Ἐπίσκοπος (Σχισματικός) ἁπλῶς παρευρέθη στὶς Ἀκολουθίες τῆς Μ. Λαύρας.
 
Αὐτὰ περὶ τῶν Οὐκρανῶν Σχισματικῶν.
 
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
 
Μοναχὸς Βλάσιος
 
Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος
 
https://aktines.blogspot.com/2024/06/blog-post_48.html