Συχνά ὁ Θεός ἐπιτρέπει δοκιμασίες καί πειρασμούς στήν ζωή μας, μέ στόχο νά μᾶς παιδαγωγεῖ· νά μᾶς παιδεύη «ἐπί τό συμφέρον, εἰς τό μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ» (Ἑβρ. ιβ΄ : 10). Ὅταν ἀφήνουμε νά μᾶς διαφεύγη ἡ ἀλήθεια αὐτή, ἀντιμετωπίζουμε μέ σκεπτικισμό καί δυσπιστία τήν διακήρυξι τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστιν» (δ΄ : 8).Ὅμως ὁ Θεός μέ τίς θλίψεις θεραπεύει τίς ἀδυναμίες μας καί μέ τούς πειρασμούς μᾶς ὑποβάλλει σέ «φαρμακευτική» ἀγωγή, ἔστω κι᾿ ἄν μᾶς δυσαρεστῆ, γιά νά μᾶς ἀποδώση τήν ὑγεία μας. Ἀπό μᾶς θέλει νά Τοῦ ἐμπιστευόμαστε, ὅπως ὁ ἄρρωστος τόν γιατρό του. 


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν! Ἡμερολόγιο


Ἀπό ἡμερολόγιο τῶν:

Ἐκδόσεων:Τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ«ΛΥΔΙΑ»