Ἅγιοι εἶναι ὅλοι ὅσοι ἔχουν σωστή πίστη καί ἐνάρετη ζωή. Ἀκόμη κι᾿ ἄν δέν κάνουν θαύματα ἤ σημεῖα ἤ κι᾿ ἄν δέν διώχνουν δαίμονες, εἶναι ἅγιοι.

***

Ἕνας μόνο ἅγιος μέ τήν προσευχή του εἶναι πιό δυνατός στήν πάλη του ἀπό ἕνα πλῆθος ἁμαρτωλῶν.

 Ἱερός Χρυσόστομος

Τό καλό πού κάνει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τό κάνη γνωστό καί ὑπερηφανεύεται, τό ἐξοφλάει, κουράζεται ἄσκοπα καί κολάζεται.

 ** *

«Καλύτερα λίγες ἀρετές μέ συντριβή καρδιᾶς, γιά νά ἀρέσουν στόν Θεό, παρά πολλές μέ ὑπερηφάνεια, νά μήν τίς δέχεται ὁ Θεός».

** *

«Προτιμῶ πτῶσι μέ ταπεινοφροσύνη, παρά νίκη μέ ὑπερηφάνεια».

Ἅγ. Νικόδημος Ἁγιορείτης

  Ὅπως ἡ ἀκτίνα τοῦ ἥλιου μπαίνη ἀπό μιά τρύπα στό σπίτι καί τότε βλέπει κανείς καί τήν πιό λεπτή σκόνη, ἔτσι καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ὅταν μπῆ στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ δείχνει ὅλες τίς ἁμαρτίες του, ἀκόμα καί τίς πιό μικρές.

 * * *

  Δέν φοβᾶμαι τόν Θεόν, ἔλεγε στούς μαθητές του ὁ μέγας Ἀντώνιος, διότι τόν ἀγαπῶ. Ἡ τελεία ἀγάπη «ἔξω βάλλει τόν φόβον».

Ἅγ. Ἰωάν. Τῆς Κλίμακος

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό ἡμερολόγιο τῆς Ἀδελφότης «ΛΥΔΙΑ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Ἀδελφότητα «ΛΥΔΙΑ»  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης