Εἶναι προτιμότερο νά εὔχεται κανείς στόν Θεό μέ θεῖο φόβο καί ἀγάπη γιά τόν πλησίον του, παρά νά τόν ἐλέγχη γιά κάθε ἁμαρία του.

***

Νά μήν πιστεύης ὅτι ἔχεις ὁποιαδήποτε ἀρετή, ἐάν δέν ἐπόνεσες γιά νά τήν ἀποκτήσης. Εἶναι ψεύτικη ἡ ἀρετή αὐτή, ἐπειδή γεννήθηκε ἀπό ἄνεσι.

* **

Ἐκεῖνος πού κατακρίνει τόν πλησίον του, μόνος του μονιμοποιεῖ τίς κακίες του.

Ἁγ. Μακαρίου τοῦ ἀσκητοῦ

Ὁ Θεός ὑπομένει ὅλες τίς ἀτέλειες τοῦ ἀνθρώπου, ἐκτός ἀπό τόν γογγυσμό. Ἡ καρδιά πού εὐχαριστεῖ διαρκῶς τόν Θεό, γεμίζει ἀπό θεϊκή χαρά καί εὐλογία.

* * *

Ποτέ δέν μποροῦμε νά ἀνταποδώσουμε στόν Θεό ὅλα ἐκεῖνα πού τοῦ ὀφείλουμε, ἀλλά μποροῦμε νά Τόν εὐχαριστοῦμε.

* * *

Προσευχή πού δέν περιέχει εὐχαριστία εἶναι ἀσυντόνιστη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἰσαάκ ὁ Σῦρος

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  Ἀπό τό ἡμερολόγιο τῆς Ἀδελφότητας «ΛΥΔΙΑ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Ἀδελφότητα «ΛΥΔΙΑ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης