«Λοιπόν εὔσπλαγχνε Μαριάμ, παρακαλοῦμεν Σέ διά τό χαῖρε ἐκεῖνο, διά τόν ἀγγελικόν ἐκεῖνον εὐαγγελισμόν ὅπου ἐστάθη τῆς σωτηρίας μας τό προοίμιον, χάρισέ του τήν προτέραν τιμήν·

 σήκωσέ το ἀπό τήν κοπριίαν τῆς δουλείας εἰς τόν θρόνον τοῦ βασιλικοῦ ἀξιώματος·
 ἀπό τά δεσμά εἰς τό σκῆπτρον, ἀπό τήν αἰχμαλωσίαν εἰς τό βασίλειον. Καί, ἄν ἐτοῦται μας αἱ φωναί δέν σέ παρακινοῦσιν εἰς σπλάχνος, ἄς σέ παρακινήσωσιν ἐτοῦτα τά πικρά δάκρυα, ὁποῦ μᾶς πέφτουσιν ἀπό τά ὀμμάτια»

 Ἠλίας Μηνιάτης

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

  Ἀπό τό ἡμερολόγιο τῆς Ἀδελφότης «ΛΥΔΙΑ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Ἀδελφότητα  «ΛΥΔΙΑ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης