Σταυρός

«Τώρα εἶναι καιρός εὐπρόσδεκτος, τώρα εἶναι ἡμέρα σωτηρίας».

(Β΄ Κορ. στ΄: 2)

«Καλύτερα θά ἦταν νά μήν ἁμαρτάνουμε, ἀλλά αὐτό εἶναι ἀδύνατον. Γι᾿ αὐτό εἶναι καλό ὅταν ἁμαρτάνουμε, νά ἀναγνωρίζουμε τό ἁμάρτημα καί νά σηκωνόμαστε ἀμέσως ἀπό τήν πτώση.Ἐπειδή δέν μποροῦμε τό πρῶτο, νά εἴμαστε, δηλαδή, ἀναμάρτητοι, ἄς φροντίζουμε γιά τό δεύτερο, πού εἶναι δυνατό καί εὔκολο, μή τυχόν καί μᾶς αἰχμαλωτίσει κάποτε ἡ τυραννική ἀπελπισία».

 Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου,
Ἐπιστολές, ΕΠΕ Α΄, 381


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

  Ἀπό τό ἡμερολόγιο τῆς Ἀδελφότης «ΛΥΔΙΑ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Ἀδελφότητα  «ΛΥΔΙΑ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης