Εἶναι ἀδύνατο νά βγῆ φλόγα ἀπό τό χιόνι.
Πολύ πιό ἀδύνατο ὅμως εἶναι νά ὑπάρξη ταπεινοφροσύνη στούς ἑτεροδόξους καί τούς αἱρετικούς.Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος   
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!


Ἀπό ἡμερολόγιο τῶν:

Ἐκδόσεων:Τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ«ΛΥΔΙΑ»