Φαινόταν ὅτι ἦταν ζωντανό μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Συμμετεῖχε στίς φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐνορίας της, ἐξωμολογεῖτο καί κοινωνοῦσε. Ὅλοι ἔλεγαν ὅτι ἡ κυρία Φρόσω ἦταν μιά πολύ καλη Χριστιανή.
Ἡ κωμόπολή ὅπου ζοῦσε, δέν ἀπέχει πολύ ἀπ᾿ τή Θεσσαλονίκη. Συχνά κατέβαιναν Ἁγιορεῖτες Πνευματικοί κι ἐξομολογοῦσαν ὅσους ἀπ᾿ τούς ἐκεῖ κατοίκους ἤθελαν. Ἡ κυρά- Φρόσω ἦταν μία ἀπ᾿ αὐτούς. Εἶχε μάλιστα καί μιά ἰδιαίτερη ἀγάπη στήν Παναγία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τήν ἐπεκαλεῖτο πολύ. Εἴτε μαγείρευε, εἴτε σκούπιζε, ψιθύριζε: “Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς”. Καί πράγματι, Ἐκείνη ἦταν τελικά πού τήν ἔσωσε μέ τίς πρεσβεῖες Της, γιατί, δυστυχῶς, ἡ καλή- κατά τά ἄλλα- κυρά Φρόσω, δέν ἐξομολογεῖτο εἰλικρινά τίς ἁμαρτίες της. Ἀπέκρυπτε ἀπ᾿ τόν Πνευματικό τήν πιό μεγάλη.Ὅταν ἦταν νεώτερη, εἶχε διαπράξει φόνο! Εἶχε σκοτώσει τό παιδάκι της μέσα στά σπλάγχνα της! Εἶχε κάνει ἔκτρωση…
Ὁ Θεός περίμενε τή μετάνοιά της, περίμενε, ἀλλά ἐκείνη τίποτε… Ὁπότε μιά μέρα, ἔφυγε αἰφνίδια! Ὅλη ἡ ἐνορία στενοχωρήθηκε καί τήν ἄλλη μέρα τό πρωί μαζεύτηκαν γιά τήν κηδεία της. Κατά τή διάρκεια ὅμως τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, ἡ κεκοιμημένη ἀναστήθηκε! Στήν ἀρχή ὁ κόσμος πανικοβλήθηκε, μετά ὅμως ἐπεκράτησαν οἱ πιό ψύχραιμοι καί μαζί μέ τόν ἱερέα προσπάθησαν νά τή βοηθήσουν. Ὅταν ἐκείνη συνῆλθε τελείως, τούς παρακάλεσε κλαίγοντας νά τήν ἀκούσουν.

jubpls

“Συντετριμένη καί τεταπεινωμένη ” τούς εἶπε ὅτι, ὅταν πέθανε, ὁ Ἄγγελος της τήν ὁδήγησε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Κυρίου. Ὁ καρδιογνώστης Κύριος εἶπε πώς ὑπῆρχε ἁμαρτία φόνου ἀνεξομολόγητη καί, ὡς ἐκ τούτου, δέν ἦταν δυνατό νά εἰσέλθει στή Βασιλεία Του. Τότε ἐπενέβη ἡ εὔσπλαγχνη Δέσποινα τοῦ κόσμου κι ἄρχισε νά Τόν παρακαλεῖ γιά τή σωτηρία αὐτῆς τῆς ψυχῆς. Ὁ Κύριος τότε ἀπάντησε: “Μητέρα, ὑπάρχει φόνος. Ἐγώ εἶμαι ὁ Νομοθέτης τοῦ οὐ φονεύσεις. Δέ δύναμαι νά διαψεύσω Ἑαυτόν!”
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὅμως συνέχισε τίς παρακλήσεις Της ἐνώπιόν τοῦ Υἱοῦ Της, ὁπότε ὁ Πανάγαθος Κύριος κάμφθηκε καί εἶπε: “Τό μόνο πού μπορεῖ νά γίνει εἶναι νά ἐπιστρέψει στήν ἐπίγεια ζωή, καί, ἄν θελήσει νά ἐξομολογηθεῖ τό μεγάλο αὐτό ἁμάρτημα, θά σωθεῖ.”
“Κι ἔδωσε ἐντολή ὁ Κύριος κι ἐπέστρεψα στό σῶμα μου, ὅπως βλέπετε,” εἶπε. “Τώρα ὅμως θέλω νά ἐξομολογηθῶ μπροστά σέ ὅλους σας τήν ἁμαρτία πού μέχρι τώρα ἔκρυβα…”

Μετά δακρύων ἐξομολογήθηκε ἡ γυναῖκα καί μαζί της ἔκλαψαν ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι. Ὅταν τελείωσε, ὁ Πνευματικός τῆς διάβασε τή συγχωρητική εὐχή καί τότε ἐκείνη ἀναπαυμένη ξανακοιμήθηκε τόν ὕπνο τῶν Δικαίων…

jubpls


Τό γεγονός αὐτό ἔγινε γνωστό σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό εἶχε γράψει καί ὁ ἐκεῖ τοπικός τύπος, πρίν μερικές δεκαετίες. Τέτοιες ὅμως νεκραναστάσεις εἶναι σπανιότατες.
Ἡ δυνατότητα τῆς μετανοίας ὑπάρχει μόνο σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο. Στήν αἰωνιότητα ὑπάρχει ἡ ἀνταπόδωση καί τά ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν μας…


Ἀπό τό βιβλίο: “Μηνύματα ἀπό τόν Οὐρανό”

Ἔκδοσις: ” Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας Δωρίδα 2005