«Οὗτος ὁ λαός τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δέ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ·

μάτην δέ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.»

Αὐτός ὁ λαός μέ τά χείλη μέ τιμᾷ ἡ καρδιά τους ὅμως ἀπέχει μακρυά ἀπό ἐμέ.Ψεύτικα δέ καί ἀνώφελα μέ λατρεύουν, ἐπειδή διδάσκουν διδασκαλίας, πού εἶναι παραγγέλματα καί ἐντολαί ἀνθρώπων καί ὄχι ἰδικαί μου.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.