ΠΑΠΑΣ, Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ*

 
τοῦ Γέροντος Γαβριήλ ἀπό τό Ἱερό Κουτλουμουσιανό Κελλίον τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ
Ἐρώτηση: Γέροντα, ὁ Πάπας τί εἶναι τελικά; Τί ἰσχύει γι᾽ αὐτὸν σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας;
Ἀπάντηση: Ὁ Πάπας εἶναι ἀρχηγέτης τῶν αἱρέσεων καὶ Πρύτανις τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν. Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες. Ὁ μεγαλύτερος ἀρχιαιρεσιάρχης καὶ παναιρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν ἐποχῶν. Ἐπινοητὴς τῶν μὴ ὀρθοδόξων δογμάτων ἐπιδεξιότατος. Ἐφευρέτης τῆς διαστροφῆς τῆς ἀλήθειας ἱκανότατος. Μέγιστος καινοτόμος καὶ μεταρρυθμιστὴς τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν παραδόσεων. Ἀρχηγὸς καὶ θεμελιωτὴς τῶν παντοίων κακοδοξιῶν. Νοθευτὴς τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας τὸ παντάπαν ἀσυναγώνιστος. Νοθευτὴς τῶν ὀρθῶν δογμάτων πάντῃ ἀμίμητος. Διαστροφεὺς τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας παντάπασιν ἀπαράβλητος.
  Ὁ Πάπας εἶναι ἡ τελεία προσωποποίησις τῆς πλάνης καὶ ἡ ἀπόλυτος ἐνσάρκωσις τῆς αἱρέσεως. Ἄριστος ἰθυντὴρ τῆς διαβρώσεως καὶ ἀλλοτριώσεως τῆς ἀληθείας. Εἰσηγητὴς καὶ πρωταγωνιστὴς τῶν ἀντικανονικῶν καὶ ἀντιπαραδοσιακῶν πρωτοβουλιῶν ὁλωσδιόλου ἀσύμβλητος. Ὕπατος καταλύτης καὶ περιφρονητὴς τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων καὶ τῶν Κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν συνόδων. Διαιρέτης καὶ καταστροφεὺς τοῦ ἄνωθεν ὑφαντοῦ χιτῶνος τῆς Ἐκκλησίας τὸ παράπαν ἀπαράμιλλος. Πλήρης ἑωσφορικοῦ καὶ ἄκρατου ἐγωισμοῦ, ἀφοῦ ἀνακηρύττει τὸν ἑαυτό του ἀλάθητο καὶ τὸν τοποθετεῖ ἐπάνω ἀπὸ τὶς Τοπικὲς καὶ Οἰκουμενικὲς Συνόδους. Ὀξυνούστατος εὑρετὴς τῶν καινοτομιῶν καὶ τῶν ἡμαρτημένων διδασκαλιῶν.
    Εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας ἄσπονδος, καὶ φίλος τοῦ διαβόλου παμφίλτατος. Φορεὺς μονώτατος τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων καὶ κακοδοξιῶν. Καινοτόμος καὶ μεταρρυθμιστὴς τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν Παραδόσεων ποὺ δὲν ἔχει ἰσάμιλλό του εἰς τὴν ἀνθρωπίνη καθόλου ἱστορία. Ἔργον μοναδικὸν καὶ ἀποκλειστικὸν τοῦ Πάπα εἶναι αἱ παντοῖαι καινοτομίαι καὶ κακοδοξίαι ποὺ εἰσήγαγε εἰς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὸ νὰ μὴν ἀκολουθεῖ τὰ δόγματα τῶν Ἀποστόλων, τῶν Διδασκάλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων.
* Παραθέτουμε ἀπόσπασμα εὐρυτέρας συνεντεύξεως, πού ἔδωσε στίς 18 Νοεμβρίου 2014 ὁ γνωστός Ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ στήν Πυλαία Θεσσαλονίκης, ὅπου ἐφιλοξενεῖτο ἀναρρωννύων κατόπιν ἐγχειρήσεως. Ὅλη ἡ συνέντευξη ἔχει ὡς θέμα τόν πάπα καί τόν παπισμό. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μέ παρρησία λέγουν τήν ἀλήθεια, ἀκόμη καί ἐνώπιον βασιλέων καί τυράννων, ὅπως διαβάζουμε στά συναξάρια. Ὁμιλοῦν μέ πόνο καί ἀγάπη, χωρίς φόβο, ἀλλά καί χωρίς πάθος. Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη θά ἐκδοθεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» σέ ξεχωριστό τεῦχος.

Περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ τεύχος 99 Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

http://aktines.blogspot.gr/2015/01/blog-post_92.html