Γ. Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Πορφύριος καθοδηγεῖ μέ τήν ζωή του καί τά λόγια του ὄχι μόνο τούς Πνευματικούς-Ἐξομολόγους ἀλλά καί κάθε πιστό πού θέλει νά ἐξομολογεῖται σωστά. Ἑστιάζουμε τήν προσοχή μας στά ἑξῆς σημεῖα:

   Πίστη στό Ἱερό Μυστήριο

Ὁ  Ὅσιος τόνιζε ὅτι τό Μυστήριο τῆς ἀφέσεως-Ἐξομολογήσεως δέν λειτουργεῖ μηχανιστικά-μαγικά. Εἶναι ἀναγκαία ἡ πίστη στό Μυστήριο.

«Ἐγώ ἀπό μικρός τό εἶχα, καί τώρα ἀκόμη», ἔλεγε καί συνέχιζε « Ὅταν συνέβαινε νά ἁμαρτήσω, τό ἐξομολογιόμουνα καί μοῦ ἔφευγαν ὅλα. Πετοῦσα ἀπό τήν χαρά μου. Εἶμαι ἁμαρτωλός, ἀδύνατος· καταφεύγω στήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, σώζομαι, γαληνεύω, τά ξεχνάω ὅλα»[107].

Κάποτε ἔκανε μία παρακοή στόν Γέροντά του στά Καυσοκαλύβια καί αἰσθάνθηκε ὅτι ἔχασε τήν Χάρη, διότι πλέον δέν μποροῦσε νά προσευχηθεῖ. Ὅταν ἐξομολογήθηκε καί τοῦ διαβάστηκε ἡ συγχωρητική εὐχή, ἀμέσως τοῦ ἔφυγε ἡ στενοχώρια, ἡ ταραχή, ἡ λύπη[108]. Ἐπανῆλθε ἡ προσευχή καί ἡ διάθεση γιά ἐργασία. «Κάθε φορά πού ἐξομολογιόμουνα», παρατηροῦσε, «μοῦ ἐρχότανε μία μεγάλη χαρά κι ἔδινα πολύ τόν ἑαυτό μου σέ προσευχή. Πίστευα ὅτι τά εἶπα στόν Θεό. Ὅτι πάλι εἶμαι μέ τόν Θεό»[109].

Δίδασκε χαριτωμένα: «Δὲν ὑπάρχουν βιβλία ὅπου γράφονται τὰ παραπτώματά μας, ἀλλὰ ἡ ὀντότητά μας εἶναι τὸ βιβλίο. Ἀλλὰ μὲ τὴν ἐξομολόγηση σβήνονται τὰ παραπτώματα. Ἐγὼ ὅμως λέω ὅτι, γιὰ νὰ σβηστοῦν, χρειάζεται καὶ ἡ πίστη στὴν ἐξομολόγηση. Πρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι σβήνονται. Χρειάζεται νὰ πιστεύεις ὅτι φεύγον­τας ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση δὲν ὑπάρχει πιὰ τίποτα»[110].

 Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

  [107] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄ σελ. 367.

[108] Ὅ. π.σελ. 69-71.

[109] Ὅ. π.σελ. 71.