Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α΄.
Τόν συνάναρχον λόγον.Μή πελέκει συγκόψῃ με καθικέτευε
σόν ἐλεήμονα Τόκον, Πελεκητή ἀγαθή,
Μητροπάρθενε, Ἀγράφων
θεῖον σέμνωμα, τόν προσκυνοῦντα
εὐλαβῶς σήν εἰκόνα τήν σεπτήν
οἰκέτην σου τόν ἀχρεῖον ἄλλ᾿ ὄμβρισον μοι
ῥανίδας χρηστοηθείας καί σεμνότητος.