«Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί

πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν

Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»

Εὐχή τῆς Ἐκκλησίας

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης

Τήν ἄλλην ἡμέρα, ἀφοῦ ἐκοινώνησε, ἀναμένει νηφάλια ἀλλά καί μέ σχετικήν ἀγωνίαν τήν ὥραν τῆς ἐξόδου.

Γνωρίζει Γέροντας ὅτι ἤδη «τά πάντα τετέλεσται» (Ματθ. Κς΄ :1). Μένει πλέον νά παραδώση, ὡς παρακαταθήκην στά τέκνα του, τίς τελευταῖες συμβουλές. Καλεῖ ἕνα ἕκαστον ξεχωριστά. Φθάνει σειρά τοῦ παπα-Χαράλαμπου. Τόν καλεῖ ἰδιαιτέρως καί τοῦ λέγει:

  • Παπα-Χαράλαμπε, μ᾿ ἀκοῦς;
  • Σ᾿ ἀκούω, Γέροντα.
  • Νά κόψης τήν μέριμνα.

Βάζει μετάνοια παπα-Χαράλαμπος καί φεύγει. Πρίν ὅμως βγῆ ἔξω, ἀκούει ξανά:

  • Παπα-Χαράλαμπε, ἔλα μέσα.
  • Τί θέλεις, Γέροντα;
  • Νά κόψης τήν μέριμνα.

Ξανά μετάνοια καί φεύγει. Ἀλλά καί πάλιν ἐκ τρίτου.

  • Παπα-Χαράλαμπε, ἔλα ἐδῶ.
  • Τί θέλεις, Γέροντα;
  • Μάκουσες τί εἶπα; Νά κόψης τή μέριμνα!

Αὐτό ἔμεινε ἀνεξίτηλο στόν παπα-Χαράλαμπον ὡς παρακαταθήκη σ᾿ ὅλην του τήν ζωήν. Ὕστερα ἀπ᾿ αὐτά, παρέδωκεν ἅγιος Γέροντας τήν ψυχήν εἰς χεῖρας Θεοῦ. Ἔμεινε πλέον στά τέκνα του τό πένθος βαρύ. Μετρίασμα τοῦ πένθους, παρουσία τοῦ ἰσάμιλλου συνασκητοῦ του, δηλ. τοῦ Γ. Ἀρσενίου. Γ. Ἀρσένιος, ναί μέν δέν εἶχε μεγάλο διδακτικό χάρισμα, εἶχεν ὅμως τό καλό παράδειγμα, τό ἀγωνιστικό φρόνημα, τήν χάριν νά παρηγορῆ τούς νεωτέρους καί ἀσθενεστέρους.

«Μή λυπῆσαι ὑπερμέτρως διά τίποτε.

Ἄφησέ τα ὅλα εἰς τόν Θεόν.

Ἐκεῖνος γνωρίζει τό συμφέρον μας ἀπό ἡμᾶς καλύτερα.

Μέ τάς σκέψεις καί τήν μέριμναν περισσότερον καταστρέφεσαι παρά ὁπού διορθώνεις τά κακῶς γενόμενα.

Τά κακῶς γενόμενα μόνον καλή μετάνοια καί ἀλλαγή ζωῆς τά διορθώνει.»

Γέροντας Ἰωσήφ Ἡσυχαστής

Ἀπό τό βιβλίο Ἔκφρασις Μοναχικῆς Ἐμπειρίας.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

συνεχίζεται…

Ἰωσήφ Μ.Δ.

Ἀπό τό βιβλίο: ἁπλοϊκός ἡγούμενος καί

διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς

Ἐκτύπωση, Βιβλιοδεσία: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ»

Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλεῖον «ΛΥΔΙΑ»

Καμβουνίων 1, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ. 2310237-412

Τά ἔσοδα θά διατίθενται γιά φιλανθωπικούς σκοπούς.

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς Γραφικές Τέχνες 
«ΜΕΛΙΣΣΑ» καί τό βιβλιοπωλεῖο
«ΛΥΔΙΑ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/