Φωτογραφία: Man sentenced God to death; by His resurrection, God sentenced man to immortality. In return for a beating, He gives an embrace; for abuse, a blessing; for death, immortality. Man never showed so much hate for God as when he crucified Him; and God never showed more love for man than when He arose. Man even wanted to reduce God to a mortal, but God by His resurrection made man immortal. The crucified God is risen and has killed death. Death is no more. Immortality has surrounded man and all the words.
By the resurrection of the God-Man, human nature has been led irreversibly onto the path of immortality, and has become dreadful to death itself. For before the resurrection of Christ, death was dreadful to man, but after the resurrection of Christ man has become more dreadful to death. When man lives by faith in the risen God-Man, he lives above death, out of its reach; it is a footstool for his feet: O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? (I Cor 15:55) When a man belonging to Christ dies, he simply sets aside his body, like clothing, in which he will again be vested on the day of dreaded judgement.

st Justin (Popovich)


… Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων. Ὁ Χριστός ὡς πρός τή δύναμι καί τό μεγαλεῖο εἶναι ἀσύγκριτος. Ὁ Χριστός χωρίς στρατό, χωρίς ὅπλα, νίκησε καί ἵδρυσε τήν πιό μεγάλη βασιλεία τοῦ κόσμου, τήν Ἐκκλησία Του, τῆς ὁποίας οὐκ ἔσται τέλος.

Στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ εἴμαστε ὅλοι ὅσοι βαπτισθήκαμε στό ὄνομα Του καί ἀπό τό ὄνομά Του ὀνομαζόμαστε χριστιανοί. Ὡς χριστιανοί πρέπει νά ἔχουμε σάν πρότυπο στή ζωή μας τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Καθώς, δηλαδή, ἔζησε ὁ Χριστός, ἔτσι πρέπει κ᾿ ἐμεῖς νά ζοῦμε. Στά ἴχνη Του πρέπει νά βαδίζουμε.
Ἅγιος ὁ Χριστός; Ἅγιοι κ᾿ ἐμεῖς.
Δίκαιος ὁ Χριστός; Δίκαια πρέπει νά ζοῦμε κ᾿ ἐμεῖς.

Ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος ὁ Χριστός; Ἐλεήμονες καί φιλάνθρωποι πρέπει νά εἴμαστε κ᾿ ἐμεῖς.

Ἀγάπησε ὁ Χριστός τόν ἄνθρωπο καί ἀπό τό σταυρό συγχώρησε τούς ἐχθρούς Του πού τόν σταύρωσαν; Κ᾿ ἐμεῖς ἄς συγχωροῦμε τούς ἐχθρούς μας.

Κήρυξε τήν ἀλήθεια ὁ Χριστός; κ᾿ ἐμεῖς ἄς εἴμαστε ἕτοιμοι παντοῦ καί πάντοτε νά κηρύτουμε τήν ἀλήθεια, ἔστω κι ἄν κινδυνεύουμε νά σταυρωθοῦμε.

Καί τώρα ἄς ρωτήσουμε· Ζοῦμε καθώς θέλει ὁ Χριστός; Μιμούμεθα τό Χριστό στήν ἀρετή; Δυστυχῶς, καθώς φωνάζει ἡ σκληρή πραγματικότητα, οἱ περισσότεροι ζοῦμε ἀντίθετα ἀπ᾿ ὅ,τι ἔζησε ὁ Χριστός. Τό ὄνομα μόνο ἔχουμε, τοῦ χριστιανοῦ, ἀλλά ἡ ζωή μας εἶναι ἀντιχριστιανική, εἰδωλολατρική…

Ἀπό τό βιβλίο:“Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»