Σχόλιο Σάββας Ἠλιάδης:
Θά ἔχουμε καί Παλαιοπασχίτες;
 
Πρίν ἀπό τριάντα τοὐλάχιστον χρόνια, βρεθήκαμε σέ μιά σύναξη μέ τόν ἀλησμόνητο διδάσκαλο Στέργιο Σάκκο. Δίδαξε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀπηύθυνε συμβουλές καί παραινέσεις. Στήν συνέχεια ἀκολούθησε συζήτηση μέ ἐρωταπαντήσεις ποικίλων θεμάτων.
Κάποια στιγμή σταμάτησε, ἔμεινε σιωπηλός καί, δέν θυμᾶμαι σε ποιά ἐρώτηση, κούνησε τό κεφάλι του καί ψέλλισε μέ πονεμένο ὕφος:”Δέν θά περάσει πολύς καιρός καί, ὅπως προέκυψαν οἱ Παλαιοημερολογίτες, θά χρειαστεῖ νά διαχωρίσουν τήν θέση τους καί οἱ Παλαιοπασχίτες”!
Ἰδού νῦν ὁ καιρός! Ἦρθε ἡ ὥρα! Οἱ ἀποστασίες τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ἐπεκτείνονται ἐρήμην τοῦ λαοῦ. Οἱ προαναγγελίες εὐσεβῶν καί ἁγίων ἀνθρώπων ἐπιβεβαιώνονται! Οἱ ἀγῶνες, οἱ ἀνακατατάξεις καί ἐπανατοποθετήσεις θά εἶναι ἀναπόφευκτες.
Δέν μπορεῖ νά μείνει ἄπραγος καί ἀμέτοχος ὁ λαός τοῦ Θεοῦ μπροστὰ σέ μιά τέτοια ἐπικείμενη προδοσία! Ἡ συνενοχή μας θά εἶναι βαρύτερη αὐτῶν πού τήν σχεδιάζουν!
Κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη καί τήν Καθολική Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος, ὅπως ἐπανέλαβε σέ ὁμάδα ἰταλῶν κληρικῶν καί δημοσιογράφων πού ἐπισκέφθηκαν τό Φανάρι.
Τήν εὐχή του γιά κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό τήν… Ὀρθόδοξη καί τήν Καθολική Ἐκκλησία ἐξέφρασε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος, σέ ὁμάδα ἰταλῶν κληρικῶν καί δημοσιογράφων πού ἐπισκέφθηκαν τό Φανάρι.
«Εὐχόμαστε καί προσπαθοῦμε νά βροῦμε σύντομα τήν ἀπαραίτητη λύση, πού θά ἐπιτρέψει σέ ὅλους τούς Χριστιανούς ὅλου τοῦ κόσμου νά ἑορτάσουν τήν πιό σημαντική ἑορτή τῆς πίστης μας τήν ἴδια ἡμερομηνία» τόνισε ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἔγραψαν ἰταλικές ἱστοσελίδες καί ἐπιβεβαίωσε ἡ «Ναυτεμπορική».
Ἐκκλησιαστικοί κύκλοι τόνισαν στή «Ναυτεμπορική» ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει ἐπαναλάβει τή θέση του αὐτή καί πρίν ἕναν χρόνο, κατά τή συνάντησή του μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο, στή Βουδαπέστη.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνέφερε ὅτι «στίς 1 καί 2 Δεκεμβρίου θά πραγματοποιηθεῖ στήν Κωνσταντινούπολη συνέδριο μέ θέμα τήν προετοιμασία τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων πού θά πραγματοποιηθοῦν τό 2025 γιά τά 1700 χρόνια τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας, πού καθιέρωσε τό περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς μας πίστης».

Ἡ σπουδαιότητα τῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας
Ἡ Σύνοδος τῆς Νίκαιας καταδίκασε τήν ἀρειανική αἵρεση, ἡ ὁποία ἀρνήθηκε τή θεία φύση τοῦ Χριστοῦ. Θεωρεῖται ἡ σπουδαιότερη Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἀποτέλεσε σημεῖο ἀναφορᾶς σέ ὅλες τίς μεταγενέστερες, οἰκουμενικές καί τοπικές συνόδους. Ἡ σπουδαιότητά της καταδεικνύεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι καθόρισε καί τόν ἀκριβῆ χρόνο ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, ἔτσι ὥστε νά ἑορτάζεται παγκοσμίως, σέ Ἀνατολή καί Δύση, τήν ἴδια ἡμέρα, συμβάλλοντας ἔτσι στήν ἑορτολογική καί λειτουργική ἑνότητα τῆς ἑνιαίας, τότε, Χριστιανοσύνης καί θέτοντας τέρμα σέ μιά μακροχρόνια ἐνδοεκκλησιαστική ἔριδα πού προηγήθηκε.
Τό συνέδριο αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι καθοριστικό, ὡς ἕνα βῆμα πρός τήν ἑνότητα πού ὅλοι περιμένουν, τόν κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα. «Δυστυχῶς δέν τό γιορτάζουμε μαζί γιά πολλούς αἰῶνες – τόνισε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί πρόσθεσε: «Οἱ προσπάθειές μας στό πλαίσιο τῆς ἐπετείου στοχεύουν στήν ἐξεύρεση λύσης. Ὁ Παναγιώτατος Πάπας Φραγκίσκος ἔχει τίς καλύτερες προθέσεις. Ἴσως δέν χρειάζεται νά πῶ περισσότερα αὐτή τή στιγμή, ἀλλά θέλω νά τονίσω ὅτι τόσο ἡ Ὀρθόδοξη, ὅσο καί ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἔχουν αὐτή τήν καλή πρόθεση: Νά ὁρίσουν ἐπιτέλους μιά κοινή ἡμερομηνία γιά τόν ἑορτασμό τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Ἐλπίζουμε νά ἔχουμε ἕνα καλό ἀποτέλεσμα αὐτή τή φορᾶ» τόνισε ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας.