Ο Παγκόσμιος ιστός τύλιξε την υδρόγειο με καλώδια». Αυτός είναι ο τίτλος ενός άρθρου, πού είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητος καί αναφέρεται στήν καταπλη­κτική εξέλιξι του Διαδικτύου (Inter­net).
Σύμφωνα μέ τό άρθρο και τήν ε­ταιρεία μάρκετιννκ Builtvsible, η ο­ποία συγκέντρωσε τα σχετικά στοι­χεία, από το 1989 ώς σήμερα έχουν ποντισθή στις θάλασσες και τους ω­κεανούς 797 υποβρύχια καλώδια συνολικού μήκους 6,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Δεδομένου, ότι η περιφέρεια της Γης είναι 40.000 χιλι­όμετρα, οι οπτικές ίνες, θα μπορού­σαν να τυλίξουν τόν ισημερινό 213 φορές! Καί αν μπορούσε κανείς νά τις ενώση και να τις τεντώση, θα μπορούσαν νά καλύψουν 28 φορές τα 300.000 χιλιόμετρα, πού χωρί­ζουν τη Γη από τή Σελήνη! Μέχρι το 2017, εκτιμά η εταιρεία, ο αριθμός των υποβρυχίων καλωδίων θά έχη φθάσει τά 850.
Διαβάζοντας αυτό το άρθρο, ήλ­θε στο νου μας η προφητεία του αγ. Κοσμά του Αιτωλού «Θάρθη καιρός, πού θα ζωσθή ο τόπος με μιά κλω­στή». Τόν περασμένο αιώνα επιστεύετο από τους ερευνητάς και μελετητάς του βίου, των διδαχών καί των προφητειών του αγίου, ότι η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε μέ τήν ανακάλυψι καί χρήσι του τηλε­φώνου. 

Σήμερα, δέν θα αστοχήσωμε, εάν στό τηλέφωνο προσθέσωμε και τό διαδίκτυο, τό οποίο έχει εκμηδενίσει τό χρόνο καί τις αποστάσεις καί έχει μετατρέψει τη γη σ’ ένα παγκόσμιο χωριό! Γιά μιά κλωστή ωμίλησε ο άγιος Κοσμάς. Γιά οπτι­κές ίνες, δηλαδή κλωστές, ομιλούν σήμερα καί οι επιστήμονες.
Οι κοσμικοί άνθρωποι θαυμάζουν υπερβολικά τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας καί τη θεο­ποιούν. Οι πιστοί καί συνειδητοί ό­μως Χριστιανοί θαυμάζουν καί αυ­τοί βεβαίως τήν τεχνολογία, ευχαριστούν όμως καί δοξάζουν πρωτί­στως τό Θεό, πού τήν χάρισε στούς άνθρώπους.
“Οταν δέ με μία εφεύρεσι ή ανακάλυψι της τεχνολογίαςε κπληρώνεται καί μία προφητεία, τότε οι πιστοί άνθρωποι χαίρουν ι­διαιτέρως καί δοξολογούν περισσό­τερο τό Θεό, διότι, εάν μέν η προ­φητεία είναι ‘Αγιογραφική, τότε αποδεικνύεται γιά μία ακόμη φορά η θεοπνευστία της Αγ. Γραφής, εάν δέ η προφητεία προέρχεται από κά­ποιον άγιο της Εκκλησίας, όπως εί­ναι ο ιερομάρτυς καί ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός, τότε αποδεικνύεται θαυμαστώς η μοναδικότητα καί αυθεντικότητα της Ορθοδοξί­ας, του μόνου χριστιανικού χώρου, στον οποίον υπάρχει ολόκληρη η αλήθεια της χριστιανικής Πίστεως και στον οποίον ενεργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εκδήλωσι της ο­ποίας είναι καί η προφητεία.
“Ας δοξάσωμε λοιπόν τό Θεό γιά τά άπειρα θαύματά Του, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται καί κα­ταπληκτικές προφητείες, πού έ­χουν εκπληρωθή ανά τούς αιώνας. “Οσον δέ αφορά στις προφητευμέ­νες τεχνολογικές ανακαλύψεις των ημερών μας, αντιθέτως προς τους απίστους, υλιστάς και ορθολογιστάς, εμείς οι πιστοί πιστεύομε, ότι ο Θεός έδωσε τόν νου στους αν­θρώπους καί δημιουργούν επιστήμες, τεχνολογίες καί πολιτισμό. «Πάσα δέσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον ανωθέν έστι καταβαίνον α­πό του Πατρός των φώτων» (Ίακ. 1: 17). Εάν ο Θεος καί Πατήρ των φώ­των δεν φωτίση άνωθεν, οι άνθρω­ποι δεν μπορούν νά κάνουν τίποτε, ούτε την υπογραφή τους να βά­λουν. «Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν», είπε ο Χριστός (Ίωάν. 15:5).

Περιοδικό “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ”

http://aktines.blogspot.gr

http://www.newsnowgr.com/article/717343/5175—patrokosmas-kai-diadiktyo.html