Η αόρατος επικοινωνία μεταξύ ουρανού και γης


Μία μυστηριώδη και αόρατη πρός εμάς θεία ενέργεια και δύναμι ακατανόητη και ακατάληπτη, συνδέει τον ουρανό και την γή και όλα τά λοιπά ουράνια σώματα, δηλαδή τον ήλιο, την σελήνη και τούς αστέρας. Μία χάρι προνοητική και συντηρητική του Θεού, ενεργεί επί πάσαν την κτίσι, η οποία κυβερνά και διέπει το σύμπαν. Διατηρεί και ενισχύει κατά την ποιότητα και ιδιότητα ενός έκαστου κτίσματος, προς κοινωνική λειτουργία και εκπλήρωση του προορισμού και την σκοπιμότητά του. Παραδείγματος χάριν, η γη έχει ανάγκην από την κανονική θέρμανση, την οποία παρέχει ο ήλιος, από βροχή και από εύκρατους αέρας. Αυτά τά τρία μεγάλα στοιχεία της φύσεως συντηρούν και συντελούν διά την βλάστησι και καρποφορία της γής, προς συντήρησι και διατροφή πόσης ζώσης πνοής, ευρισκομένης επί της γηΐνης αυτής σφαίρας. Αυτοί είναι οι τρεις συνεργοί και συντηρηταί και συμπαραστάται του τετάρτου στοιχείου, πού είναι η γή, εις την οποια κατοικούμε εμείς.
     Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις οικονόμοι και φροντισταί, οι οποίοι ως άλλη τράπεζα, ετοιμάζουν την γή γιά να παρακαθήσωμε εμείς και να απολαύσομε τά παρατιθέμενα θεία αγαθά, της μεγάλης και πλούσιας αυτής τραπέζης, της τροφού ημών γής. Όταν λοιπόν αυτοί οι τρεις φροντισταί και οικονόμοι δεν εργασθούν κατά την ιδιότητά του ο καθένας, δίχως να λείψη ούτε ένας εκ των τριών, η τράπεζα γη θα μείνη κενή, άδεια, και εμείς οι παρακαθήμενοι θα πεινάσομε και πάντα τά κινούμενα επ’ αυτής ζώα, πτηνά, δένδρα κ.λ.π. θα νεκρωθούν όλα, άνευ των καλών αυτών οικονόμων, των οποίων ο πάνσοφος Δημιουργός ώρισε διά της προνοίας του’ και έδωσε εις κάθε κτίσμα του την ιδιότητα και σκοπιμότητα προς πλήρωσι του ευεργετικού του προορισμού διά την εξυπηρέτηση και διατήρηση της ζωής μας.
     Διά των μεγάλων αυτών στοιχείων της φύσεως, παρέχεται προς εμάς η ευλογία του Θεού, τά αγαθά του ουρανού, της γής και της θαλάσσης. Αυτή η μυστηριώδης και αόρατος προς εμάς δύναμις και ενέργεια του Θεού, κυβερνά και συντηρεί το σύμπαν και συνδέει την γή με τον ουρανό, καθώς και τις άλλες ορατές και αόρατες δυνάμεις.
         Άλλο μέσον συνδέσμου και πνευματικής αοράτου επικοινωνίας, ουρανού και γης, είναι οι άγιοι Άγγελοι, αγαθά, καθαρά και φωτεινά πνεύματα, έχοντα κλίση πάντοτε εις το αγαθό, εις το καλό. Πνεύματα νοερά, έκαστο με την προσωπικότητά του και με ελεύθερη βούληση, με πλήρη γνώσι της υπάρξεως τους, προικισμένα παρά του Θεού με σοφία, χάρι και δύναμι, άτρεπτα προς το κακό. Λέγονται λειτουργικά πνεύματα υπηρετούν τον Θεό μετά πολλού σεβασμού και φόβου. Αυτοί λοιπόν οι άγιοι άγγελοι, κινούνται μεταξύ γης και ουρανού, ανέρχονται και κατέρχονται αδιακόπως και ακαταπαύστως ημέρας τε και νυκτός, κίνησις άυλος, συνεχής. Διατί; διότι δεν υπάρχει λεπτό της ώρας εις τον κόσμο αυτό όπου να μη γεννιέται άνθρωπος και να μη αποθνήσκει.
      Αυτό γίνεται ημέρα και νύκτα και εις πάντα καιρό και χρόνο. Λοιπόν, εάν είχαμε αυτή την πνευματική δύναμη και χάρι να διακρίνουμε τά πνεύματα, θα εβλέπαμε τούς αγίους άγγέλους να ανέρχωνται εις τούς ουρανούς, συνοδεύοντες τις ψυχές των κεκοιμημένων ανθρώπων, καθότι άλλοι άγγελοι κατέρχονται εξ ουρανού να παραλάβουν τις ψυχές και άλλοι τις συνοδεύουν και τις περιφρουρούν από τις επιθέσεις των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, των δαιμόνων, και τις οδηγούν και τις κατευθύνουν στο μέρος όπου ο Θεός ήθελε τούς καθορίσει, σύμφωνα με τά έργα τους, έως της δευτέρας παρουσίας, για να λάβουν τέλειο τον μισθό, ή την ποινή εις την ημέρα της μεγάλης και φοβέρας κρίσεως.
     Άλλοι άγγελοι κατέρχονται εξ ουρανού διά να περιφρουρήσουν τούς πιστούς και εκλεκτούς δούλους τού Θεού από κάθε σατανική προσβολή ή και από την επιβουλή των κακών ανθρώπων και να τούς διαφυλάττουν από κάθε κακή ώρα της νυκτός και της μέρας (Ψαλμ. 90) και να τούς οδηγήσουν νοερώς στον δρόμο του Θεού, προς ψυχική ωφέλεια και σωτηρία. Αυτοί είναι εις εμάς συμπαθείς και αγαπητοί. Άγγελοι ορατώς επισκέπτονται τούς ασθενείς και τούς χαρίζουν, διά της θείας ενεργείας του αγίου Πνεύματος, την υγεία και την ανάρρωσι. Άλλοι συνοδεύουν τούς οδοιπόρους, τούς εν θαλάσση ταξειδιώτας, άγγελοι προστατεύουν τις χήρες και τά ορφανά, άγγελοι ενισχύουν τά στρατεύματα εν καιρω πολέμου. «Κύριος ισχύν τώ λώ αυτού δώση» (Ιησούς Ναυή ε’ 13-15).
      Άλλοι περιφρουρούν τά βασίλεια, τά έθνη, τις πόλεις, τά χωριά, τις εκκλησίες, τά σχολεία, τά νοσοκομεία, τις φυλακές, τά πλοία, τά τραίνα, τά αεροπλάνα, τά αυτοκίνητα και εν γένει ότι υπάρχει εις τον ουρανό και την γή, αέρα και θάλασσα, είναι υπό την επίβλεψη και προστασία των άγιων του Θεού Αγγέλων.
      Άλλοι άγγελοι ενεργούν κατά θεία απόφαση την τιμωρία, τον θάνατο εις τούς αμαρτάνοντας ενώπιον του Θεού (Άποκ. θ’ 11-18). Και επάταξεν ο άγγελος των Ασσυριών 185 χιλ. (Β’ Βασιλειών κ’ 35). Και αλλοι μάς σώζουν από διαφόρους κινδύνους της ζωής. Καθώς βλέπομε εις τάς πράξεις των αγ. Αποστόλων ότι αγγελος ελευθέρωσε τον Πέτρο από την φυλακήν (Πράξ. ιβ’ 7-11), τον Παύλο και τον Σίλα (Ψαλμ. 90, 11-12). Άγγελος ωδήγησε τον Τωβία εις Έκβάτανα, ό Ραφαήλ άγγελος εφάνη εις τον Αβραάμ έπάνω εις το όρος, εις τον Λώτ, εις τά Σόδομα, εις τον Ιησού του Ναυή (ε’ 13-15), εις τον Ζαχαρία, πατέρα του Προδρόμου (Λουκ. α’ 11-20), εις την πόλι Ναζαρέτ ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία (Λουκ. α’ 26-33). Άγγελοι εις την γέννησι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εφάνησαν εις τούς αγραυλώντας ποιμένας (Λουκ. β’ 8-14).
    Άγγελοι έψαλλαν τώ δόξα εν ύψίστοις Θεώ κατά την νύκτα της γεννήσεώς του. Άγγελοι διηκόνουν τον Κύριον εις το Σαραντάριον όρος (Ματθ. δ’4-11). Άγγελος ώφθη ένισχύων τον Ιησού εις τον κήπο της Γεσθημανή, άγγελος ύπηρέτησε εις την Ανάσταση του Κυρίου και φάνηκε στις μυροφόρες γυναίκες, λέγων εις αυτές ότι: ηγέρθη εκ των νεκρών ο Κύριος (Ματθ. κη’ 1-6). Άγγελοι εφάνησαν στην Ανάληψη του Κυρίου (Πράξεις α’ 9-11). 
    Βλέπεις, αγαπητέ μου χριστιανέ, ποία αδιάκοπος και αόρατος επικοινωνία και πνευματικός σύνδεσμος υπάρχει, μεταξύ ουρανού και γης, Αγγέλων και ανθρώπων; Και είναι δυνατόν να διαψεύση κανείς τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, όπου εγράφησαν διά της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος παρά των άγιων προφητών και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, άγιων μαθητών και Αποστόλων; Αυτός, λοιπόν, ο Δημιουργός, ο εν Τριάδι Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πανάγιο Πνεύμα, ο ένας στην φύσι και τρεις στά πρόσωπα- 
    Αυτός είναι το παν, η αρχή και η πηγή πάσης υπάρξεως αγγελικής και ανθρώπινης, θνητής και αθανάτου φύσεως, ορατής και αοράτου και ότι ευρίσκεται εις τον ουρανό και εις την γη.
Άγγελοι είναι επί των ανέμων (Άποκαλ. η’ 7), επί των αστέρων, επί τών νεφελών, επί τών καιρών, επί τών ύδάτων, πνεύματα φωτεινά, άγια, καθαρά, παρά του Θεού δημιουργηθέντα και πεμπόμενα προς διακονία μας διά τούς κληρονόμους της ουρανίου βασιλείας, τούς πιστούς και ενάρετους ανθρώπους (Έβρ. α’ 13-14), (Ψαλμ. 90, 11-12).
 Το πλήθος και το απειράριθμον των Αγγέλων αναφέρει ω αγία Γραφή και εξόχως ο προφήτης Δανιήλ, ότι άγγελοι μύριαι μυριάδες και χίλιαι χιλιάδες λειτουργούσι τον Κύριον εις τον ουρανό (Δανιήλ ζ’ 10), καθώς και ο Ησαΐας είδε τά εξαπτέρυγα Σεραφείμ, κύκλω εις τον θρόνο τού Κυρίου ψάλλοντα το: Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ούρανός και η Γη της δόξης σου (Ησαΐας ς’ 1-4).
    Οι Άγγελοι είναι φύλακες μας (Ματθ. ιη’ 10), καί χαίρουν επί τη επιστροφή και μετάνοια των ανθρώπων (Λουκ. 8-10). Και η Εκκλησία ημών εύχεται: «Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα τών ψυχών και τών σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησώμεθα».
    Δικαίως πρέπει να δοξάζωμε τον Κύριο, ο οποίος μάς έδωκε τέτοιους φωτεινούς φρουρούς και ισχυρούς προστάτας, οι οποίοι αοράτως μάς επισκέπτονται και μάς ευεργετούν διά της θείας χάριτος ποικιλοτρόπως, τούς οποίους τιμούμε ώς οδηγούς και φύλακας ημών πάντοτε, και εξαιρέτως τήν 8η Νοεμβρίου, τήν ιερά Σύναξί τους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΛΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ. 2013
 
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/01/blog-post_24.html