Τό αἴσθημα τῆς ντροπῆς ὁ Θεός ἔχει φυτέψει πιό βαθειά στή γυναικεία φύση, σάν ἀσπίδα τῆς ἁγνότητος.

Ἡ σκανδαλώδης, προκλητική καί ἀδιάντροπη ἐνδυμασία καί συμπεριφορά πολλῶν γυναικῶν καί ἀνδρῶν, αὐτό τό ἐξευτελιστικό κατάντημα, δέν μαρτυρεῖ πρόοδο ἀλλά ἀναίδεια καί ἀναισχυντία πού ἐξωθεῖ στήν διαφθορά καί τήν ἀκολασία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ξεγυμνώνεται, βγάζει τά ροῦχα του, πετάει καί τήν ντροπή, θά καταντήση τελείως ἀδιάντροπος.

Σέ ἐγκύκλιό του πρός τόν κλῆρο καί τόν λαό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος (ὑπ᾿ ἀριθμ. 191/23-5-1073) μέ τίτλο ΣΕΜΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, γράφει καί τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα:

…Τά τελευταῖα χρόνια τό κακό παράγινε· οἱ γυναῖκες βγαίνουν στούς δρόμους σχεδόν γυμνές καί ἐπιδεικνύουν τίς σάρκες τους, καί ἔχουν μάλιστα τήν ἀξίωσι νά μπαίνουν ὅπως εἶνε καί μέσα στούς ἱερούς ναούς. Οἱ γυναῖκες αὐτές, πού ἀκολουθοῦν τή μόδα τοῦ γυμνισμοῦ, δέν καταλαβαίνουν τί κακό κάνουν καί στόν ἑαυτό τους ἀλλά καί στούς ἄλλους. Καί ἡ εὐθύνη τους εἶνε μεγάλη. Στήν Ἀμερική, ὅπου ἔγινε μιά μεγάλη ἔρευνα γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό, οἱ κοινωνιολόγοι εἶπαν, ὅτι τό ξεγύμνωμα αὐτό τῶν γυναικῶν εἶνε μιά ἀπό τίς αἰτίες γιά νά ξαπλωθῆ στόν κόσμο ἡ διαφθορά, ν᾿ αὐξηθοῦν οἱ πορνεῖες, οἱ μοιχεῖες, οἱ ἀπιστίες, τά οἰκογενειακά δράματα, τά διαζύγια, τά ἐγκλήματα, οἱ φόνοι, οἱ αὐτοκτονίες…

Τί πλούσια σοδειά ἔχει ὁ Διάβολος ἀπό τό γυμνισμό!

Κάποιος ἅγιος τοῦ Θεοῦ, προφήτης καί διδάσκαλος τοῦ γένους μας, εἶπε πρό 200 ἐτῶν ὅτι, ὅταν δῆτε τίς γυναῖκες νά περπατοῦν γυμνές στούς δρόμους, πλησιάζει τό τέλος τοῦ κόσμου.

Στήν συνέχεια παραθέτουμε ἐνδιαφέροντα ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΠΛΗΓΑΙ τοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, πού ἀναφέρονται στήν μόδο, τόν γυμνισμό καί τήν τηλεόραση. Ἄς τά προσέξουμε ἰδιαίτερα γιά τήν πνευματική μας ἀσφάλεια καί προκοπή κατά Θεόν.

Ἀφυπνιστικές σωτήριες ἀλήθειες

…Ἁπλῆ καί σεμνή ἦταν στήν ἀρχή ἡ ἐνδυμασία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλ᾿ ὅπως ὅλες τίς φυσικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου τίς ἐκμεταλλεύτηκε ὁ Σατανᾶς καί ἔσπρωξε τόν ἄνθρωπο σέ διάφορα ἁμαρτήματα, ἔτσι καί τήν ἀνάγκη τῆς ἐνδυμασίας τήν ἐκμεταλλεύτηκε καί ἔσπρωξε τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρτία. Ἔγινε καί ἡ ἐνδυμασία ὄργανο τῆς ἁμαρτίας. Τήν ἁπλότητα τῆς ἐνδυμασίας διαδέχτηκε ἡ πολυτέλεια, τή σεμνότητα ἡ ἀναίδεια….

Ἡ σεμνή γυναῖκα δέν προκαλεῖ, ἀλλ᾿ ἐπιβάλλει τό σεβασμό.

Σκοπός ὅμως τῆς εὐρωπαϊκῆς μόδας εἶνε νά γδύση τή γυναῖκα, νά τήν παρουσιάση μέ τήν πιό προκλητική ἐμφάνισι, νά τήν κάνη νά βγαίνη σέ δρόμους καί πλατεῖες καί νά προκαλῆ τά περίεργα καί πονηρά βλέμματα τῶν ἀντρῶν, νά σκορπᾶ παντοῦ φωτιές τῆς κολάσεως καί νά γίνεται δημόσιο σκάνδαλο. Καμμιά ντροπή. Εἶνε τέτοια ἡ ἐμφάνισις τῆς μοντέρνας γυναίκας, ὥστε ὄχι μόνο παιδιά καί νέοι νά σκανδαλίζωνται καί νά πέφτουν στήν ἁμαρτία, ἀλλά καί γέροντες ἀκόμα νά ξεμυαλίζωνται. Καθημερινά δημιουργοῦνται σέ δρόμους καί πλατεῖες ἐπεισόδια ἀπ᾿ τήν προκλητική ἐμφάνισι τῶν γυναικῶν.

Γυμνά κρέατα! Ὅπως ὁ χασάπης γδέρνει τά ζῶα καί τά κρεμάει γυμνά στά τσιγγέλια του, ἔτσι καί ἡ μόδα ἔγδυσε τίς γυναῖκες καί τίς κρέμασε γυμνές στά δικά της τσιγγέλια καί τίς ἐκθέται σέ δημόσια θέα.

Γυμνά κρέατα! Ἀπό κεῖ ἀρχίζουν ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία καί ὅλα τά σαρκικά ἁμαρτήματα. Μοντέρνες γυναῖκες ἔχουν πετάξει τή ντροπή καί μέ τήν πιό μεγάλη εὐκολία πέφτουν στή λάσπη καί γίνονται κουρέλια τοῦ δρόμου. Ἔτσι ἡ τιμή τῆς γυναίκας ξευτελίστηκε τελείως.

Πανάκριβο τό κρέας τῶν ζώων στά κρεοπωλεῖα· ἀλλά φτηνό, πολύ φτηνό, ἔγινε τό γυναικεῖο κρέας. Ἀγοράζεται μέ τήν πιό ξευτελιστική τιμή.

Συνεχίζεται….

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 Ἀπό τό βιβλίο: “ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ

ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”

Ἐκδόσεις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ.  Σάββας Ἁγιορείτης