Μαρούσι 10-4-2020
Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ
Ὅταν ἐπισκεφθήκατε ὡς ὑποψηφία βουλευτής τόν ἱερό Ναό μας, ὁ προϊστάμενός μας Σᾶς σύστησε δημοσίως μέ πολλή εὐαρέσκεια. Τό πολυπληθές πλήρωμα τῆς περιοχῆς μας, Σᾶς «ἐμπιστεύθηκε». Δέν εἶναι τῆς ὥρας νά ἀσχοληθοῦμε μέ ἄλλα θέματα, γιατί τό μεῖζον πού προέκυψε εἶναι ὁ πρωτοφανής καί ἀπροκάλυπτος διωγμός κατά τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ ἀφορμή τήν ἐπιδημία τοῦ κορονοϊοῦ.
Ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς καί ὅλος ὁ κλῆρος ὑπακούσαμε στά κελεύσματα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ καί στά δικά σας, ὡς ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Πρώτη φορά ὅμως στά χρονικά συμβαίνει τόσο ὕπουλος καί καταστρεπτικός διωγμός κατά τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐπίθεση στό πρῶτο καί βασικότερο ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στήν «καρδιά» τῆς ὀρθοδόξου Λατρείας καί στίς θεόπνευστες ἀριστουργη­ματικές ἱερές ἀκολου­θίες τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὄχι μόνο.
Καί αὐτή ἡ ἀπίστευτη σφοδροτάτη ἐπίθεση συνδέεται μέ τή δική Σας προσωπική εὐθύνη, βούληση καί ὑπογραφή. Οὐδέποτε καί ἀπό κανένα δέν πολεμήθηκε ἀνηλεῶς τό πλήρωμα τῶν πιστῶν, ὅσο μέ τή δική Σας ὑπουργική ἀπόφαση.
Δέν ἐπιθυμῶ νά Σᾶς κάνω τό δάσκαλο. Οἱ πληροφορίες μας λένε πώς διαθέτετε χριστιανική ὀρθόδοξη ἀγωγή. Πῶς φθάσαμε ὅμως σ’ αὐτή τή κατάντια νά μή γιορτάσει ὁ λαός μας μέσα στίς ἱερότατες ἐκκλησίες του, μπροστά στίς ἅγιες εἰκόνες, μπροστά στόν Ἐσταυρωμένο Κύριο τῶν κυριευόντων καί Βασιλέα τῶν βασιλευόντων; Ὅλο τό βάρος αὐτῆς τῆς τεραστίας πνευματικῆς εὐθύνης εἶσθε σίγουρη, ὅτι θά μπορέσετε νά τό διαχειρισθεῖτε;Ὅλος ὁ λαός μας ἔκανε ὑποδειγματική ὑπακοή πρός τό συμφέρον τῆς ὑγείας ὅλων τῶν συμπολιτῶν μας. Δόξα τῷ Θεῷ! Ἔχουμε τά λιγότερα θύματα ἀπό τή λοιπή παγκόσμια κοινότητα. Ἤδη κάποιες χῶρες μειώνουν τά σκληρά μέτρα τους. Εἶναι λογικό ἐμεῖς νά τά σκληραίνουμε καί ἰδιαίτερα τά ἐντός τῶν ἱεροτάτων ναῶν μας, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἰαματική καί σωτήρια Θεία Ἄκτιστη Χάρις τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου; Πρακτικές λύσεις μέ καλή θέληση θά μποροῦσαν νά βρεθοῦν, ἀντίστοιχες μέ αὐτές πού ἰσχύουν σέ ὅλες τίς ὀρθόδοξες χῶρες, πλήν τῆς Πατρίδας μας.

Βασανίστηκα πνευματικῶς, Κυρία Ὑπουργέ, πρίν ἀπευθυνθῶ γραπτῶς σέ Σᾶς. Ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ταλανιζόμαστε ὅλοι οἱ μάχιμοι στίς πολυάριθμες ἐνορίες μας ἱερεῖς καί προσευχόμαστε ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί ὑπέρ καταστάσεως (ὑγείας καί ὅλων τῶν καλῶν) τοῦ σύμπαντος κόσμου. Εἶναι δυνατόν, ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι, ἡ Κυρία Κεραμέως νά συνδέσει τό ὄνομά της μέ ἀπαγόρευση μετοχῆς τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας στά ἱερά Μυστήρια; Εἶναι δυνατόν νά μή γιορτάσει (=συμμετάσχει) ὁ λαός μας τά φρικτά πάθη τοῦ Χριστοῦ μας, πού ὑπέφερε γιά χάρη ὅλης τῆς οἰκουμένης; Εἶναι δυνατόν νά μή τιμήσει τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν (καί θανάτῳ θάνατον πατήσαντα) Ἰησοῦν Χριστόν;
Ἄν ὡς ὑπεύθυνη πολιτικός ἐνδιαφέρεστε νά μετρήσετε τό βάρος τῆς εὐθύνης πού φέρετε ἀπαγορεύοντας στούς πιστούς νά λατρέψουν τόν Ὕπατο Λατρευτό τους καί νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, σᾶς παραπέμπουμε στήν έξαίρετη πρόσφατη ἀνακοίνωση τῆς ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ, ἡ ὁποία ἐκφράζει ὅλο τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα καί τήν ὁποίαν σᾶς ἐπισυνάπτουμε:
Εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι, ὅτι ἀπό κανένα δέν μπορεῖ νά βλαφθεῖ καί νά προσβληθεῖ ὁ συνέχων τά σύμπαντα παντοδύναμος Δημιουργός, οὔτε ἀπό Σᾶς, τῆς ἐπωνύμου, οὔτε ἀπό ἐμᾶς τούς ταπεινούς, ἁμαρτωλούς καί εὐτελεστάτους λειτουργούς Του. Γιά τή διάλυση τοῦ ποιμνίου Του ὅμως τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση εἴμαστε ὅλοι μας οἰκτρά ὑπόλογοι! Θά Τόν προδώσουμε; Ἔχουμε ἐλάχιστα χρονικά περιθώρια γιά νά διορθώσουμε τά τραγικά λάθη μας. Ἀλλιῶς φοβᾶμαι πώς θά ἀκούσουμε ἀντί τό «Χριστός Ἀνέστη» τό «Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί Αὐτοῦ καί φυγέτωσαν ἀπό Προσώπου Αὐτοῦ οἱ μισοῦντες Αὐτόν».
Ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
Καί ἀντ’ αὐτοῦ (λόγῳ τῆς ὑφιστάμενης ἀπαγόρευσης)
Χαρίλαος Ἀλατάρης, Ἠλεκτρονικός Τηλεπικοινωνιῶν
https://www.orthros.eu/ειδήσεις-και-σχόλια/εἰδήσεις/1321-«πειθαρχεῖν-δεῖ-θεῷ-μᾶλλον-ἤ-ἀνθρώποις»-επιστολη-στη-υπουργο-παιδειασ-κα-κεραμεωσ.html