«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»

«Πρέπει νά πειθαρχοῦμε μᾶλλον στόν Θεό, παρρά στούς ἀνθρώπους»
(Πράξ. ε΄29)

«Μᾶς διατάζει ὁ ἄρχοντας νά κάνουμε πονηρά καί διαβολικά πράγματα καί νά ἀσεβήσουμε ἀπέναντι στό Θεό; Αὐτή δέν πρέπει νά λογιστεῖ ὡς βασιλική διαταγή καί δέν πρέπει νά ἐκτελεστεῖ. Διατάζει νά γίνουν δολοφονίες ἤ συκοφαντίες, ἤ νά συναφθοῦν παράνομοι γάμοι, ἤ νά ἁρπαχτοῦν ξένα πράγματα;Τέτοια συμπεριφορά δέν ταιριάζει σέ σώφρονα ἄρχοντα, ἀλλά εἵναι φέρσιμο λωποδύτη, συκοφάντη, μοιχοῦ καί ἅρπαγα ἀνθρώπου. Ὅποιος λοιπόν εἶναι φίλος τοῦ Θεοῦ καί τιμᾶ τόν Θεό καί τήν ἐπί γῆς ἐξουσία πού Αὐτός παραχώρησε, δέν πρέπει νά ὑπακούσει σέ τέτοιες μιαρές διαταγές, ἀλλά εἶναι προτιμότερο, νά ἀκολουθήσει τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του, παρά νά γίνει ὑπηρέτης τῶν ἀντιθέων ἐντολῶν τοῦ ἄρχοντα».


(Νικόλαος Μυστικός, P.G. 111, 2090)

******************************