Περί Βιοσυντονισμού

ΠΕΡΙ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Λάβαμε καί δημοσιεύουμε τό ἀκόλουθο Δελτίο Τύπου τοῦ Ἰ­α­τρι­κοῦ Συλλόγου Πατρῶν.

Ἀριθ. Πρωτ. 9666

Πάτρα: 12-9-2016

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Πατρῶν λόγω τῆς αὐξητικῆς τάσης πού ἐμφανίζεται τόν τελευταῖο καιρό στή χρήση μηχανημάτων βιοσυντονισμοῦ (ἤ βιοανάδρασης) γιά διαγνωστικούς ἤ ἄλλους σκοπούς καί μέ ἀφορμή τήν ὑπ’ ἀρ. Γ3β/ΓΠ/οἰκ. 63736/24-8-2016 ἀπόφαση τοῦ Ὑπ. Ὑγείας, ὀφείλει νά πληροφορήσει τούς πολίτες προκειμένου νά γνωρίζουν σέ ἔκταση τό θέμα γιά τά ἀκόλουθα:

1. Ὁ βιοσυντονισμός δέν εἶναι διαγνωστική μέθοδος μέ τόν ὅρο πού χρησιμοποιεῖται ἀπό τή συμβατική κλασσική ἰατρική.

2. Ὁ βιοσυντονισμός ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἐναλλακτικῆς ἰατρικῆς, ὅπως ὁ βελονισμός, ἡ λειτουργική ἐπανατροφοδότηση καί ἄλλες ἐναλλακτικές μέθοδοι.

3. Δέν τεκμηριώνεται ἐπιστημονικά ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς μεθόδου.

4. Ἡ κυκλοφορία τῶν μηχανημάτων βιοσυντονισμοῦ, ἀπαιτεῖ τή σήμανση CE.

5. Ἡ ὕπαρξη τῆς τεχνολογίας βιοσυντονισμοῦ δέν ἀποτελεῖ καί προϋπόθεση αὐτόματης ἀποδοχῆς ἐφαρμογῆς τῆς πράξης.

Παρακαλοῦνται οἱ πολῖτες πού ἔχουν λάβει ἤ πρόκεται νά λάβουν ὑπηρεσίες μέ χρήση τέτοιων μηχανημάτων, νά ἐ­νη­με­ρώ­νουν τά ἁρμόδια ἐλεγκτικά ὄργανα (γιά ἰατρούς τόν Ἰατρικό Σύλλογο) προκειμένου νά γίνονται οἱ ἀπαραίτητοι ἔλεγχοι γιά τήν τήρηση τῶν διατάξεων γιά τήν ἐγκατάσταση καί λειτουργία μηχανημάτων ἰοντιζουσῶν καί μή ἰοντιζουσῶν ἀ­κτι­νο­βο­λι­ῶν.

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ἄννα Μαστοράκου                               Γεώργιος Πατριαρχέας

Περιοδικό «διάλογος»

Οκτώβριος – Δεκέμβριος  2016, τεύχος 86

Για να γίνετε συνδρομητές στο Περιοδικό “ΔΙΑΛΟΓΟΣ” παρακαλούμε καλέστε στο 2106396665

http://www.impantokratoros.gr/EC795B2D.el.aspx