Περί τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα

Γέροντος Θαδδαίου τῆς Βιτόβνιτσα

Ὁ Θεός γνωρίζει καλύτερα τί μποροῦμε νά βαστάξουμε καί τί ὄχι, τί θά μᾶς ἐπιτρέψει καί τί ὄχι. Γνωρίζει ἄν ἔχουμε τή δύναμη νά πολεμήσουμε ἕνα συγκεκριμένο πειρασμό. Ἐπιτρέπει νά μᾶς ταλαιπωρήσει ἕνας πειρασμός, προκειμένου νά τόν ἀντιμετωπίσουμε ἴσως μέ εἰρήνη. Ἀργότερα, ὅταν θά ἔρθει καταπάνω μᾶς τό ἴδιο εἶδος πειρασμοῦ, θά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό μᾶς, διότι δέν θά συμμετάσχουμε σ᾿ αὐτόν ἤ δέν θά ἐπιτρέψουμε στούς λογισμούς μας νά βαλτώσουν πάνω του.
Τά γεγονότα συμβαίνουν κι ἐμεῖς συμμετέχουμε σ᾿ αὐτά. Ἀντί νά διαφυλάξουμε τήν εἰρήνη μας, ἐμεῖς ἐμπλεκόμαστε στά πράγματα ἀπό τά ὁποῖα θά ἔπρεπε νά μείνουμε μακριά. Ὅποτε τό ἐπιτρέπει ὁ Κύριος, λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένα περιστατικά. Ἄν ἐμεῖς ἔχουμε ἤδη ἐπιτύχει τήν εἰρήνη, θά μᾶς προσπεράσουν δίχως νά μᾶς ἀγγίξουν. Ἀλλά ἄν λάβουμε μέρος σ᾿ αὐτά θά ὑποφέρουμε.

Ὁ Θεός κάποιες φορές ἐπιτρέπει νά κολυμπήσουμε σέ «βαθιά νερά», καί ὅταν βλέπουμε ὅτι δέν ἔχουμε ἄλλες δυνάμεις γιά νά συνεχίσουμε τό κολύμπι, φωνάζουμε «Θεέ μου, σῶσε με!». Πρέπει ὅμως νά κάνουμε μέ τά χέρια μας κουπί καί νά προσπαθήσουμε τουλάχιστον νά κρατήσουμε τό κεφάλι μας ἔξω ἀπό τό νερό, μέ τίς δικές μας δυνάμεις. Ὅταν ἡ κατάσταση γίνει κρίσιμη, ὁ Κύριος θά μᾶς σώσει, ὅπως ἔκανε καί μέ τόν Ἀπόστολο Πέτρο.

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο