Αυτή η θεία προσευχή, η επίκλησις του Σωτήρος μας, το Κύριε Ίησού Χριστέ, ελέησόν με, είναι και προσευχή καί ευχή καί ομολογία πίστεως. Παρέχει το Άγιον Πνεύμα, είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρσις της καρδίας, εκδίωξις των δαιμόνων, κατοίκησις μέσα μας του Ίησού Χριστού, πηγή πνευματικών εννοιών καί θείων λογισμών, απολύτρωσις από τις αμαρτίες, θεραπεία των ψυχών καί τών σωμάτων, χορηγός θείου φωτισμοΰ, βρύσις του ελέους τού Θεού, δωρητής θείων αποκαλύψεων εις τόν ταπεινόν ανθρωπον, καί τό μόνον σωτήριον, διότι

περιέχει τό σωτήριον Ονομα του Θεού μας, πού είναι τό μόνο όνομα πού μας εδόθη. Αυτό είναι τό Ονομα του Ίησου Χριστού, του Υιού του Θεού, καί δεν είναι δυνατόν νά σωθούμε μέ κανένα άλλο όνομα, όπως λέγει ο ‘Απόστολος (Πράξ. δ’ 12).
Διά τούτο τό Κύριε Ιησού Χριστέ, έλέησόν με είναι: 
Προσευχή, διότι δι’ αυτής επιζητούμεν τό θείον έλεος.
Ευχή, διότι παραδίδομεν τόν εαυτόν μας εις τόν Χριστόν διά της επικλήσεως του.
Ομολογία, επειδή τούτο τό όνομα ομολογήσας ο Πέτρος εμακαρίσθη. 
Μεταδοτική Πνεύματος Άγιου, διότι κανείς δεν λέγει Κύριον Ίησούν παρά μόνον μέ τό “Αγιον Πνεύμα.
Χορηγός θείων δωρεών, επειδή διά τήν ομολογίαν αυτήν υποσχέθηκε ο Χριστός εις τόν Πέτρον τά κλειδιά της Βασιλείας των ουρανών. (Ματθ. ιστ’, 19).
Κάθαρσις καρδίας, διότι βλέπει καί καλεί τόν Θεόν διά της ευχής αυτής. Καί πάλιν η ευχή αυτή καθαρίζει αυτόν πού βλέπει τόν Θεόν.
Δίωξις δαιμόνων, διότι εν τω ονόματι του Ίησού Χριστού εδιώχθησαν καί διώκονται δαίμονες.
Ένοίκησις Χριστού, διότι όταν έχωμεν τήν μνήμην του Χριστού, ο Χριστός είναι μέσα μας καί μας γεμίζει ευφροσύνη, όπως λέγει ο ψαλμωδός: «Θυμήθηκα τόν Θεόν καί ένοιωσα ευφροσύνην» (Ψαλ. 76, 4).
Πηγή πνευματικών εννοιών καί λογισμών, διότι ο Χριστός είναι ο θησαυρός κάθε σοφίας καί γνώσεως καί τά χορηγεί αυτά εις εκείνους πού κατοικεί.
‘Αμαρτιών απολύτρωσις, επειδή διά τήν όμολογίαν του είπε είς τόν Πέτρον ό Κύριος: «Όσα θά λύσης, θά είναι λυμένα είς τόν ουρανόν» (Ματθ. ιστ’, 19).
Θεραπευτήριον ψυχών καί σωμάτων, διότι ό Πέτρος είπε: «Είς τό Όνομα του Ιησού Χριστού σήκω καί περιπατεί» (Πράξ. γ’ 6). Καί πάλιν: «Αινέα, σέ θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός» (Πράξ. 9, 34).
Χορηγός θείου φωτισμού, διότι ο Χριστός είναι τό φως τό αληθινόν καί μεταδίδει τήν λαμπρότητα καί τήν χάριν του εις εκείνους πού τόν επικαλούνται’ όπως λέγει καί ο ψαλμωδός: «Άς είναι η λαμπρότης του Κυρίου καί Θεού μας επάνω μας» (Ψαλ. 89, 17).
Βρύσις θείον ελέους, διότι επιζητούμε τό έλεος. Καί ο Κύριος είναι ελεήμων καί ευσπλαγχνιζεται όλους όσοι τόν επικαλούνται καί αποδίδει τό δίκαιον γρήγορα εις εκείνους πού φωνάζουν προς Αυτόν.
Δωρητής θείων αποκαλύψεων καί μυήσεων εις τους ταπεινούς, διότι εις τόν αλιέα Πέτρον εδόθη η χάρις της αποκαλύψεως του ουρανίου Πατρός καί ο Παύλος ηρπάγη εν Χριστώ καί ήκουσε θείας αποκαλύψεις. Καί πάντοτε ενεργεί μέ αυτόν τόν τρόπον.
Είναι τέλος πάντων τό μόνον Σωτήριον, διότι εις τό όνομα κανενός άλλου δεν μπορούμε να σωθούμε, όπως λέγει ό ‘Απόστολος (Πράζ. δ’ 12). Και μόνον ό Χριστός είναι ό Σωτήρ του κόσμου.
Διά τούτο πρέπει όλοι οι πιστοί νά ομολογούμε αδιάλειπτα τούτο τό όνομα καί διά τήν διακήρυξιν της πίστεως καί διά τήν άγάπην τού Κυρίου μας ‘Ιησού Χριστού, από τήν οποίαν τίποτε ποτέ δεν πρέπει νά μας χωρίση. Διότι τό Όνομα του παρέχει χάριν καί άφεσιν αμαρτιών καί άπολύτρωσιν καί θεραπείαν, άγιασμόν καί φωτισμόν καί πρό πάντων τήν σωτηρίαν.
Μέ τό θείον αυτό Όνομα οί ‘Απόστολοι έκαναν καί έδίδαξαν μεγάλα καί θαυμαστά. Καί ο ‘Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει: «ταϋτα γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι ο ‘Ιησούς έστιν ό Χριστός ο υιός του Θεου, καί ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε έν τω ονόματι αυτου» (Ίωάν. κ’ 31). ‘Ιδού η σωτηρία καί η ζωή.