ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ

  Ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς

 jubpls

  «ἐκεῖ ἐφοβήθησαν φόβον, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι

 ὁ Θεός διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων·

 κατῃσχύνθησαν, ὅτι ὁ Θεός ἐξουδένωσεν αὐτούς.»

 Ψαλμ. 52 : 6

  Χαίρετε ἐν Κυρίῳ, τιμιώτατοι ἀδελφοί.

  Γράφω σέ σᾶς πού ἀγαπᾶ ὁ Θεός καί πού ἀναζητᾶτε τόν Κύριο ὁλόψυχα καί ἀληθινά. Ὅσοι προσεύχονται μέ τόν τρόπο αὐτό εἰσακούονται ἀπό τόν Θεό καί εὐλογοῦνται σέ ὅλα τά ἔργα τους καί ἐκπληρώνονται ὅλα τά αἰτήματα, γιά τά ὁποῖα Τόν παρακαλοῦν. Ὅσοι ὅμως δέν προσεύχονται ὁλόψυχα, ἀλλά μέ δισταγμό, καί ἐργάζονται γιά νά δοξασθοῦν ἀπό τούς ἀνθρώπους, αὐτοί δέν εἰσακούονται ἀπό τόν Θεό, σέ ὅσα Τόν παρακαλοῦν. Μᾶλλον Τόν ἐξοργίζουν μέ τά ἔργα τους, καθως ἔχει γραφῆ: «Ὁ Θεός διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων» (Ψαλμ. 52 : 6).

 

  «ἰδού ἄνθρωπος, ὁς οὐκ ἔθετο τόν Θεόν βοηθόν αὐτοῦ,

 ἀλλ᾿ ἐπήλπισεν ἐπί τό πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ

 καί ἐνεδυναμώθη ἐπί τῇ ματαιότητι αὐτοῦ.»

 Ψαλμ. 51 : 9

 Βλέπετε πόσο ὁ Θεός ὀργίζεται γιά τά ἔργα τους καί δέν ἱκανοποιεῖ κανένα ἀπό τά αἰτήματα, πού Τοῦ ζητοῦν, καί ἐπί πλέον τούς ἐναντιώνεται. Καί τοῦτο διότι δέν ἐκτελοῦν μέ πίστι τό ἔργο τους, ἀλλά μέ ἀνθρωπαρέσκεια. Ἔτσι ἡ θεϊκή δύναμις δέν κατοικεῖ μέσα τους καί δέν προοδεύουν σέ κανένα ἀπό τά ἔργα πού ἐπιχειροῦν. Γι᾿ αὐτό δέν ἀπολαμβάνουν καί τήν χαρά της. Ἡ ψυχή τους πιέζεται ἀπό τό βάρος ὅλων τῶν πράξεων τους. Ἔτσι ζοῦν οἱ περισσότεροι μοναχοί. Δέν ἔχουν δεχθῆ τήν χάρι πού ἐνθαρρύνει τήν ψυχή, πού τήν κάνει νά χαίρεται καί πού τῆς προσφέρει καθημερινά εὐφροσύνη καί θέρμη θεϊκή. Δέν τούς ἐπισκιάζει ἡ Θεία Χάρις, γιατί ἐπιζητοῦν σέ ὅλα τά ἔργα τους τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων. Ὅποιος ἐκτελεῖ τά ἔργα του μέ ἀνθρωπαρέσκεια εἶναι βδελυκτός στήν Θεία Χάρι.

 

 «τίς δώσει ἐκ Σιών τό σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ;

 ἐν τῷ ἀποστρέψαι Κύριον τήν αἰχμαλωσίαν

 τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται Ἰακώβ

 καί εὐφρανθήσεται Ἰσραήλ.»

 Ψαλμ. 52 : 7

  Ἀγαπητοί μου, ὁ Θεός γνωρίζει τόν καρπό τῶν κόπων σας. Ἀγωνισθῆτε λοιπόν νά κατανικήσετε σέ κάθε περίπτωσι τήν κενοδοξία. Ἔτσι ὅλος ὁ καρπός θά γίνη εὐπρόσδεκτος καί θά διατηρηθῆ ἀκέραιος ἐνώπιον τοῦ Δημιουργοῦ. Ἔτσι θά λάβετε τήν Θεία Χάρι, πού ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἔργα.

  Ἔχω πεποίθησι, ἀδελφοί, ὅτι μέ ὅλη σας τήν δύναμι πολεμᾶτε τήν κενοδοξία καί ἀγωνίζεσθε ἐναντίον της ἀκατάπαυστα. Γι᾿ αὐτό καί ὁ κόπος τῶν κόπων σας διατηρεῖται.

Χειμώνας, ηλιοβασίλεμα, εικόνες, φόντο διανυσματικό

  «ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσον με

 καί ἐν τῇ δυνάμει σου κρῖνόν με.»

 Ψαλμ. 53 : 3

  Τό πονηρό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας πολεμᾶ κάθε καλή προσπάθεια πού ἀναλαμβάνει ὁ ἄνθρωπος, γιατί θέλει νά διασκορπίση καί νά ἀχρηστεύση τόν πνευματικό του καρπό καί νά ἐμποδίση τούς ἀνθρώπους νά ἐξαγιασθοῦν σύμφωνα μέ τό θεῖο θέλημα.

  Τό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας πολεμᾶ ἐπίσης ἐκείνους πού θέλουν νά γίνουν πραγματικά πιστοί. Ἐάν λοιπόν μερικοί, πού θέλουν νά γίνουν τέτοιοι, ἐπαινεθοῦν σάν πιστοί ἤ ἀσκητικοί ἤ ἐλεήμονες, ἀμέσως τό πονηρό πνεῦμα τούς πολεμᾶ. Ὡρισμένους μάλιστα τούς νικᾶ, ὁπότε διασκορπίζει καί ἐξαφανίζει τόν καρπό τους, γιατί τούς παρακινεῖ νά ζοῦν μέ ἀνθρωπαρέσκεια. Ἔτσι καταστρέφει τόν καρπό τῶν ἀγώνων τους, καί ἐνῶ στά μάτια τῶν ἀνθρώπων φαίνονται ὅτι ἔχουν καρπό, στά μάτια τοῦ Θεοῦ δέν ἔχουν τίποτε. Γι᾿ αὐτό, ἐπειδή δηλαδή ὁ Θεός δέν βρῆκε καλούς τούς καρπούς τους, δέν τούς ἔδωσε τήν Θεία Χάρι. Τούς ἄφησε ἄδειους καί τούς ἀποστέρησε ἀπό τήν τόσο δυνατή γλυκύτητά της.

  Σ᾿ Αὐτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή καί προσκύνηση,

 τώρα καί πάντοε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

 

  «θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον,

 καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην

 ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει.»

  Ψαλμ. 50 : 19

 

  jubpls

  Ἀπότόβιβλίο:ΑΒΒΑΣ ΑΜΜΩΝΑΣ

 ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥΕΠΙΣΤΟΛΕΣΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

 ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

 ΩΡΩΠΩΣΑΤΤΙΚΗ