Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς: 100 πρακτικά κεφάλαια

Φιλοκαλία τόμ. α΄

 Τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν ἀρχή τῆς πνευματικῆς προόδου, ἄν ἀγαπήσομε μέ θερμότητα τήν ἀρετή τοῦ Θεοῦ, δίνει στήν ψυχή νά γευθεῖ τήν γλυκύτητα τοῦ Θεοῦ μέ ὅλη τήν αἴσθηση καί κάθε ἐσωτερική πληροφορία, γιά νά μπορέσει νά ἐννοήσει ὁ νοῦς μέ ἀκριβή γνώση τό τέλειο βραβεῖο τῶν κόπων πού καταβάλλονται γιά τό Θεό.

Κατόπιν ὅμως κρύβει τό πολύτιμο καί ζωοποιό αὐτό δῶρο, ὥστε καί ἄν ἐργαζόμαστε ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές, νά νομίζομε ὅτι δέν εἴμαστε τίποτε, γιά τό λόγο ὅτι δέν κάναμε ἀκόμη συνήθεια τήν ἁγία ἀγάπη.

Τότε λοιπόν, κυρίως ὁ δαίμονας τοῦ μίσους ἐνοχλεῖ τίς ψυχές ὅσων ἀγωνίζονται, ὥστε καί ἐναντίον ἐκείνων πού τούς ἀγαποῦν νά σηκώνει μίσος, καί μέχρι προδοσίας νά φέρνει τήν καταταστρεπτική ἐνέργεια τοῦ μίσους.

Γι᾿ αὐτό περισσότερο πονεῖ ἡ ψυχή μέ τό νά θυμᾶταιτήν πνευματικήἀγάπη, χωρίς νά μπορεῖ νά τήν ἀποκτήσει μέ αἴσθηση, γιατί ὑστερεῖ στούς τέλειους ἀσκητικούς κόπους.

Εἵναι ἀνάγκη λοιπόν, ἔστω καί βιάζοντας τόν ἑαυτό μας, νά ἐργαζόμαστε τήν τέλεια ἀγάπη γιά νά φτάσομε νά τήν γευθοῦμε μέ κάθε αἴσθηση καί ἐσωτερική πληροφορία.

Γιατί τήν τελειότητα τῆς ἀγάπης κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποκτήσει ὅσο βρίσκεται μέσα στό σῶμα, παρά μόνο οἱ ἅγιοι πού ἔφτασαν ὥς τό μαρτύριο καί τήν τέλεια ὁμολογία τῆς πίστεως.

Ἐπειδή ἐκεῖνος πού ἔφτασε ὥς τό μαρτύριο, μεταβάλλεται ὁλόκληρος καί οὔτε γιά τροφή δέν ἔχει εὔκολη τήν ὄρεξη·
γιατί ἐκεῖνος πού τρέφεται ἀπό τή θεία ἀγάπη, τί νά ἐπιθυμήσει πλέον ἀπό αὐτόν τόν κόσμο;

Γι᾿ αὐτό καί ὁ σοφός Παῦλος, ὁ γεμάτος ἀπό πνευματική γνώση, μᾶς ἀναγγέλει τήν μέλλουσα ἀπόλαυση τῶν δικαίων ἀπό τή δική του πείρα καί λέει:

« Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἵναι φαγητό καί ποτό, παρά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά πού δίνει τό Ἅγιο Πνεῦμα» Ρωμ. 14, 17·

καί αὐτά εἵναι ὁ καρπός τῆς τέλειας ἀγάπης.
Ὥστε μποροῦν νά γεύονται ἐδῶ συνεχῶς τήν τέλεια ἀγάπη ἐκεῖνοι πού προκόβουν στήν τελειότητα.

Τέλεια ὅμως κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀποκτήσει, παρά ὅταν καταποθεῖ ἡ θνητότητα ἀπό τή ζωή.

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς