Λειτουργικά βιβλία καλούνται τα βιβλία τα όποια χρησιμοποιούνται για την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών.

α. Το Ευαγγέλιο

β. Ό Απόστολος (Περιλαμβάνει τις περικοπές από τις Πράξεις και τις Επιστολές των Αποστόλων)

γ. Το Μέγα Ευχολόγιο (περιέχει τις Ακολουθίες των Μυστηρίων, Νεκρώσιμη Ακολουθία, Ακολουθία εγκαινίων Ναών, διάφορες Ακολουθίες και Ευχές) Χρησιμοποιείται από τους Ιερείς και Αρχιερείς.

δ Το Μέγα Ωρολόγιο (Περιλαμβάνει τις καθημερινές Ακολουθίες (Προσευχές) του νυχθημέρου, Εορτολόγιο, Συναξάριο, Απολυτίκια, Κοντάκια, Παρακλητικούς Κανόνες, Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως κλπ).

ε. Τα ΜηναίαΕίναι δώδεκα βιβλία, ένα για κάθε μήνα του έτους, πού περιέχουν τις Ακολουθίες των έορταζομένων κάθε ήμερα Αγίων. Περιλαμβάνουν το υμνολογικό υλικό του Εσπερινού και του Όρθρου, κάθε ημέρας.

στ. Ή Παρακλητική
Το βιβλίο αυτό έχει Ακολουθίες πλήρεις στους οκτώ ήχους (γι’αυτό λέγεται και Όκτώηχος),

ζ. Το Τριώδιο (Περιλαμβάνει τις Ακολουθίες του Τριωδίου)

η. Το Πεντηκοστάριο (Περιλαμβάνει τις Ακολουθίες της περιόδου αυτής)

θ. Το Ψαλτήριο
Περιλαμβάνει τους 150 ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης

ι. Ό Συναξαριστής
Βιβλίο πού περιέχει τους βίους των Αγίων κάθε ημέρας ολόκληρο το χρόνο.

 

http://orthodoxanswers.gr