ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310-22322, 22421
Fax: 26310-28701
Ἱστοσελίς: www.imaa.gr
E-mail: imaa@otenet.gr
     Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 14ῃ Μαρτίου 2013
 Ἀριθ. Πρωτ.: 251
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 53)
Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 ΚΟΣΜΑΣ
  ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πρὸς  τόν  εὐσεβῆ  κλῆρον  καί  λαόν
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως
Σήμερα Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, σήμερα πού ἑορτάζουμε τήν ἀναστήλωσι τῶν ἁγίων εἰκόνων, τήν νίκη κατά τῶν εἰκονομάχων καί τό θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας μας ἐναντίον ὅλων τῶν ἀσεβῶν αἱρετικῶν, ζοῦμε ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί χαρά μεγάλη.
Ὅπως χάρηκε ὁ ἀπόστολος Φίλιππος, γιά τόν ὁποῖον μᾶς μίλησε σήμερα τό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἐπειδή βρῆκε καί γνώρισε τόν Κύριο καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου, ἔτσι χαιρόμαστε καί ἐμεῖς, ἐπειδή γνωρίσαμε τήν Ὀρθοδοξία μας καί μποροῦμε νά ζοῦμε ἡνωμένοι μέ τό Χριστό μας μέσα στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας.
Ναί, χαιρόμαστε, γιατί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας κατέχει καί διατηρεῖ τήν πίστι τήν ὁποία ὁ Κύριος καί Θεός μας, Ἰησοῦς Χριστός, ἐδίδαξε. Γι’αὐτό ὀνομάζεται ἡ Ἐκκλησία μας Ὀρθόδοξος, διότι διατηρεῖ, φρονεῖ, πιστεύει καί ἀσπάζεται ὀρθῶς τήν γνησία διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τῶν θεοκηρύκων Ἀποστόλων.
Ἡ περί ἁγίας Τριάδος ἀκριβής Θεολογία μόνο στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καί μόνο, διατηρήθηκε ἁγνή, ἀπηλλαγμένη ἀπό ἀνθρώπινα ἐπινοήματα καί ἀσέβειες.
Τό περί ἄκρας συγκαταβάσεως καί ἐνανθρωπίσεως μυστήριο τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, μόνο στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία διευκρινίσθηκε καί ἀναπτύχθηκε ἀλάθητα.
Τά θεόπνευστα ἁγιογραφικά ἱερά κείμενα, ὅπως ἀπό τόν Κύριό μας ἐδιδάχθηκαν καί ἐκηρύχθηκαν καί ὅπως ὑπό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων διά τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγ. Πνεύματος γράφτηκαν, ἔτσι τά διατηρεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, χωρίς καμμιά ἀνθρώπινη παρέμβασι, χωρίς λεξική μετάφρασι καί παραποίησι.
Τά ἑπτά χαριτόβρυτα Μυστήρια, ὅπως τά παρέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό τόν Κύριο καί τούς Ἀποστόλους, καί ὅπως τά διετήρησε ἡ Ἀποστολική Παράδοσι, ἔτσι ἀκριβῶς τά διατηρεῖ καί τά τελεῖ.
Τό ἱερό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας καί τά ἱερά δόγματα τῶν ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί Πατέρων, αὐτή καί μόνη τά τηρεῖ χάριτι Θεοῦ ἀπαραχάρακτα καί ἀμιγῆ.
«Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν,…οὕτω φρονοῦμεν, …Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων…».
Χαιρόμαστε σήμερα γιατί εἴμαστε μέλη τοῦ μυστικοῦ σώματος τῆς μόνης ἐν κόσμῳ Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ὅμως ἔχουμε καί λύπη, γιατί κάποιοι ἄλλοι ἐκκλησιαστικοί ὀργανισμοί, εἴτε παπικοί εἴτε προτεστάνται, θέλουν νά λέγωνται Ἐκκλησίες κι ὅμως δέν εἶναι. Εἶναι αἱρετικοί, ἀφοῦ πρόδωσαν, διέστρεψαν, ἀλλοίωσαν τήν ἀμώμητο πίστι καί ἔπεσαν σέ πλάνες καί φοβερές αἱρέσεις.Ἔχουν κοσμικό φρόνημα και ὄχι ἐκκλησιαστικό, δέν ἔχουν ἱερωσύνη καί χαριτόβρυτα μυστήρια, δέν ἁγιάζονται, δέν σώζουν τόν χριστιανό.
Χαιρόμαστε καί δοξάζουμε τό Θεό μας γιατί ἡ ὀρθόδοξος πίστις διατηρήθηκε καθαρά καί ἀμώμητη, ὥστε νά μποροῦμε νά τήν γνωρίζουμε καί νά τήν ζοῦμε καί ἐμεῖς.
Πῶς διατηρήθηκε;
Οἱ ἅγιοι Πατέρες μέ τήν αὐστηρή προσήλωσι τους καί τήν ἀγάπη τους στή θεόπνευστο ἁγιογραφική ἀλήθεια καί τήν Ἀποστολική Ἐκκλησιαστική Παράδοσι, χάριτι Θεοῦ, διεφύλαξαν καί διέσωσαν τήν καθαρότητα τῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας.
Ὅταν παντοειδεῖς διῶκται, ὅταν μέ τήν πλάνη καί τήν αἵρεσι, Ἄρειοι, Μακεδόνιοι, Νεστόριοι, Διόσκουροι, Χριστομάχοι, εἰκονομάχοι, Πνευματομάχοι καί Θεοτοκομάχοι αἱρετικοί, μέ ἀδιάλλακτο φανατισμό καί τυφλή φονική μισαλλοδοξία ἀγωνιζόταν νά ἀλλοιώσουν τήν Ὀρθόδοξο ἀλήθεια, νά σβήσουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, νά καταπνίξουν κάθε φωνή ὁμολογητοῦ, οἱ πρόμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας μας Πατέρες, γενναῖοι καί ἅγιοι, περιχαράκωσαν τό κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας μας μέ ὑψηλά καί ἅγια δόγματα καί κανόνες, ὁμολόγησαν μέ ὅλη τους τή δύναμη τήν ὀρθοδοξία ἀλλά καί θυσιάστηκαν γιά νά μήν προδώσουν τήν Ὀρθόδοξο ἀλήθεια.
Ἔτσι τό «μυστήριο τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἀνόθευτο παρέδωσαν» στήν Ἐκκλησία μας.
Χαιρόμαστε ἀκόμη γιά τό ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἡ Ὀρθοδοξία στήν Ἑλλάδα βρίσκεται στό σπίτι της. Τό ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπῆρξε καί ὑπάρχει ὡς ψυχή τοῦ Γένους, τό δείχνει καί τό ἀποδεικνύει ἡ πρόσφατη, ἡ χθεσινή, ἡ παλαιοτέρα ἱστορία μας.
Σ’ αὐτό τό σημεῖο νά ἐκφράσουμε μαζί μέ τή χαρά καί λύπη.
Λύπη ἔχουμε γιατί παρ’ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνέστησε, διεφύλαξε, σκέπει πάντοτε τήν Πατρίδα, οἱ Ἕλληνες ἄφησαν ἐν πολλοῖς τήν Ὀρθόδοξο ἀλήθεια καί ζωή, δέχονται καί δέχθηκαν κακοδοξίες, πλάνες, αἱρέσεις, παραθρησκεῖες.
Μέσα στήν Πατρίδα μας ἀσύδοτοι δροῦν καί πολεμοῦν τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, πάσης φύσεως γνωστοί καί ἄγνωστοι αἱρετικοί.
Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ δραστηριοποιοῦνται.  Οἱ Πεντηκοστιανοί δροῦν μέ πάθος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ Μασσῶνοι πολεμοῦν τήν μητέρα Ἐκκλησία, οἱ παραθρησκεῖες ἐργάζονται ἀσταμάτητα.
Ἰδιαιτέρως νά μνημονεύσουμε τήν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος μέ πανουργία καί καταχθόνια σχέδια πλανᾶ ἀκόμη καί Ὀρθοδόξους, ἀμβλύνει τήν χριστιανική τους εὐαισθησία καί παρουσιάζει τήν ἀμώμητο Ὀρθοδοξία σάν τά ἄλλα ψευτοθρησκεύματα.
Ἀγαπητοί, σήμερα ἑορτή τῆς μητέρας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἄς χαροῦμε ὁλόψυχα, ἀλλά καί ἄς ἀναζωπυρώσουμε τό ὀρθόδοξο φρόνημά μας. Ὡς γνήσιοι Ὀρθόδοξοι καί Ἕλληνες, ἄς ἀγαπήσουμε καλά τήν Ὀρθοδοξία μας, ἄς τήν γνωρίσουμε, ἄς τήν ὁμολογήσουμε λόγοις καί ἔργοις.
Ὡς ἀπόγονοι καί μιμηταί τῶν Θεοφόρων Πατέρων ἄς ἀγωνισθοῦμε σθεναρά νά μή μᾶς πάρουν οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας μας τόν ἀτίμητο θησαυρό μας. Ἔτσι, ὅταν ζοῦμε μέ ἀκρίβεια τήν Ὀρθοδοξία μας μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν ὁμολογοῦμε, θά ἁπλώνεται ἡ Ὀρθόδοξος σώζουσα ἀλήθεια στίς ψυχές τῶν ἀδελφῶν μας. Καί ἐμεῖς θά ἐπιτύχουμε τόν προσωπικό μας ἁγιασμό, θά πάρουμε τό στεφάνι τῶν ἄχρι θανάτου πιστῶν, θά γίνουμε ἄξιοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
                                                    Μετά πατρικῶν εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ