1. Ποιοί ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία; Ποιοί ἀνήκουν πραγματικά στήν Ἐκκλησία;
Τήν Ἐκκλησία ἀποτελοῦν ὅσοι εἶναι μέ τήν ἀλήθεια. Ὅσοι ἔχουν τήν ἀληθινή ὀρθόδοξη πίστη καί τήν ἀληθινή ὀρθόδοξη ζωή. Λέγει ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «…Καί γάρ οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ὅλοι τῆς ἀληθείας εἰσί» καί συνεχίζει ἐμφαντικώτερα: «καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες, καθάπαξ οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί»[1].Ὅσοι δέν εἶναι σύμφωνοι μέ τήν ἀλήθεια δηλαδή μέ τήν ἀληθινή ὀρθόδοξη Πίστη (ὀρθόδοξα δόγματα) τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων δέν ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τό ἴδιο καί ὅσοι ζοῦν ἀμετανόητοι μήν τηρώντας τίς θεῖες ἐντολές βρίσκονται ἐκτός τῆς ἀληθοῦς ζωῆς. Βρίσκονται ἔτσι ἐκτός τοῦ ἀληθοῦς ὀρθόδοξου ἤθους, ὁπότε καί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας.

 

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
[1] Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Λόγος Ἀντιρρητικός Α΄ 10, 56. ΕΠΕ 5, 136. Ε.Χ.(Ἐκδόσεις Π. Χρήστου) 3, 78.