Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς

Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού γνωρίζουν μέ ἀκρίβεια καί διακρίνουν τά σφάλματά τους καί τῶν ὁποίων ὁ νοῦς ποτέ δέν ἀπομακρύνεται ἀπό τή μνήμη τοῦ Θεοῦ. Τά μάτια μας, ὅταν ἔχουν τήν ὑγεία τους, μποροῦν καί βλέπουν τά πάντα, μέχρι καί τά μικρά κουνούπια στόν ἀέρα· ἐνῶ ἄν χάσουν τήν ὑγεία καί τή διαύγειά τους κι ἀρχίσουν νά βλέπουν θολά, τότε ἄν εἶναι κάτι μεγάλο μπροστά τους τό βλέπουν ἀμυδρά, καί τά μικρά δέν τά βλέπουν διόλου.Ἔτσι καί ἡ ψυχή, ἄν θεραπεύσει μέ τή μεγάλη προσοχή τήν ἀναπηρία πού ἔχει ὑποστεῖ λόγω τῆς φιλοκοσμία της, τότε καί τά πιό μικρά σφάλματά της τά θεωρεῖ πολύ μεγάλα, καί χύνει δάκρυα ἀκατάπαυστα μέ πολλή εὐχαριστία. Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Οἱ δίκαιοι θά δοξολογήσουν τό ὄνομά Σου»1. Ἄν ὅμως ἡ ψυχή ἐξακολουθεῖ νά ἔχει τό κοσμικό φρόνημα, τότε καί φόνο ἄν διαπράξει, ἤ κανένα ἄλλο ἁμάρτημα οὐδέ κἄν τά ἀντιλαμβάνεται, ἀλλά καί ὡς κατορθώματα πολλές φορές τά νομίζει καί δέν ντρέπεται ἡ ἄθλια νά τά διηγεῖται μέ καύχημα.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 “ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ”τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος α΄(σελ. 291)

Ἐκδόσεις:”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”


Εὐχαριστοῦμε θερμά  ”ΤόΠεριβόλιτῆςΠαναγίας” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης 
 

1Ψαλμ. 139 : 14.