…πολύ πικρὸ γιὰ τὸν πιστὸ
…πολύ πικρὸ γιὰ τὸν πιστὸ νὰ ἀκούει ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἱερέως ὅτι «δὲν θὰ γίνουν κατηχητικά, δὲν θὰ γίνουν κηρύγματα, δὲν θὰ τελεσθοῦν Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοί, οὔτε Προηγιασμένες, τα πάντα, και οι Λειτουργίες της Κυριακής μέσα σε 1 ώρα!!..» . Τί νὰ πεῖς βρὲ εὐλογημένε σὲ μία ὥρα; Νὰ πετσοκόψεις τὶς ἀκολουθίες;……. γι΄αυτό και λίγη ώρα μετά Παραχωρεί ο Θεός τους αναξίους κυβερνώντες (σπλάχνα δικά μας όμως και αυτοί) να τις διακόψουν παντελώς…
Ναὶ εἶναι πολὺ πικρό!! … γιατί ὁ Ἕλληνας πιστὸς ἔμαθε νὰ ζεῖ μὲ τὴν τακτικὴ εἴσοδό του στὸ Σπίτι τοῦ Πατέρα του, τῆς Μητέρας του, τῶν ἀδελφῶν του Ἁγίων του!!… ὁ πιστὸς ξέρει ὅτι ὁ κορονοϊός τῆς ψυχῆς, τοῦ εἶναι ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ φονικός, καὶ ἂν δὲν ἐπισκέπτεται τὴν ΜΕΘ ποὺ λέγεται Ναός, καὶ νὰ διασωληνώνεται ὥστε νὰ λαμβάνει Τὸ Σῶμα καὶ Τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πεθαίνει ψυχικά. Θέλει στὸ «μετά», στὸ αἰώνιο, νὰ εἶναι μὲ τὸν Πατέρα του καὶ ὄχι νὰ εἶναι στὸ «τώρα» μὲ τοὺς κοπρῖτες τοῦ κόσμου τούτου ποὺ τοῦ ἔχουν κάνει τὸ μυαλὸ σούπα μὲ ψευδεῖς καὶ ὑποχθόνιες πληροφορίες…. Γιὰ τὸν σωματικὸ κορονοϊό νὰ πάει στὸ νοσοκομεῖο ὅταν δυσκολέψει τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ γιὰ αὐτὸν τῆς ψυχῆς του νὰ μὴ πάει;… πόσο πιὸ ἐχθρός μου θὰ γίνεις ἄραγε; Τόσο πολὺ τὸ κακὸ μοῦ θέλεις; Γιατί μοῦ κλείνεις τὸ νοσοκομεῖο τῆς ψυχῆς μου; Πόσο πιὸ ρατσιστὴς θὰ γίνεις; Μοῦ ἀποκόπτεις ἀπὸ τὸ δικαίωμά μου νὰ Ἐκκλησιάζομαι ὅσο θέλω καὶ νὰ Κοινωνῶ τὸν Χριστό μου; … μοῦ θυμίζεις τοὺς τότε ἱερεῖς ποὺ σταύρωσαν τὸν Χριστό… καὶ ἐκεῖνοι τότε ἔτσι ἐνήργησαν!!…Ὁ Ἰούδας τους ἔριξε τὰ ἀργύρια, καὶ δὲν τὰ ἄγγιξαν καθόλου, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι… βρὲ ὑποκριτὲς ἐσεῖς δὲν τοῦ τὰ δώσατε πρίν; Τώρα δὲν τὰ ἀγγίζετε; ἢ το ἄλλο… στὸ Πραιτόριο δὲν πῆγαν, γιατί δὲν ἤθελαν νὰ μιανθοῦν ἀφοῦ ἦταν ἡμέρα ἑορτῆς … Καὶ σὺ γιὰ νὰ μὴ μιανθεῖς ἀπὸ κορονοϊό κάνεις ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μέ το τότε ἱερατεῖο; Πουλᾶνε τρόμο οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐσὺ ὡς ἱερατεῖο ἀκολουθεῖς;

Ἄς βγεί τώρα ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ νὰ πεῖ: « ὡραία… ἐσὺ Κράτος μοῦ ἀπαγορεύεις νὰ Λειτουργῶ στοὺς χώρους μου, καὶ γω λοιπόν θὰ Λειτουργῶ στήν ὕπαιθρο!!… θὰ κάνω ὑπαίθριες ὅλες τὶς Ἀκολουθίες, ὅλες τὶς Θεῖες Λειτουργίες… θὰ κρατῶ ἀπόσταση 2 μέτρων στοὺς πιστούς μου καὶ θὰ καταλάβω ὅλες τὶς πλατεῖες καὶ ὅλους τοὺς μεγάλους χώρους καὶ ὅσοι θέλουν ἂς ἔλθουν!!… ὅταν θὰ κοινωνοῦν θὰ τοὺς βάλω σὲ σειρὰ μὲ ἀπόσταση 2 μέτρων ὅπως τοὺς βάζεις ἐσὺ γιὰ νὰ ψωνίζουν, θὰ τοὺς βάζω καὶ γω γιὰ νὰ Κοινωνοῦν Τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ!…
Ἄν εἶσαι Διοικῶν Ἱερατεῖο μαχητικὸ καὶ ἀγωνιστικὸ κάνε το!!! Ἐπίσημα!! Νὰ σὲ δώ καὶ νὰ σὲ θαυμάσω!!! Νὰ διαγράψω διά παντὸς ἀπὸ τὸ λογισμό μου ὅτι εἶμαστε ὅμοιο μὲ τὸ τότε ἱερατεῖο ποὺ φώναζε «Σταυρωθήτω»!!! Βγες σε πλατεῖες, πάρκιγκ, μεγάλες υπαίθριες εκτάσεις… Βάλε τοὺς ἱερεῖς σου νὰ στήσουν τραπεζάκι μὲ τὸ αντιμήνσιο καὶ νὰ Λειτουργοῦν μὲ ψάλτες σὲ ἀπόσταση μερικῶν μέτρων… χωρὶς μικρόφωνα χωρὶς τίποτα… καὶ οἱ πιστοὶ παρόντες… όρθιοι… ὑπομονετικοί!!… προσευχόμενοι… και αυτοί σε απόσταση μεταξύ τους!!!.. χωρίς ασπασμούς, εναγκαλισμούς κλπ…. ὅσα δὲν κάναμε τόσα χρόνια νὰ τὰ κάνουμε αὐτὲς τὶς μέρες…. Κάνε τὴν ὑπέρβαση… Δεῖξε τί θὰ πεῖ Χριστιανός, τί θὰ πεῖ Ὀρθοδοξία!!! Κάνε στοὺς δρόμους!! καὶ οἱ ψάλτες ἀπὸ τὰ μπαλκόνια, καὶ οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὰ μπαλκόνια τούς… καὶ μετὰ νὰ κατέβουν νὰ Κοινωνήσουν ὅσοι εἶναι ἕτοιμοι καὶ ἐξομολογημένοι!!! Τὸ κάνεις; … ὑποκλίνομαι!!! Δὲν θὰ τὸ κάνεις; … ἀδυνατῶ νὰ δῶ τὴν ἀξία μας!!!
π.A.K
http://aktines.blogspot.com/2020/03/blog-post_66.html#more