Ποῖος εὐθύνεται διὰ τὴν ἰσλαμοποίησιν τῆς Εὐρώπης;

Ἡ ραγδαία ἰσλαμοποποίηση τῆς Εὐρώπης εἶναι γεγονός. Ὅσοι μποροῦν νὰ δοῦν τὸ φαινόμενο αὐτὸ ὡς πρόβλημα σοβαρό, τοῦ ὁποίου ἄρχισαν νὰ εἶναι ὁρατὲς οἱ φοβερές του συνέπειες, ἀνησυχοῦν καὶ προβλέπουν τὸ μέλλον τῆς γηραιᾶς (καὶ δυστυχῶς ἁμαρτωλῆς) ἠπείρου νὰ εἶναι ζοφερό. Ἡ ἐπέλαση τῶν μουσουλμανικῶν στιφῶν δὲν ἔγινε τυχαῖα. Κάποιοι φρόντισαν νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ ὄνειρό τους.
Νομίζουμε ὅτι μία βαρυσήμαντη δήλωση ἑνὸς ἐξέχοντος Ἑβραίου ραββίνου δείχνει ποιοὶ ἔχουν λόγο γιὰ τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης. Σύμφωνα μὲ ἄρθρο τῆς ἑβραϊκῆς ἱστοσελίδας YNet news, ὁ γνωστὸς ραββῖνος Baruch Efrati, ἐπικεφαλῆς σχολῆς yeshiva καὶ Ραβῖνος κοινότητας στὸ οἰκισμὸ τῆς Efrat τῆς Δυτικῆς Ὄχθης, ἔκανε σχόλια σὲ ἕνα ἑβραϊκὸ δικτυακὸ τόπο ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης, τονίζοντας τὰ ἑξῆς προκλητικὰ καὶ ἀποκαλυπτικά:

«Οἱ Ἑβραῖοι πρέπει νὰ χαροῦμε, ποὺ ἡ χριστιανικὴ Εὐρώπη χάνει τὴν ταυτότητά της ὡς μία τιμωρία γιὰ ὅ,τι ἔκανε σὲ ἐμᾶς τὰ ἑκατοντάδες χρόνια, ποὺ ἤμασταν ἐξόριστοι ἐκεῖ… τώρα, ἡ Εὐρώπη χάνει τὴν ταυτότητά της ὑπὲρ ἑνὸς ἄλλου λαοῦ καὶ μίας ἄλλης θρησκείας, καὶ δὲν θὰ ὑπάρξουν καθόλου ὑπολείμματα καὶ ἐπιζῶντες ἀπὸ τὶς προσμείξεις τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἐξιλεωθοῦν γιὰ τὸ πολὺ αἷμα, ποὺ ἔχυσαν»!

Αὐτὴ εἶναι μία ἠχηρὴ ἀπάντηση σὲ ὅλους ἐκείνους, ποὺ θέλουν νὰ βλέπουν «τυχαῖες» ἀνακατατάξεις στὴ σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Ὁ ἑβραϊσμὸς χρησιμοποιεῖ τὸν «ἐχθρό» του τὸν ἰσλαμισμό, γιὰ νὰ «ξεκάνει» τὸν κοινό τους ἐχθρό, τὸν Χριστιανισμό!
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_8953.html
Ὀρθόδοξος Τύπος  ἀρ. φύλ. 1977  31 Μαΐου 2013