Διαβάστε το κείμενο του Π.Αυγουστίνου Καντιώτη  το 1976 που προέβλεψε όλα όσα θα συμβούν σημερα

Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

  ὕλη δέν εἶνε σταθερό θεμέλιο. Δικό μας θεμέλιο, πού θά μείνῃ ἄσειστο, νά γίνῃ μόνο ὁ ΚΥΡΙΟΣ.

«Μακάριος ὅς ἐλπίζει ἐπ᾿ αὐτόν»1. Μακάριος ὅποιος ἐκτελεῖ τίς θεῖες του ἐντολές. Θά εἶναι αὐτάρκης, θά εἶναι ὁ ἐν Χριστῷ πλούσιος, ὁ ὁποῖος, χρησιμοποιώντας τήν ὕλη ὡς μέσο γιά ἀνωτέρους σκοπούς τοῦ πνεύματος, θά θησαυρίζῃ θησαυρούς ἀφθάρτους καί αἰωνίους.

…Ἀφήσαμε τά χωριά δυστυχῶς καί μαζευτήκαμε στά ἀστικά κέντρα, θά ᾿ρθῃ ὅμως ἡ μέρα – κ᾿ εἶναι κοντά–, πού θά πεῑτε: Ἀνάθεμα τήν ὥρα πού φύγαμε ἀπό τά χωριά μας!… Εἶναι μιά ἁμαρτία μας αὐτή. Γίναμε ὅλοι πρωτευουσιάνοι, κι ἀφήσαμε τήν ὕπαιθρο νά ἐρημώσῃ.Μόνο τό Πάσχα τή θυμοῦνται καί βγαίνουν. Θά ᾿ρθῃ ὅμως μέρα πού αὐτό θά τό πληρώσουμε. Γιατί κάθε σπιθαμή γῆς καί κάθε πέτρα τοῦ χωριοῦ ἀξίζει περισσότερο ἀπό τήν Ἀθήνα ὁλόκληρη καί τίς ἄλλες πολιτεῖες….

Λείπει σήμερα ἡ ζῶσα πίστι. Ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοί πού πιστεύουν στό Θεό… Ἄν θέλουμε, ἀδελφοί μου, νά διασωθοῦμε καί νά ἐπιζήσουμε εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ἔθνος καί ὡς κοινωνία, πρέπει νά ἀποκτήσουμε μεγάλη πίστι, καί τότε θά διαπιστώσουμε, ὅτι «οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα»2.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπότόβιβλίο:“Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά

ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”.

Ἐκδόσεις:ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Θεσ/νικη2013

 

1Ψαλμ. 33 : 8.

2Λουκ. Α΄ : 37.