«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ

Ἀδελφοί αὐτή ἡ ζωή εἶναι καιρός γιά μετάνοια. Εἶναι λοιπόν μακάριος ὅποιος καθόλου δέν ἔπεσε στά δίχτυα τοῦ ἐχθροῦ. Ἄν πάλι κάποιος ἔτυχε νά πέσει στά δίχτυα του, ἀλλά τά ἔσχισε καί πετάχτηκε καί ἔφυγε ἀπό αὐτὀν, στή διάρκεια τῆς παρούσας ζωῆς, καί τοῦτος εἶναι γιά μένα μακάριος, γιατί ζώντας ἀκόμη μέ σῶμα κατάφερε νά ξεφύγει ἀπό τόν πόλεμο, σάν τό ψάρι πού γλυτώνει ἀπό τό δίχτυ. Τό ψάρι πού ζεῖ μέσα στό νερό, ἄν πιαστεῖ στό δίχτυ, ἀλλά τό σχίσει καί φύγει γρήγορα στόν βυθό, σώζεται· ὅταν ὅμως τό ἀνεβάσουν στή στεριά, δέν μπορεῖ νά βοηθήσει τόν ἑαυτό του.Ἔτσι καί ἐμεῖς.Ὅσο εἴμαστε σέ αὐτή τή ζωή, ἔχουμε πάρει τήν ἐξουσία καί τή δύναμη ἀπό τό Θεό νά σπάσουμε μόνοι μας τά δεσμά τῶν θελημάτων τοῦ ἐχθροῦ καί νά πετάξουμε ἀπό ἐπάνω μας τό φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν μέ τήν μετάνοια καί νά φτάσουμε σῶοι στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἄν ὅμως μᾶς προλάβει τό φοβερό πρόσταγμα τοῦ θανάτου καί βγεῖ ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, καί τό σῶμα κλειστεῖ στόν τάφο, δέν μποροῦμε πιά νά βοηθήσουμε τόν ἑαυτό μας, ὅπως ἀκριβῶς καί τό ψάρι πού τό τράβηξαν ἔξω ἀπό τό νερό καί τό ἔκλεισαν καλά στό καλάθι.

Ἀδελφέ, μήν πεῖς: «Σήμερα θά ἁμαρτήσω καί αὔριο θά μετανοήσω», γιατί δέν μπορεῖς νά εἶσαι σίγουρος.

Γιά τό αὔριο ὁ Κύριος θά φροντίσει.

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

  Εὐεργετινός τόμος α΄

Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

 Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης