Σήμερα σκέφτηκα νά σᾶς πῶ κάτι γιά τήν Παράδοση, γιά τήν Ἱερά Παράδοση, ἡ ὁποία εἶναι ὄχι μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί ὅλα ὅσα μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί ὅσα προφορικά μᾶς ἄφησαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί ὅσα ὑπάρχουνε καταγεγραμμένα ὡς Ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καί τῶν Τοπικῶν Συνόδων, καί ὅσα ἀκόμα ἔχουμε μέσα εἰς τήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, τά τυπικά τῆς λατρείας μας∙ καί ἀκόμα ὅλα αὐτά πού ἔχουμε ὡς ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα αὐτά εἶναι μέσα στήν Ἱερά Παράδοση. Οἱ αἱρετικοί, οἱ προτεστάντες κατεξοχήν, ἀπέρριψαν τελείως τήν Ἱερά Παράδοση καί διακηρύσσουν «μόνο τήν Ἁγία Γραφή, Sola Scriptura.. τίποτε ἄλλο δέν ἐμπιστευόμαστε!». Ἀλλά καί τήν Ἁγία Γραφή καί αὐτή τήν ἀλλοιώνουν καί τήν ἑρμηνεύουν ὅπως αὐτοί θέλουν! Γιατί ἡ Ἁγία Γραφή ἑρμηνεύεται μέ τήν Ἱερά Παράδοση καί εἶναι μέρος τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης. Συμπεριλαμβάνεται στήν Ἱερά Παράδοση ἡ Ἁγία Γραφή.
 
Ἐκεῖνο πού ἔχω νά πῶ εἶναι ὅτι σήμερα πολεμεῖται πάρα πολύ ἡ Ἱερά Παράδοσή μας. Μέ ποικίλους τρόπους δυστυχῶς, καί κατεξοχήν ἀπό τούς ἐπισκόπους καί ἀπό τούς ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι καινοτομοῦν καί οἰκουμενίζουν καί θέλουν τήν ἕνωση μέ τόν παπισμό πολλοί ἀπ’ αὐτούς, ἴσως καί ὅλοι, αὐτοί οἱ νεωτεριστές.. καί βλέπουμε νά ἀφαιροῦνε τούς Ἐσταυρωμένους πού εἶναι πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα, βλέπουμε νά κάνουνε κονσέρτα καί συναυλίες μέσα σέ ἐκκλησίες.. Ἐνῶ ὁ Κύριός μας ἔβγαλε ἔξω ἀπό τόν ναό ὅλους αὐτούς πού ἔκαναν ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό προσευχή∙ καί εἶπε «ὁ οἶκος τοῦ πάτρος μου εἶναι οἶκος προσευχῆς καί δέν εἶναι οἶκος ἐμπορίου» .

 
Εἰπώθηκε πρόσφατα ὅτι θά κάνουμε αὐτά πού κάνουμε -καί ἔκαναν μιά ὁλόκληρη ἑβδομάδα στήν Θεσσαλονίκη- γιά νά αὐξηθεῖ ὁ θρησκευτικός τουρισμός! Γιά νά αὐξηθοῦν δηλαδή τά χρήματα, τά ἔσοδα. Μά ἄν εἶναι δυνατόν νά κάνουμε τίς ἐκκλησίες αἴθουσες συναυλιῶν γιά νά ἔχουμε ἔσοδα στήν Ἐκκλησία, ἤ καί στόν Δῆμο, γιατί δυστυχῶς συνεργάστηκαν μέ τόν Δῆμο.
 
Βλέπουμε, ἐπίσης, νά καταπατεῖται ἡ ἱερότητα τοῦ μυστηρίου τῆς ἱεροσύνης. Πρόσφατα ἕνας ἐπίσκοπος στήν Ἀφρική χειροτόνησε μία διακόνισσα, πράγμα πού δέν ἔχει ποτέ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποτέ, ποτέ δέν ἔχει γίνει! Παλιά ὑπῆρχε ὁ θεσμός τῶν διακονισσῶν, ὄχι ὅμως μέ τήν ἔννοια τῆς χειροτονίας καί τοῦ διακονικοῦ ἀξιώματος πού ἔχει ὁ διάκονος ὁ ἄνδρας, πού εἶναι ὁ πρῶτος βαθμός τῆς ἱεροσύνης. Δέν ἔχει ἱεροσύνη ἡ γυναίκα. Ἡ γυναίκα διακονεῖ. Καί οἱ διακόνισσες πού ὑπῆρχαν στήν ἀρχαία Ἐκκλησία διακονοῦσαν σέ κάποια ἔργα πού ἤτανε δύσκολο -καί ἴσως καί κάπως ἐπικίνδυνο καί μεμπτό- νά διακονοῦν οἱ ἄνδρες, ὅπως στίς βαπτίσεις τῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖες τότε γινόντουσαν ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἦταν σέ ὤριμη ἡλικία. Ἤ ἀκόμα πήγαιναν στά σπίτια νά μεταλάβουν γυναῖκες. Λοιπόν.. ἐκεῖ διακονοῦσαν οἱ διακόνισσες καί ὄχι ὡς διάκονοι μέσα στό ἱερό καί νά κάνουν ὅλα τά τοῦ διακόνου, ὅπως διακήρυξε δυστυχῶς αὐτός ὁ ἐπίσκοπος ὁ ὁποῖος τήν χειροτόνησε καί εἶπε ὅτι «θά κάνει ὅλα τά τοῦ διακόνου».
 
Ἡ ἱεροσύνη δόθηκε μόνο στούς ἄνδρες ἀπό τόν Κύριό μας καί ὄχι στίς γυναῖκες. Ἄν ἦταν νά ἔχουν καί οἱ γυναῖκες ἱεροσύνη, ὅπως λέει ἕνας Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ πρώτη πού θά εἶχε θά ἦταν ἡ Παναγία μας. Μά ἡ Παναγία μας δέν ἔχει ἱεροσύνη. Αὐτό εἶναι διακόνημα τῶν ἀνδρῶν γιατί ὁ ἄνδρας εἰκονίζει, εἶναι εἰς τύπον τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό εἶναι στόν ἄνδρα ἡ ἱεροσύνη. Ὁ Χριστός μας εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Καί τύπος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ἱερέας, ὁ ὁποῖος καί διακονεῖ μέσα στό ἱερό θυσιαστήριο.
 
Εἶναι ἀπαράδεκτο αὐτό πού ἔγινε καί ἄν λειτουργήσει σωστά ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει αὐτόν τόν ἐπίσκοπο νά τόν καθαιρέσει. Δέν ἐπιτρέπονται τέτοιες καινοτομίες. Αὐτά τά κάνανε οἱ αἱρετικοί, τά κάνανε οἱ προτεστάντες καί οἱ παπικοί οἱ ὁποῖοι ὑπέκυψαν στό λεγόμενο φεμινιστικό κίνημα∙ πού θέλει τήν γυναίκα νά κάνει ὅ,τι κάνει καί ὁ ἄνδρας καί νά ἀποβάλλει ἐν τέλει κάθε τιμή πού ἔχει. Γιατί ἡ γυναίκα ἔχει ἄλλα διακονήματα καί ἄλλους ρόλους, καί ἄλλους ρόλους ἔχει ὁ ἄνδρας. Καί δέν πρέπει νά ἔχουν οἱ γυναῖκες κόμπλεξ κατωτερότητος. Αὐτό ὤθησε κάποιες γυναῖκες νά προχωρήσουν σ’ αὐτό τό λεγόμενο φεμινιστικό κίνημα. Ἀπό πίσω βέβαια ἤτανε τά λεφτά τῶν σιωνιστῶν τά ὁποῖα διοχετεύτηκαν σέ τέτοιες ὁμάδες, τάχατες γιά τήν ἐξίσωση τῶν γυναικῶν, ἡ ὁποία ὅμως δέν γίνεται ἔτσι.. Ἡ ἐξίσωση καί ἡ ἰσοτιμία τῶν γυναικῶν ἔχει γίνει ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο. Διοχετεύτηκαν τά χρήματα, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Ροκφέλερ, ἕνας ἀπό αὐτούς τούς σιωνιστές μεγαλοτραπεζίτες, «γιά νά ἔχουμε διπλάσια κέρδη ἀπό τήν φορολογία». Γιατί ἡ γυναίκα βγῆκε στόν δημόσιο βίο, στήν δημόσια ἐργασία καί φορολογεῖται πλέον. Ὁπότε αὐξήθηκαν κατά τό διπλάσιο οἱ εἰσπράξεις τῶν φόρων. Καί ὁ δεύτερος λόγος εἶναι γιά νά πάρουν τά παιδιά. Γιατί ὅταν ἡ γυναίκα ἐργάζεται, τά παιδιά ποῦ θά πᾶνε; Θά πᾶνε στό κράτος. Θά πᾶνε σ’ αὐτούς πού διαμορφώνουνε τήν παιδεία, καί αὐτοί εἶναι οἱ σιωνιστές, οἱ ὁποῖοι καί θά μεγαλώσουν τά παιδιά μέ τά ἰδανικά τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης τό λένε τώρα.. Αὐτοί εἶναι οἱ λόγοι πού χρηματοδότησαν οἱ μεγαλοτραπεζίτες τό φεμινιστικό κίνημα καί ὄχι γιατί ἐκτιμοῦν τίς γυναῖκες ἤ γιατί ἔχουν αὐτή τήν ἐπιθυμία νά τίς ἐξισώσουν μέ τούς ἄνδρες.
 
Δέν εἶναι, λοιπόν, ἐξίσωση τό νά μπεῖ στήν ἱεροσύνη ἡ γυναίκα, ἀλλά εἶναι ἀλλοτρίωση καί εἶναι βλασφημία στήν Παράδοσή μας. Ποτέ στήν Παράδοσή μας δέν εἴχαμε γυναῖκες ὀρθόδοξες ἱέρειες. Ἱέρειες ὑπῆρχαν τήν παλαιά ἐποχή, πρό Χριστοῦ, στούς εἰδωλολατρικούς ναούς καί εἴχανε κατεξευτιλιστεῖ οἱ γυναῖκες ὡς ἱέρειες γιατί ἔκαναν βρωμερά πράγματα, ἤ ἤτανε μάγισσες καί μάντισσες, ὅπως ἦταν αὐτή ἡ Πυθία στό μαντεῖο τῶν Δελφῶν. Καμιά σχέση, λοιπόν, δέν πρέπει νά ἔχει ἡ γυναίκα μέ τήν ἱεροσύνη γιατί ὁ Θεός δέν τήν ἔδωσε.
 
Ἐπίσης ἕνα ἄλλο πού εἴδαμε, πού χτυπάει κι αὐτό τήν Ἱερά Παράδοση, καί ὄχι μόνο αὐτό ἀλλά καί πολλά ἄλλα παρόμοια, ἤτανε αὐτό πού ἔγινε πρώτη φορά κι αὐτό στήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας -ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω-, ἕνας παπικός καρδινάλιος νά διαβάσει τό εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως σέ μία ἀρχιεπισκοπή στήν Ἀμερική! Ὁ Βοστώνης τόν ἔβαλε νά διαβάσει τό εὐαγγέλιο τῆς Ἀνάστασης. Αὐτό εἶναι ἀπαράδεκτο! Εἶναι συμπροσευχή πού ἀπαγορεύεται ἀπό τούς Ἰερούς Κανόνες, καί ὅποιος τό κάνει, ἄν εἶναι κληρικός καθαιρεῖται, καί ἄν εἶναι λαϊκός ἀφορίζεται. Ποῦ τό λέει; Τό λέει ὁ 10ος καί ὁ 11ος Ἀποστολικός Κανόνας, κανόνας δηλαδή πρό τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἁγίων Ἀποστόλων εἶναι αὐτοί οἱ Κανόνες πού ἀπαγορεύουν νά συμπροσεύχεται ὁ χριστιανός ἀκόμα καί στό σπίτι του μέ ἕναν αἱρετικό, μέ ἕναν ἀκοινώνητο! Οἱ παπικοί εἶναι ἀκοινώνητοι, δηλαδή δέν ἐπιτρέπεται νά τούς δώσουμε Θεία Κοινωνία. Πῶς λοιπόν συμπροσευχόμαστε μαζί τους; Καί ὄχι μόνο, τούς βάζουμε νά μᾶς διαβάσουν καί τό εὐαγγέλιο στό ὀρθόδοξο πλήρωμα! Νά παίξουν τόν ρόλο δηλαδή καί τοῦ ἱερέως!
 
Ὅλα αὐτά χτυποῦν τήν Ἱερά Παράδοση, νά ξέρετε, τήν ἀλλοιώνουνε. Καί ὅταν ἀλλιωθεῖ ἡ Παράδοσις ἀλλοιώνεται ἡ Ἐκκλησία, ἀλλοιώνεται ἡ θεραπεία, ἡ θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας.
 
Κι ἄν ἀλλιωθεῖ ἡ θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἑπόμενες γενιές δέν θά μποροῦν νά σωθοῦν. Ὅπως καί ἐμεῖς δέν θά μποροῦμε νά σωθοῦμε, ἄν ἀποδεχθοῦμε μιά ἀλλοτριωμένη Παράδοση. Γιατί αὐτό εἶναι μεγίστη βλασφημία στόν Χριστό μας πού μᾶς παρέδωσε τήν ὁδό. Ὁ Ἴδιος εἶναι ἡ ὁδός. Καί μᾶς παρέδωσε τήν ὁδό, τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά σωθοῦμε. Ἄν ἀλλοιώσουμε τήν Παράδοση, τήν Ἱερά Παράδοση, δέν θά ἔχουμε τήν θεραπεία, τήν θεραπευτική συνταγή τῆς σωτηρίας. Καί τί θά παραδώσουμε τότε στούς ἄλλους; Γιατί αὐτό σημαίνει παράδοση: πῆρα αὐτό ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες καί τό δίνω ἀκέραιο καί ἀνόθευτο στούς ἑπόμενους. «Μένε ἐν οἷς ἔμαθες -λέει- καί οἷς ἐπιστώθης» καί «τήν παρακαταθήκην φύλαξον» . Ἡ παρακαταθήκη εἶναι ἡ Ἱερά Παράδοσις. Ὅταν γίνεται ἡ χειροτονία εἰς πρεσβύτερον, ὅπως λέει καί ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός, ἐκεῖνος πού χειροτονεῖται πρεσβύτερος βάζει τά χέρια του τό ἕνα πάνω στό ἄλλο καί ἐκεῖ ἐπάνω τοῦ βάζει ὁ ἐπίσκοπος τόν Ἀμνό, τόν καθαγιασμένο Ἄμνο. Καί τοῦ λέει: «λάβε αὐτή τήν παρακαταθήκη καί φύλαξέ τη εἰς αἰῶνας αἰώνων». Ἡ παρακαταθήκη εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Παράδοσή μας εἶναι ἀκριβῶς ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός πρέπει νά παραδίδεται ἀκέραιος καί ἡ διδασκαλία Του ἀνόθευτη, γιατί ἡ διδασκαλία τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἀνόθευτη ἀπό γενιά σέ γενιά, ἀλλιῶς χάνεται ἡ Παράδοση καί χάνεται καί ἡ σωτηρία μας.
 
Αὐτά ἤθελα νά πῶ γιά νά τά ἔχουμε ὑπόψη μας καί νά ἀντιδροῦμε καί νά ἐνημερώνουμε καί τούς ἄλλους, ὅσοι θέλουνε νά ἐνημερωθοῦν καί ὅσοι ἀγαποῦν τήν ἁγία μας Ἐκκλησία. Γιατί ἔτσι ὅπως πᾶμε ὁ ἕνας τραβάει τό ἕνα τοῦβλο, ὁ ἄλλος τραβάει τό ἄλλο τοῦβλο καί σιγά σιγά τό οἰκοδόμημα θά πέσει, θά σωριαστεῖ. Καί ἀμφιβάλλω ἄν θά ἔχουμε σέ λίγα χρόνια ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος! Θά ψάχνουμε τήν Ἐκκλησία κάπου, ἴσως.. δέν ξέρω ποῦ.. στήν Ἀμερική, στήν Ἀφρική.. ὅπου ἀκόμα ὑπάρχουνε ἄνθρωποι πού ἀληθινά φοβοῦνται τόν Θεό, καί κληρικοί καί λαϊκοί.
 
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Θωμᾶς ἄς μᾶς φωτίζει καί ἄς μᾶς δυναμώνει τήν πίστη μας καί ἄς εἴμαστε βέβαιοι γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ὁποία ἔγινε καί ἡ ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ κατά παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, γιά νά εἶναι καί οἱ ὀλιγόπιστοι πεπεισμένοι πλήρως καί τελείως ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀφοῦ ὁ Θωμᾶς Τόν ψηλάφισε, Τόν ἀκούμπησε, ἔπιασε τά σημάδια πού ἄφησαν οἱ ἧλοι καί ἡ λόγχη στήν πλευρά τοῦ Χριστοῦ, καί ἀναφώνησε «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου» .
 
Τῷ δέ Θεῷ ἡμῶν δόξα πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης