Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 
 
«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ τρέφων με ἐκ νεότητός μου, ὁ διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρκί· πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν ἵνα πάντοτε αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύωμεν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, μεθ’ οὗ Σοι δόξα, τιμὴ καὶ κράτος, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 

 
∆όξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι, Ἅγιε, δόξα Σοι, Βασιλεῦ· ὅτι ἔδωκας ἡμῖν βρώματα εἰς εὐφροσύνην. Πλῆσον ἡμᾶς Πνεύματος ἁγίου, ἵνα εὑρεθῶμεν ἐνώπιόν Σου εὐαρεστήσαντες, μὴ αἰσχυνόμενοι, ὅτε ἀποδίδως ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ». 
 
Νεοελληνική απόδοση 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 
 
Ας είσαι ευλογημένος Εσύ ο Θεός ο Οποίος με τρέφεις εκ νεότητός μου, ο Οποίος δίδεις τροφή σε κάθε ζωντανή ύπαρξη· γέμισε, σε παρακαλούμε, με χαρά και ευφροσύνη τις καρδιές μας, ώστε έχοντας πάντοτε κάθε επάρκεια, να πλεονάζουμε σε κάθε καλό έργο δια της χάριτος του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, μετά του Οποίου σε Εσένα ανήκει η δόξα, η τιμή και η εξουσία μαζί με το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες. Γένοιτο. 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 
 
Δόξα σε Σένα, Κύριε, δόξα σε Σένα, Άγιε, δόξα σε Σένα, Βασιλεύ, διότι έδωκες σε μας τροφές προς ευφροσύνη· γέμισέ μας με Πνεύμα Άγιο, για να βρεθούμε αρεστοί ενώπιόν σου και χωρίς αισχύνη, όταν θα αποδίδεις στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του.