Δέν τιμάω τά χέρια τοῦ Παύλου    τόσο ἐπειδή ἀνέστησαν τόν χωλό στά Λύστρα, ὅσο γιατί δέθηκαν μέ δεσμά γιά τόν Χριστό. Δέν μακαρίζω τόν Παῦλο τόσο, ἐπειδή ἡρπάγη στόν παράδεισο ἤ ἐπειδή ἄκουσε ἄρρητα ρήματα, ὅσο γιατί μπῆκε στήν φυλακή γιά τόν Χριστό.  Προτιμῶ περισσότερο νά πάσχω ὑπέρ Χριστοῦ, παρά νά τιμῶμαι ἀπό Αὐτόν (μέ χαρίσματα καί ράματα).

 

 (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ΕΠΕ 20,594)