Προφητείες της Κ. Διαθήκης για τον Αντίχριστο

Πιο ξεκάθαρα, όμως, μιλάει για τον Αντίχριστο η Καινή Διαθήκη. Εδώ επί πλέον δεν μιλάει μόνο κάποιος Προφήτης θεόπνευστος μα και ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Σε κάποιο σημείο του λόγου του προς τους άπιστους Ιουδαίους λέγει: «Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του Πατρός μου και ου λαμβάνετέ με∙ εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε». (Ιωαν. Ε. 43). Μ’ αυτό θέλει να υπογραμμίσει στους Ιουδαίους, ότι, ενώ αρνήθηκαν να δεχθούν και να υποδεχθούν τον ίδιο,

που είναι ο Αληθινός Υιός του Θεού, δεν θα πράξουν το ίδιο για τον άλλον, τον πλάνο, τον Αντίχριστο, που όταν έλθει θα τον δεχτούν.

Ερμηνεύοντας τον λόγο αυτό του Χριστού και ο ιερός Χρυσόστομος λέγει, ότι ο Κύριος «τον Αντίχριστον ενταύθα αινίττεται».

Αλλά και σε άλλα χωρία της Καινής Διαθήκης γίνεται λόγος περί Αντιχρίστου και των εσχάτων ημερών. Για τον Αντίχριστο μιλάει ο Κύριος στους μαθητές του πριν από το σωτήριο πάθος του ως εξής:

«Έσται γαρ τότε θλίψις μεγάλη, οία ου γέγονεν απ’ αρχής κόσμου, έως του νυν, ουδ’ ου μη γένηται. Και ει μη εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι, ουκ αν εσώθη πάσα σαρξ, διά δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ημέραι εκείναι. Τότε εάν τις υμίν ειπή, ιδού ώδε ο Χριστός ή ώδε, μη πιστεύσητε∙ εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείρηκα υμίν. Εάν ουν είπωσιν υμίν, ιδού εν τη ερήμω εστί, μη εξέλθητε, ιδού εν τοις ταμείοις, μη πιστεύσητε» (Ματθ. ΚΔ΄, 21-26). Και πιο κάτω:

«Ευθέως μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του Ουρανού και αι δυνάμεις των Ουρανών σαλευθήσονται» (Ματθ. ΚΔ΄ 29).

Ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσ/κείς επιστολή του μεταξύ άλλων γράφει, ότι ο Αντίχριστος θα είναι «ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως θεόν καθίσαι αποδεικνύντα εαυτόν, ότι εστί θεός». Ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Απόστολος περί του «Αντιχρίστου ενταύθα διαλέγεται και μεγάλα αποκαλύπτει μυστήρια».

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επίσης ομιλεί στις επιστολές του περί του Αντιχρίστου λέγοντας:

«Παιδία εσχάτη ώρα εστί και καθώς ηκούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται…» (Α’ Ιωάν. Β΄ 18).

Περί αυτού γράφει επανειλημμένως στην Αποκάλυψη. «Και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχοντα κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά… και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην» (Αποκ. ΙΓ΄ 1-2).

«Και εδόθη αυτώ στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίαν∙ και εδόθη αυτώ εξουσία πόλεμον ποιήσαι μήνας τεσσαράκοντα δύο» (Αποκ. ΙΓ΄ 5).

«Και εδόθη αυτώ πόλεμον ποιήσαι μετά των αγίων και νικήσαι αυτούς, και εδόθη αυτώ εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαόν και γλώσσαν και Έθνος. Και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ων ου γέγραπται το όνομα εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου» (Αποκ. ΙΓ΄ 7-8).

Εκτός αυτών η Αποκάλυψη έχει πολλά χωρία, στα οποία προφητεύεται ο ερχομός, η δράση και η πανωλεθρία του Αντιχρίστου στο τέλος.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 38-40)

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/11/blog-post_59.html#more