Ἡ ποινική καταδίκη ἑνός Πεντηκοστιανοῦ ἡγέτου
Ἡ περίπτωσις τοῦ David (Paul) Yonggi Cho
 
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
       Ὁ Νοτιοκορεάτης καί πρώην Βουδιστής γνωστός ὡς David Yonggi Cho (γεν.1936) [παλαιότερα ὀνομάζονταν Paul Yonggi Cho] εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς μεγαλύτερης Πεντηκοστιανικῆς κοινότητας στό κόσμο, πού περιλαμβάνει περίπου 800.000 μέλη καί εἶναι γνωστή μέ τήν ὀνομασία «Yoido Full Gospel Church». Πρίν ἱδρύσει τή δική του κίνηση εἶχε ἐνταχθεῖ στήν Πεντηκοστιανική κίνηση «Σύναξη τοῦ Θεοῦ» στό Νοτιοκορεατικό τμῆμα τῆς ὁποίας, τή δεκαετία τοῦ 1960, εἶχε ὑπάρξει καί γενικός ὑπεύθυνος.
Ὁ τρόπος ἐργασίας του, ἡ χρήση ὅλων τῶν σύγχρονων τεχνολογικῶν μέσων γιά τήν προβολή καί διάδοση τῶν δοξασιῶν του, ἡ κατασκευή τό 1973 Πεντηκοστιανικοῦ ναοῦ 10.000 θέσεων, πού τή δεκαετία τοῦ 1980 ἐπεκτάθηκε γιά νά χώρεσει 25.000 θέσεις μέ ἐπιπλέον βοηθητικά κτίρια, ἡ δημιουργία στήν Εὐρώπη καί τίς Η.Π.Α. ἱεραποστολικῶν πυρήνων τῆς κίνησής του κ.ἄ., ὁδήγησαν τό παγκόσμιο Πεντηκοστιανικό κίνημα νά ἀναφέρεται μέ θαυμασμό στό πρόσωπό του καί νά ἀποτελεῖ πρότυπο γιά πολλούς Πεντηκοστιανούς πάστορες.
        Ὁ David Yonggi Cho τό Φεβρουάριο τοῦ 2014, καταδικάστηκε ἀπό τή δικαιοσύνη τῆς πατρίδας του σέ τριετῆ φυλάκιση καί χρηματικό πρόστιμο γιά δύο ποινικά ἀδικήματα. Ποιά εἶναι αὐτά; Γιά κατάχρηση χρημάτων τῆς κοινότητάς του καί φοροδιαφυγή (Βλ. EZW- Materialdienst 5/2014, σσ.186-187 ). Ἐπιπλέον γιά τό οἰκονομικό σκάνδαλο τῆς κατάχρησης τῶν χρημάτων, καταδικάστηκε, ἐπίσης, σέ τριετῆ φυλάκιση καί ὁ γιός του Cho Hee-jun ὡς συνεργός στό οἰκονομικό σκάνδαλο καί ἀποδέκτης χρη- μάτων, πού προορίζονταν γιά τήν κοινότητα.
      Θεωροῦμε βασικό ἐν προκειμένῳ νά ἐπισημάνουμε ὅτι πρίν ἀπό αὐτό τό ἐξόχως ἀρνητικό γεγονός γιά τό πρόσωπο τοῦ David Yonggi Cho ὑπῆρξε καί βάσιμη ἐνδοπεντηκοστιανική κριτική ἐναντίον του γιατί μεταξύ τῶν ἄλλων:
α) ὀργάνωσε τήν «Ἐκκλησία» του ὡς ἑταιρεία μέ τμήματα πωλήσεων, marketing, ἐκδόσεων, κ.ἄ.
β) γιά τό ὅτι ὑπῆρξε ἐκδότης καί πολιτικῆς ἐφημερίδας,
γ) γιά τό ὅτι συνδυάζει στίς θεολογικές θέσεις του, πρακτικές θετικῆς σκέψης (Βλ. P. Zimmerling, Charismatische Bewe- gungen, 2009,σ.181. Πρβλ. EZW-Texte. 215/2011,σ. 94), τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Εὐημερίας, ἀλλά καί Νοτιο κορεατικοῦ Σαμανισμοῦ! (Πρβλ.U. Dehn, Religionen in Ostasien und christliche Begegnungen, 2006, σ. 100-111).
Μεταξύ τῶν τρόπων συλλογῆς χρημάτων ὁ David Yonggi Cho εἶχε ἐπινοήσει τό σύστημα τῶν τριῶν φακέλλων διαφορετικῶν χρωμάτων. Στό ὑπόγειο τοῦ κτιριακοῦ μεγαθήριου πού ἔχει κτίσει ὡς ναό ὑπάρχουν θυρίδες μέ τά ὀνόματα μελῶν τῆς αἵρεσης. Κάθε θυρίδα ἔχει τρεῖς φακέλλους. Στόν μπέζ φάκελλο τοποθετοῦνται οἱ χρηματικές προσφορές γιά τόν Κύριο, στόν μπλέ φάκελλο οἱ προσφορές γιά τήν ἱεραποστολή, καί στόν κόκ- κινο φάκελλο προσφορὲς γιά τή συντήρηση τῶν κτιρίων.
Γιά τό πρόσωπο τοῦ David Yonggi Cho θαυμασμός καί ἐπαινετικές ἀναφορές ὑπῆρξαν στό παρελθόν, καί στόν ἑλληνικό χῶρο. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε :
i) Τή μετ’ ἐπαίνων συστηματική παρουσία τοῦ ἔργου του στήν ἐφημερίδα « Ἡ Χριστιανική Ἀλήθεια » (Δεκέμβριος 1998) τό δημοσιογραφικό ὄργανο καί ἰδιοκτησία τῆς Ἀδελφότητας Ἐκκλησιῶν Πεντηκοστῆς Ἑλλάδας.
ii) Στήν Πεντηκοστιανική ἐφημερίδα «Πνευματικά Νέα» ( Μάρτιος- Ἀπρίλιος 1983).
iii) Στήν ἐφημερίδα «Χριστιανισμός» (Σεπτέμβριος 1991), δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς Ἐλευθέρας Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Πεντηκοστῆς πού, ἐνῶ ἀναφέρεται ὅτι ὁ David Yonggi Cho παρερμηνεύει τό ἁγιογραφικόἐδάφιο Α΄. Κορ. 7, 15, λόγω κακῆς ἀγγλικῆς μετάφρασης πού χρησιμοποιεῖ, ταυτοχρόνως, χαρακτηρίζεται ὅτι εἶναι « ἕνας πολύ καλός ἀδελφός καί ποιμένας ».
      Στόν ἑλληνικό Διαμαρτυρόμενο χῶρο ὑπάρχει καί μία τιμητική ἐξαίρεση. Προέρχεται ἀπό τήν Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία. Ἐκεῖ πού οἱ Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί προβάλλουν τόν David Yonggi Cho, ἀγνοώντας (;), ἀποσιωπώντας (;) τά ἐξόχως μεμπτά, μελανά καί κακόδοξα σημεῖα τῶν δοξασιῶν του καί τήν σχετική βάσιμη ἐνδοπεντηκοστιανική κριτική, ἡ Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία στό ἐπίσημο δημοσιογραφικό ὄργανό της, τό περιοδικό «Ἀστήρ τῆς Ἀνατολῆς» (Σεπτέμβριος 2000), συναριθμεῖ τό πρόσωπο τοῦ David Yonggi Cho σέ μία ὁμάδα προσώπων (περιλαμβάνονται καί ἄλλοι Πεντηκοστιανοί) σέ σχετικό ἄρθρο πού ἐπιγράφεται «Πλάνοι μέ τήν ταυτότητα τοῦ Εὐαγγελικοῦ», ἀσκώντας του παραλλήλως τήν πρέπουσα κριτική.
       Τό δικό μας τελικό σχόλιο. Βεβαίως δέν χαιρόμαστε γιά τήν ποινική περιπέτεια τοῦ ἀνθρώπου. Λυπούμαστε. Πρέπει ὅμως νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι γιά μία ἀκόμη φορά ὁ προβαλλόμενος ὡς θησαυρός στό διεθνῆ Πεντηκοστιανικό χῶρο ἀποδείχθηκε ἄν θρακας

Ορθόδοξος Τύπος,5/12/2014

http://aktines.blogspot.gr/2014/12/david-paul-yonggi-cho.html#more