Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἀπαραίτητα καί σωτήρια τά ἀναθέματα σήμερα  Μία βλαπτικὴ συνήθεια

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
 
ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ἄνθρωποι ἀρέσκονται νά παρακολουθοῦν καί νά κρίνουν τή ζωή τῶν ἄλλων. Εὔκολα βγάζουν συµπεράσµατα καί διασύρουν πρόσωπα, τά ὁποῖα πολλές φορές ἀδίκως κατακρίνονται. Πρόκειται γιά σοβαρότατο θέµα, πού δέν ἐλέγχεται εὔκολα, ἀφοῦ ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά λέει ὅ,τι θέλει. Τό πρόβληµα µεγαλώνει, ὅταν ἡ ζωή κάποιου ἀνθρώπου γίνεται θέµα στίς ἐφηµερίδες καί τίς τηλεοπτικές ἐκποµπές. Προκαλεῖται µεγάλος θόρυβος καί γενικός σκανδαλισµός.
Κάτι παρόµοιο συµβαίνει καί µεταξύ τῶν χριστιανῶν, χωρίς τήν παρέµβαση ὅµως τῶν µέσων ἐνηµέρωσης.Εἶναι πολλοί πού παρακολουθοῦν τή ζωή καί τή συµπεριφορά τῶν ἀδελφῶν τους καί κρίνουν ἀνάλογα. Ἡ περιέργειά τους προχωρεῖ καί στίς λεπτοµέρειες τῆς καθηµερινότητας τῶν ἄλλων. Στή συνέχεια µεταφέρουν τίς πληροφορίες τους παντοῦ, µέ τό πρόσχηµα ὅτι ἐνδιαφέρονται γιά τούς ἀδελφούς καί θέλουν νά βοηθήσουν ἀνάλογα, γιά νά διορθωθεῖ ἡ ζωή τους.
Ἡ τακτική τους αὐτή εἶναι κατακριτέα. ∆είχνει ἔλλειψη ἀγάπης πρός τούς ἀδελφούς. Κανένας δέν µπορεῖ νά ἐπαινέσει τούς περίεργους κουτσοµπόληδες, οἱ ὁποῖοι µέ τά ὅσα διαδίδουν δηµιουργοῦν µεγάλα προβλήµατα στόν περίγυρό τους. Οὔτε καί νά τούς ἐµποδίσει. Ὡστόσο µποροῦµε νά τούς ἀποφεύγουµε καί νά τούς θεωροῦµε ἐπικίνδυνους, ἀφοῦ µέ τά ὅσα µεταφέρουν µᾶς δίνουν ἀφορµές, γιά νά συκοφαντήσουµε κάποιους ἀδελφούς, νά κατακρίνουµε ἄλλους καί γενικά νά πέσουµε σέ βαριά ἁµαρτήµατα.
Ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος ἔλεγε ὅτι «ἡ ἐξέταση τῶν ξένων σφαλµάτων εἶναι πηγή κάθε ἁµαρτίας, ἐνῶ ἡ ἔρευνα τοῦ ἑαυτοῦ µας θά ἀποβεῖ πολύ ὠφέλιµη, γιατί γεννᾶ τήν ταπείνωση καί τό φόβο τοῦ Θεοῦ». Συνήθως οἱ ἄνθρωποι µεγαλώνουν τά ἀσήµαντα γεγονότα τῆς ζωῆς τῶν ἄλλων. ∆ίνουν σηµασία στούς ἐπιπόλαιους λόγους τους καί ὅταν διηγοῦνται εἶναι ὑπερβολικοί. Ἡ ἀνευθυνότητα εἶναι τό κύριο χαρακτηριστικό τους. ∆ιαδίδουν κάτι ὡς σοβαρό καί ἀνησυχητικό, ἐνῶ εἶναι ἐπουσιῶδες καί ἀνάξιο προσοχῆς. Γενικά οἱ πληροφορίες τους ἐπηρεάζουν τούς καλοπροαίρεστους καί ἀνυποψίαστους καί ἀλλάζουν τά συναισθήµατά τους. Πιστεύουν στά ὅσα ἀκοῦν καί χωρίς νά τό συνειδητοποιοῦν χάνουν τήν εἰκόνα πού εἶχαν γιά κάποιον καί ἡ συµπεριφορά τους µεταβάλλεται. Χωρίς νά µποροῦν νά δώσουν ἐξηγήσεις καί οἱ ἴδιοι βλέπουν πολλούς ἀδελφούς ὡς ἀπρόσεκτους στή ζωή τους, µέ ἠθικά παραπτώµατα καί προκλητικές ἐκδηλώσεις, ἐνῶ µέχρι χθές τούς εἶχαν σέ ὑπόληψη καί ἐπικοινωνοῦσαν µέ ἀµοιβαῖο σεβασµό. Ὁ ἅγιος Θεοφάνης, ὅπως προανέφερα, συνιστᾶ τήν ἔρευνα τοῦ ἑαυτοῦ µας καί ὄχι τήν ἔρευνα τῆς ζωῆς τῶν ἄλλων. Καί αὐτό πρέπει νά γίνει πνευµατικός κανόνας σέ ὅλους τούς χριστιανούς. Κάτι πού οἱ περισσότεροι ἔχουν ξεχάσει.


Ορθόδοξος Τύπος,13/05/2016

http://aktines.blogspot.gr/2016/05/blog-post_63.html#more