Τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας

 Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
 
  ΣΥΧΝΑ μᾶς ἀπογοητεύουν οἱ μεγαλόσχημοι κληρικοί μέ τίς πρωτοβουλίες καί δραστηριότητές τους προκειμένου νά ἐνισχυθεῖ τό φιλανθρωπικό ἔργο, πού ἐπιτελοῦν καί εἰδικότερα τά συσσίτια πρός τούς φτωχούς καί ἀναξιοπαθοῦντες λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.   Ἀναφέρομαι στήν ἀπερίσκεπτη ἀποδοχή τῆς τακτικῆς «ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα», ἡ ὁποία εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπό ἠθικῆς πλευρᾶς. Καί ὅμως βλέπουμε τόν ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο νά ἀποδέχεται χρηματικά ποσά, πού προέρχονται ἀπό μουσικές κυρίως ἐκδηλώσεις μέ πρωταγωνιστές καλλιτέχνες, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τήν πίστη στό Θεό καί τήν ἠθική, εἶναι διαβόητοι καί ἔχουν προκλητικό καί σκανδαλώδη τρόπο ζωῆς. Αὐτοί λοιπόν οἱ ἄνθρωποι, ξαφνικά καί ἀπροσδόκητα, θυμοῦνται τούς φτωχούς καί θέλουν νά βοηθήσουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας γιά δική τους προβολή καί μόνο.
   Οἱ προσφορές αὐτές δέν πρέπει νά γίνονται δεκτές, γιατί ὁ σκοπός δέν ἁγιάζει τά μέσα. Χρειάζεται προσοχή στίς προσφορές τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων. Πρέπει νά ἐξετάζονται οἱ προθέσεις τους, ἀλλά καί ὁ τρόπος ἀπόκτησης τῶν προσφερομένων ἀγαθῶν.Εἶναι προτιμότερο νά δίνονται λιγότερα πιάτα φαγητοῦ, μέ καθαρές προσφορές, παρά νά γίνεται δεκτή κάθε προσφορά προκειμένου νά αὐξηθοῦν τά πιάτα.
   Τήν ἴδια τακτική τηροῦν καί οἱ ἱερεῖς ,οἱ ὁποῖοι στό ὄνομα τῶν συσσιτίων ἔχουν αὐξήσει τό τιμολόγιο τῶν ἱερῶν τελετῶν. Ὑπάρχει πιά μιά ἄτυπη ἐμπορική συναλλαγή. Πρέπει νά αὐξηθοῦν τά ἔσοδα τῶν ναῶν – φυσικά καί τῶν ἐφημερίων – γιά νά μποροῦν νά ἀνταποκρίνονται στίς ἀνάγκες τῶν φτωχῶν. Παράλληλα ἐπιδιώκεται καί ἡ προβολή τοῦ ἔργου, γιά νά παρακινηθοῦν καί ἄλλοι, γιά νά προσφέρουν ὑπηρεσίες καί χρήματα.
    Μερικές φορές οἱ κληρικοί γίνονται καί ἐνοχλητικοί μέ τό νά ζητοῦν συνεχῶς χρήματα καί τρόφιμα ἀπό τούς ἐκκλησιαζόμενους. Ἡ περιφορά τῶν δίσκων μέσα στούς ναούς εἶναι συνεχής, παρόλο πού ἔχει καταργηθεῖ μέ συνοδική ἀπόφαση ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες. Τό κοινωνικό ἔργο, δυστυχῶς, ἔχει φέρει σέ δεύτερη μοῖρα τό πνευματικό. Οἱ κληρικοί μιλοῦν συνεχῶς γιά προσφορές καί διανομές τροφίμων! Τό δευτερεῦον ἔργο ἔγινε κύριο.
    Μακάρι σύντομα οἱ μητροπολίτες καί οἱ κληρικοί νά ἐπιδείξουν ἀνάλογο ζῆλο καί γιά τό ποιμαντικό ἔργο, τό ὁποῖο προϋποθέτει ἐνάρετο βίο, πειστικό κήρυγμα καί ἀφιλοχρηματία. Μόνο ἔτσι θά πεισθοῦν οἱ ἄνθρωποι νά ἀκολουθήσουν τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Τά συσσίτια καλύπτουν βασικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, δέν τούς πείθουν ὅμως νά τηρήσουν τίς ἐντολές καί νά ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς.

Ορθόδοξος Τύπος,19/12/2014

 http://aktines.blogspot.gr/2014/12/blog-post_573.html#more