ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Η αφορμή για αυτή την ανάρτηση εδώ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 238*
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Εδέχθην το γράμμα της ευλαβείας σας, αλλά δεν έμαθα από αυτό τίποτε νεότερον από όσα ήδη εγνώριζα. Διότι εις όλην την γειτονίαν έφθασεν η φήμη που διέδωσε την αισχύνην του καταπεσόντος μέλους σας, ο όποιος από επιθυμίαν της κενής δόξης έφερεν επάνω του ατιμίαν και ευρέθη τους μεν μισθούς διά την πίστιν να έχη χάσει εξ αιτίας της φιλαυτίας, την δε θλιβεράν δοξούλαν, χάριν της επιθυμίας τής οποίας επωλήθη εις την ασέβειαν, να μη έχη εξ αιτίας του δικαίου μίσους των φοβουμένων τον Κύριον. Άλλ’ εκείνος μεν μέ την σημερινήν του στάσιν έδωσε σαφέστατον δείγμα όλου του βίου του, δείγμα δηλαδή του ότι ποτέ δεν έζη μέ ελπίδα των υποκειμένων δι’ ήμας επαγγελιών από τον Κύριον, αλλά τόσον τας περί των ανθρωπίνων ασχολίας του όσον και τους λόγους της πίστεως και την ευσεβοφάνειαν, όλα τα έχρησιμοποιούσε πρός εξαπάτησίν των συναντώντων αυτόν.
Σας δε διατί θλίβει το συμβάν; Διατί έχετε γίνει χειρότεροι εαυτών διά τούτο; Έλειψεν ένας από το πλήρωμα σας· εάν δε επήγαν μαζί του και ένας ή δύο ακόμη, αυτοί είναι ελεεινοί λόγω της πτώσεως των, ενώ το ιδικόν σας σώμα είναι με την χάριν του Θεού ολόκληρόν διότι και το άχρειωμένον απεσπάσθη και το απομείναν δεν κολοβώθη. Εάν δε σας στενόχωρη το γεγονός ότι έξεδιώχθητε από τους τοίχους αλλά θα κατασκηνώσετε υπό την σκέπην του Θεού του ουρανού, καί μαζί σας ήλθεν ο άγγελος επόπτης της Εκκλησίας.Διά τούτο αυτοί καθημερινώς κάθονται εις αδειανούς ναούς και παρασκευάζουν βαρύ κρίμα δι’ εαυτούς από τον διασκορπισμόν του λαού. Εάν δε ή περιπέτεια προκαλή και κάποιον κόπον, έχω πεποίθησιν εις τον Κύριον ότι τούτο δεν θα αποβή ανωφελές δια σας. Ώστε εις όσον περισσοτέρους πειρασμούς υποβάλλεσθε, τόσον πολυτελέστερον μισθόν αναμένετε από τον δίκαιον κριτήν. Ούτε να δυσφορήτε λοιπόν διά τα παρόντα ούτε να απελπίζεσθε. Έπειτα από ολίγον, παρά πολύ ολίγον, θα έλθη πρός σας ο υπερασπιστής σας, δεν θα βραδύνη.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 238*
ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΑΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣ
Ἐδεξάμην τὰ γράμματα τῆς εὐλαβείας ὑμῶν, καὶ οὐδὲν ἔσχον καινότερον τῶν ἐγνωσμένων ἤδη παρ’ αὐτῶν διδαχθῆναι. Καὶ γὰρ ἔφθασεν ἡ φήμη εἰς πᾶσαν τὴν περιοικίδα, τοῦ παρ’ ὑμῖν καταπεσόντος τὴν αἰσχύνην περιαγγέλλουσα, ὃς ἐπιθυμίᾳ δόξης κενῆς τὴν αἰσχίστην ἑαυτῷ συνήγαγεν ἀτιμίαν καὶ εὑρέθη τῶν μὲν ἐπὶ τῇ πίστει μισθῶν διὰ τὴν φιλαυτίαν ἐκπεσών, αὐτὸ δὲ τὸ δύστηνον δοξάριον, οὗ ἐπιθυμήσας ἐπράθη τῇ ἀσεβείᾳ, οὐκ ἔχων διὰ τὸ δίκαιον μῖσος τῶν φοβουμένων τὸν Κύριον. Ἀλλὰ ἐκεῖνος μὲν τοῦ παντὸς ἑαυτοῦ βίου ἐναργέστατον ἐξήνεγκε δεῖγμα ἐκ τῆς νῦν προαιρέσεως, ὅτι οὐδέποτε ἔζη ἐπ’ ἐλπίδι τῶν ἀποκειμένων ἡμῖν ἐπαγγελιῶν παρὰ τοῦ Κυρίου· ἀλλὰ εἴ τι αὐτῷ ἐπραγματεύετο τῶν ἀνθρωπίνων καὶ ῥήματα πίστεως καὶ πλάσμα εὐλαβείας, πάντα πρὸς τὴν τῶν ἐντυγχανόντων ἀπάτην ἐπετηδεύετο.
Ὑμᾶς δὲ τί καταπονεῖ τὸ συμβάν; Τί χείρους ἑαυτῶν γεγόνατε παρὰ τοῦτο; Ἔλειψεν εἷς ἐκ τοῦ πληρώματος ὑμῶν· εἰ δὲ καὶ συναπῆλθέ που ἄλλος εἷς ἢ δεύτερος, ἐλεεινοὶ τοῦ πτώματος οὗτοι, ὑμῶν δὲ τὸ σῶμα ὁλόκληρόν ἐστι τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι. Καὶ γὰρ καὶ τὸ ἀχρειωθὲν ἀπερρύη καὶ οὐκ ἐκολοβώθη τὸ μένον. Εἰ δὲ ἀνιᾷ ὑμᾶς ὅτι τῶν τοίχων ἐξεβλήθητε, ἀλλ’ ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεσθε καὶ ὁ ἄγγελος ὁ τῆς Ἐκκλησίας ἔφορος συναπῆλθεν ὑμῖν. Ὥστε κενοῖς τοῖς οἴκοις ἐγκατακλίνονται καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ἐκ τῆς διασπορᾶς τοῦ λαοῦ βαρὺ ἑαυτοῖς τὸ κρίμα κατασκευάζοντες. Εἰ δέ τις καὶ κόπος ἐστὶν ἐν τῷ πράγματι, πέπεισμαι τῷ Κυρίῳ μὴ εἰς κενὸν ὑμῖν ἀποβήσεσθαι τοῦτο. Ὥστε ὅσῳ ἂν ἐν πλείοσι πειρατηρίοις γένησθε, τοσούτῳ πολυτελέστερον τὸν παρὰ τοῦ δικαίου Κριτοῦ μισθὸν ἀναμένετε. Μήτε οὖν δυσφορεῖτε τοῖς παροῦσι μήτε ἀποκάμνετε τῇ ἐλπίδι. Ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ἥξει πρὸς ὑμᾶς ὁ ἀντιλαμβανόμενος ὑμῶν καὶ οὐ χρονιεῖ.
* Επιστολή 238. Εγράφη το 375, όταν ο Ευστάθιος Σεβαστείας με την βοήθειαν του βικαρίου Πόντου Δημοσθένους εγκατέστησεν επισκόπον στη Νικόπολιν τον Φρόντωνα. Ο Φρόντων κατέλαβε τους ναούς και οι Ορθόδοξοι, το μέγα πλήθος, ήσαν αναγκασμένοι να τελούν την λατρείαν είς στην ύπαιθρον. Ο Βασίλειος τους παρηγορεί
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ 3ος
ΕΠΕ σελ.218-221
https://wra9.blogspot.com/2020/10/blog-post_27.html