Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

Ἄν λοιπόν θέλεις, παιδί μου, νά ἀποκτήσεις δικό σου λύχνο φωτός νοητοῦ καί πνευματικῆς γνώσεως μέσα σου, γιά νά μπορέσεις ἀνεμπόδιστα νά περπατήσεις μέσα στό βαθύτατο σκοτάδι αὐτοῦ τοῦ αἰώνα καί ἄν θέλεις νά καθοδηγοῦνται τά βήματά σου ἀπό τόν Κύριο, μέ σκοπό νά θελήσεις σφόδρα τό δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου κατά τόν προφήτη (Ψαλμ. 36:23), δηλαδή νά θελήσεις νά ζεῖς μέσα στή φλογερή πίστη πρός τίς τελειότερες εὐαγγελικές ἐντολές καί νά συμμετέχεις στά πάθη τοῦ Κυρίου μέ ἱερή ἐπιθυμία καί προσευχή, ἐγώ σοῦ ὑποδεικνύω μιά θαυμαστή μέθοδο καί πνευματική ἐπινόηση. Ἡ μέθοδος αὐτή δέν χρειάζεται σωματικό κόπο ἤ ἀγώνα, ἀλλά χρειάζεται πόνο ψυχικό καί γνώση τοῦ νοῦ καί διάνοια προσεκτική πού βοηθεῖται ἀπό τό φόβο καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.Μέ τόν τρόπο αὐτό θά μπορέσεις εὔκολα νά τρέψεις σέ φυγή τό στρατόπεδο τῶν ἐχθρῶν, κατά τό μακάριο Δαβίδ, ὁ ὁποῖος σκότωσε ἕνα γίγαντα ἀλλόφυλο μέ τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη του στό Θεό (Α΄ Βασ.17:45)καί ἔτσι τίς μυριάδες τῶν ἐχθρῶν ἔτρεψε σέ φυγή εὔκολα μαζί μέ τό λαό.

«ὅτι οἱ εὐλογοῦντεςαὐτόν κληρονομήσουσι γῆν,
οἱ δέ καταρώμενοι αὐτόν ἐξολοθρευθήσονται
παρά Κυρίου τά διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται,
καί τήν ὁδόν αὐτοῦ θελήσει σφόδρα·»
(Ψαλμ. 36:22-23)

Στή δική μας περίπτωση ὑπάρχουν τρεῖς δυνατοί καί ἰσχυροί γίγαντες, πάνω στούς ὁποίους στηρίζεται ὅλη ἡ ἐχθρική δύναμη τοῦ νοητοῦ Ὀλοφέρνη (τοῦ διαβόλου) (Ἰουδίθ 2:4 αὐτοί ὅταν πέσουν κάτω καί νεκρωθοῦν, εὔκολα θά ἐξασθενήσει ὅλη ἡ δύναμη τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Αὐτοί οἱ τρεῖς γίγαντες εἶναι ἡ ἄγνοια, μητέρα ὅλων τῶν κακῶν,λησμοσύνη, ἀδελφή, βοηθός καί συνεργάτης τῆς ἄγνοιας, καί ἡ ραθυμία, ἡ ὁποία ὑφαίνει τό σκοτεινό καί μαῦρο σύννεφο γιά ἔνδυμα καί σκέπασμα τῆς ψυχῆς καί ἡ ὁποία στηρίζει καί δυναμώνει τίς ἄλλες δύο καί τούς δίνει ὕπαρξη καί φυτεύει στήν ἀμελέστατη ψυχή τήν κακία καί τή στερεώνει. Ἀπό τήν ραθυμία, τή λησμοσύνη καί τήν ἄγνοια δυναμώνουν τά ὑποστυλώματα τῶν λοιπῶν παθῶν καί μεγαλώνουν.
Γιατί μέ τό νά εἶναι οἱ τρεῖς κακίες βοηθοί ἡ μία στήν ἄλλη, ἀποδεικνύονται ἰσχυρές δυνάμεις καί δυνατοί ἄρχοντες τοῦ πονηροῦ διαβόλου, μέσω τῶν ὁποίων ὁ στρατός τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἐπιστρέφει καί ὑποστηρίζεται καί μπορεῖ νά ἐκτελεῖ τίς πονηρές βουλές του, καί χωρίς αὐτές ὅσα εἴπαμε πρίν δέν μποροῦν νά ὑπάρξουν.

«μηδέν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντί τῇ προσευχῇ
καί τῇ δεήσει μετά εὐχαριστίας τά αἰτήματα
ὑμῶν γνωριζέσθω προς τόν Θεόν»
(Φιλπ. 4:6)

Ἄν λοιπόν θέλεις νά νικήσεις τά πάθη πού ἀναφέραμε πρίν καί νά κατατροπώσεις μέ εὐκολία τό στρατό τῶν νοητῶν ἀλλοφύλων, ἀφοῦ συμμαζευτεῖς στόν ἑαυτό σου μέ τήν προσευχή καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί ἀφοῦ βυθιστεῖς στά βάθη τῆς καρδιᾶς σου, ξετρύπωσε τούς τρεῖς αὐτούς δυνατούς γίγαντες τοῦ διαβόλου, τή λησμοσύνη, τή ραθυμία καί τήν ἄγνοια, πού εἶναι ὑποστυλώματα τῶν δαιμόνων, μέσω τῶν ὁποίων ἐπιστρέφουν καί τά λοιπά πάθη τῆς κακίας καί ἐνεργοῦν καί ζοῦν καί δυναμώνουν μέσα στίς ψυχές τῶν ἀμαθῶν καί φιλήδονων. Καί μέ πολλή προσοχή καί ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ καί μέ τή θεία  βοήθεια,καί ἀφοῦ βρεῖς αὐτές τίς μεγάλες κακίες πού οἱ ἄλλοι τίς ἀγνοοῦν καί οὔτε φαντάζονται ὅτι ὑπάρχουν, αὐτές πού εἵναι πιό καταστρεπτικές ἀπό ὅλα τά ἄλλα κακά, πολέμησέ τις μέ τά ὅπλα τῆς δικαιοσύνης πού εἶναι ἀντίθετα σ᾿ αὐτές. 

Τή λησμοσύνη πολέμησέ την μέ τήν ἀγαθή μνήμη πού εἶναι αἰτία ὅλων τῶν καλῶν· 

τήν  ἄγνοια πολέμησέ την μέ τή φωτισμένη γνώση, μέ τήν ὁποία ἡ ψυχή ξαναξυπνάει καί διώχνει ἀπό πάνω της τό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας·
τήν ραθυμία πολέμησέ την μέ τήν προθυμία πού εἶναι ὅπλο ἄριστο νά βάλει σέ τάξη καί νά σπρώξει τήν ψυχή πρός τή σωτηρία.

«Τό λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστίν ἀληθῇ, ὅσα σεμνά,
ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῇ, ὄσα εὔφημα,
εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·
ἅ καί ἐμάθατε καί παρελάβατε καί ἠκούσατε
καί εἴδετε ἐν ἐμοί,ταῦτα πράσσετε·
καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν»
( Φιλπ. 4:8-9)

Ἀφοῦ ντυθεῖς αὐτά τά ὄπλα τῆς ἀρετῆς, μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ κάθε εἴδους προσευχή καί δέηση, μέ γενναιότητα καί ἀνδρεία, θά κατανικήσεις τούς τρεῖς γίγαντες πού ἀναφέραμε τῶν ἐχθρῶν δαιμόνων.
Μέ τήν ἄριστη μνήμη τοῦ Θεοῦ σκεπτόμενος πάντοτε ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα εἶναι σεμνά καί σεβαστά, ὅσα εἶναι σύμφωνα μέ τό δίκαιο, ὅσα εἶναι ἁγνά, ὅσα ἔχουν καλή φήμη, καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρετή καί ὁποιοδήποτε ἔργο πού εἶναι ἄξιο ἐπαίνου
( Φιλπ. 4:8) θά νικήσεις τήν παγκάκιστη λησμοσύνη καί θά τή διώξεις μακριά σου.
Μέ τή φωτισμένη καί οὐράνια γνώση θά ἐξαφανίσεις τήν καταστρεπτική καί σκοτεινή ἄγνοια·
μέ τήν κάλλιστη καί γεμάτη ἀπό ἀρετή προθυμία θά διώξεις μακριά τήν ἄθεη ραθυμία, ἡ ὁποία φυτεύει μέσα στήν ψυχή τό κακό.
Αὐτές τίς ἀρετές ἀφοῦ τίς ἀποκτήσεις ὄχι μέ ψιλή προαίρεση μόνο, ἀλλά πραγματικά – μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή συνεργασία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος – , μέ πολλή προσοχή καί προσευχή, θά μπορέσεις νά γλυτώσεις ἀπό τούς τρεῖς δυνατούς γίγαντες τοῦ πονηροῦ πού ἀναφέραμε.
Γιατί ἡ συνύπαρξη γνώσεως ἀληθινῆς καί μνήμης λόγων Θεοῦ καί ἀγαθῆς προθυμίας, πού μέ τή βοήθεια τῆς ζωντανῆς χάρης θά ἐγκατασταθεῖ μέ ἀγώνα στήν ψυχή καί θά διατηρηθεῖ μέ ἐπιμέλεια, ἐξαφανίζει ἀπό αὐτή (τήν ψυχή) καί καθιστᾶ ἀνύπαρκτο κάθε ἴχνος λησμοσύνης καί ἄγνοιας καί ραθυμίας.
Καί λοιπόν, τότε βασιλεύει ἡ θεία χάρη μέσα στήν ψυχή, στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας·

Σ᾿ Αὐτόν ἡ δόξα καί ἡ ἐξουσία σέ ὅλους τούς αἰῶνες. Ἀμήν.
«πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ»
(Φιλπ. 4:13)

Ἀπό τό βιβλίο: “ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ” τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν.

Ἐκδόσεις «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» Τόμος Α΄