«ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ»

ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ” Τόμος γ΄

Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλος

Στά βυζαντινά χρόνια στήν Κωνσταντινούπολη ζοῦσε ἕναςμεγάλος μάγος πού εἶχε ὑπηρέτη ἕνα πιστό χριστιανό νέο.Ἕνα βράδυ, σκοτεινό καί ἀσέληνο τοῦ λέει: «Ἑτοίμασε δυό ἄλογα, διότι ἔχομε ταξείδι ἔξω ἀπό τήν πόλι». Ταξίδεψαν πολύ.Πέρασαν λειβάδια, ποτάμια, ἔρημα σπίτια καί ἔφθασαν σέ ἕνα ἀπέραντο χωράφι, πού στή μέση του ἔλαμπε ἕνα παλάτι, ὡραῖο, ὁλοφώτεινο. Κατέβηκαν ἀπό τά ἄλογα, καί παράξενοι ὑπηρέτες τούς ὑποδέχθησαν, καί τούς ὁδήγησαν μέσα στό παλάτι. Ἔφθασαν σέ μιά αἴθουσα πολύ μεγάλη, ὁλοφώτεινη. Στό πιό ἐπίσημο σημεῖο της ἦταν ἕνας θρόνος, καί στόν θρόνο καθόταν ἕνας ἄρχοντας μαῦρος, ἀγριωπός, μ᾿ ἕνα χρυσό στέμμα στό κεφάλι. Ὁ μάγος προσκύνησε τόν ἄρχοντα, καί ὁ ἄρχοντας τόν ὑποδέχθηκε μέ κολακευτικά λόγια.

«Καλώς ὥρισες φίλε μου καί συνεργάτη μου. Χαίρω πολύ πού σέ βλέπω!

Πῶς πηγαίνεις;

Πῶς πηγαίνουν οἱ δουλειές σου;

Πῶς πηγαίνουν στήν πόλη;

Ἔχομε πολλούς φίλους;

Προχωροῦν τό ἔργο μας;».

Ἔπειτα διέταξε τούς ὑπηρέτες του νά τοῦ φέρουν ἕνα ὡραῖο θρόνο καί νά τόν στήσουν δίπλα του.

«Ἔλα», τοῦ λέγει, «κάθησε στόν θρόνο δίπλα μου. Θέλω νά σέ βλέπω καί νά σέ θαυμάζω. Εἶσαι ὁ καλύτερος συνεργάτης μου. Καί ὁ νεανίας πού ἔχεις μαζί σου δικός μας εἶναι;

Νεανία εἶσαι δικός μας;».

Ὁ νέος μας τά εἶχε χαμένα. Μιά δύναμη τοῦ πίεζε τό στῆθος, καί τοῦ πάγωνε τό μυαλό.

Εἶχε μείνει ἀποσβολωμένος, καί τέλος πῆρε θάρρος καί εἶπε μέ παρρησία. «Ἔγώ προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν, καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον».

Καί ἀμέσως ὁ θρόνος, ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτοῦ, οἱ ὑπηρέτες, ὁ μάγος, τό παλάτι, ἐξαφανίσθησαν καί ὁ νέος μας ἔμεινε μόνος, μονότατος, σ᾿ ἕνα ἔρημο τόπο, ὅπου νυχτοπούλια ἔκραζαν καί νυχτερίδες πετοῦσαν.

Προσοχή λοιπόν στούς μάγους, πού σήμερα δυστυχῶς εἶναι τόσο πολλοί! Εἶναι συνεργοί καί ὄργανα τοῦ διαβόλου, καί καταστρέφουν ψυχές καί σώματα. Μέντιουμ, χαρτορίχτες, φλυτζανοῦδες, χειρομάντισσες, γύφτισσες, εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου, μεταδίδουν στά θύματά τους δαιμονική ἐνέργεια, καί εἰς τό τέλος ὁ διάβολος εἰσέρχεται καί κατοικεῖ εἰς τόν ἄνθρωπον, ὁπότε γίνεται δαιμονισμένος, καί δαιμονόπληκτος. Μήν φοβᾶσαι τούς μάγους καί τά μαγικά τους. Ἔχε φόβον Θεοῦ, κάμε προσευχήν, ἄναβε κερί στά εἰκονίσματα, καί θυμίαζε τό σπίτι σου πρωί καί βράδυ, καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θά εἶναι πλούσια στό σπίτι σου, στά μέλη τῆς οἰκογενείας σου, στή ζωή σου, οὕτως, ὥστε ὁ διάβολος ὅσον καί ἐάν τό ἐπιθυμῆ καί ἐπιδιώκη δέν ἔχει ἐξουσία οὐδέ τό ἐλάχιστο κακό νά σοῦ κάμη.

Συνεχίζεται…..

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Λάρισα 2001